Gå til hovedindhold
Høringssvar
Børn og unge

Høringssvar: Bekendtgørelse om børneattester

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 2. november 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om børneattester.

27. nov. 2023
 • Læs op

Indhold

  Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT princippet.

  KL har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse:

  I § 1, stk. 2, fremgår som noget nyt, at også ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver har kontakt med børn under 15 år telefonisk, via chat eller andre digitale platforme, er omfattet af kravet om indhentelse af børneattest.

  Den nye bestemmelse opfordrer efter KL's opfattelse til brug af digitale platforme som fx SMS, chat etc. I den forbindelse ønsker KL oplyst, om Datatilsynet i forbindelse med udarbejdelsen af den nye bestemmelse har været inddraget og har afdækket, om der er GDPR-mæssige konsekvenser ved, at disse personer kommunikerer digitalt fx via SMS, chat og an-dre digitale platforme med børnene og de unge?

  KL vil kraftigt opfordre til, at der iværksættes de nødvendige tiltag for at inkludere dette databeskyttelsesretlige perspektiv, inden bekendtgørelsen træder i kraft. I et møde som KL har haft med Datatilsynet, bekræfter Datatilsynet, at fuldt ansvar for datasikkerheden følger med, når en of-fentlig instans direkte eller indirekte opfordre til en bestemt form for digital kommunikation.

  I § 2, stk. 1, nr. 2, fremgår, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for indhentelse af børneattester ved udpegning af støttepersoner og venskabs-familier efter henholdsvis § 53 og § 54 i barnets lov.

  KL vil opfordre til, at det klart kommer til at fremgå, om kommunalbestyrelsens forpligtelse til at indhente børneattester alene gælder i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen selv har udpeget henholdsvis en støtteperson eller en venskabsfamilie, eller om det også gælder for de støttepersoner og venskabsfamilier, der udpeges af civilsamfundet.

  I § 2, stk. 1, nr. 6, fremgår, at kommunalbestyrelsen skal indhente børne-attester for de personer, der er bosiddende hos en konkret godkendt plejefamilie, herunder ægtefælle, samlever, logerende og hjemmeboende børn over den kriminelle lavalder, herunder ved tilflytning.

  KL ønsker svar på, om denne bestemmelse også gælder, når kommunalbestyrelsen skal indhente børneattest for støttepersoner og venskabsfamilier efter § 2, stk. 1, nr. 2.

  KL har ikke yderligere bemærkninger.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jessie Brender Olesen

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3276

  E-mail: jbs@kl.dk