Gå til hovedindhold
Børn og unge
Social
Folkeskole

Høringssvar: Overgangen fra barn til voksen for unge med handicap

Social- og Indenrigsministeriet har den 29. maj 2020 bedt KL om eventu­ elle bemærkninger til udkast til ændring af lov om social service (Forbere­ delse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt ned­ sat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller lang­ varig lidelse). Høringssvaret skal være Social- og Indenrigsministeriet i hænde den 29. juni 2020 kl. 10.

25. jun. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar, og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk be­ handlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af forslaget.

  Udkastet til ændring af lov om socialservice indeholder et forslag om en ny § 19 a i serviceloven, som forpligter kommunen til at påbegynde plan­ lægningen af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, når den unge fylder 16 år.

  Af den foreslåede § 19 a, stk. 2 fremgår det, at der i kommunens forbere­delse skal indgå overvejelser om den unges uddannelse, beskæftigelse, boligforhold, sociale forhold, den unges behov for hjælp og støtte som følge af funktionsnedsættelsen og øvrige relevante forhold.

  KL foreslår, at der i lovforslaget skabes en klar hjemmel til, hvornår kom­munerne må påbegynde sagsbehandlingen af ansøgninger efter voksen­ bestemmelserne i forbindelse med unge med handicaps overgang fra barn til voksen.

  Der er aktuelt f.eks. uklare regler om bevilling af og klageadgang over til­ bud om midlertidigt og længerevarende botilbud, jf. servicelovens§§ 107- 108 for unge, der snart fylder 18 år. Det samme gælder for andre ydelser, der gives i hjemmet på voksenområdet.

  Botilbudsområdet udgør en særlig problemstilling, idet forældremyndig­hedsindehaver frem til den unge fylder 18 år, varetager den unges inte­resser over for offentlige myndigheder. Dette giver udfordringer, hvis den unge f.eks. vurderes at være i målgruppe for et varigt botilbud, hvor den unge ikke selv vil kunne varetage sine beføjelser om frit valg efter ser­ vicelovens § 108. Ligeledes vil den unge heller ikke før det fyldte 18. år kunne indgå en lejeaftale i relation til botilbud efter almenboliglovens § 105. Hvis den unge skal under værgemål efter det fyldte 18. år komplice­res problemerne kun yderligere.

  KL foreslår derfor, at det i regelsættet præciseres, at kommunen ved be­villing af botilbud og anden relevant hjælp efter voksenbestemmelserne gerne må træffe afgørelse inden den unge er fyldt 18 år, hvis det er op­ lagt, at den unge er i målgruppe til ydelsen. Dermed vil den unge tillæg­ ges selvstændige partsbeføjelser før det fyldte 18. år på samme vis som det allerede kendes fra efterværnsbestemmelsen. Afgørelsen bør naturligvis først have retsvirkning fra den dato, hvor den unge fylder 18 år.

  Derudover bør reglerne om klageadgang tydeliggøres, så der ikke er tvivl om, hvem der har klageadgang (den unge og/eller forældrene), hvis kom­munen træffer afgørelse om et botilbud og anden relevant hjælp, inden den unge er fyldt 18 år. Det bør også tydeliggøres, at forældremyndig­hedsindehaver kan træde i den unges sted, hvis den unge vurderes at skulle indstilles til et værgemål umiddelbart i forbindelse med, at den unge fylder 18 år.