Gå til hovedindhold
Beskæftigelse
Høringssvar

Høringssvar: Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft

KL har den 14. december 2021 modtaget udkast til lovforslag om udmøntningen af Trepartsaftale med svarfrist den 5. januar 2022. KL bemærker, at på grund af den meget korte høringsfrist, har det ikke været muligt at drøfte lovforslaget med kommunerne, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

04. jan. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL ser de to initiativer  forsøg med jobrettet indsats for unge og sanktion for jobparate ledige der ikke søger arbejde i en måned som to gode målrettede initiativer, som kan fungere hurtigt og smidigt. KL undrer sig derfor over, at der er lagt op til en så bureaukratisk model for implementering. Noget der virkede simpelt at forstå og implementere, bliver gjort bøvlet for kommunerne.

  Forsøg med jobrettet indsats

  KL stiller sig undrende overfor, at der er behov for udmøntning på bekendtgørelsesniveau for at monitorere og evaluere forsøget. Det virker voldsomt, og der kan sagtens gennemføres en evaluering af forsøget uden bekendtgørelser.

  Da bemyndigelsesbestemmelsen i bekendtgørelsen er meget bredt affattet, og den påtænkte anvendelse samtidig ikke er fyldestgørende beskrevet, bliver det uklart for kommunerne, hvad det kommer til at betyde af ekstra opgaver. Det trækker i en helt forkert retning, at medarbejderne skal bruge tid på et uigennemskueligt regelsæt.

  KL er enig i den beskrevne tilgang, hvor kommunerne skal registrere at de unge er undtaget fra uddannelsespålægget. Det må være tilstrækkelig registrering, da målet for forsøget må være, at de unge kommer i ordinær beskæftigelse sekundært i uddannelse.

  Sanktion for jobparate ledige der ikke søger arbejde i en måned

  KL vurderer, at den forslåede model til implementering af sanktioner for kontanthjælpsmodtagere, som ikke har søgt job i en måned, virker unødigt kompliceret. Det kan gøre det vanskeligt at nå at implementere det i kommunerne allerede fra den 1.april 2022. KL bidrager gerne med forslag til, hvordan modellen justeres, så forslaget kan implementeres i foråret.

  Forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder

  For så vidt angår de foreslåede ændringer til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, lovforslagets § 4, skal KL bemærke, at det er KL’s klare opfattelse, at kommunerne allerede overholder lovens krav om, at der kun i særlige tilfælde må lægges vægt på ansøgeres alder ved besættelse af ledige stillinger i kommunerne. KL er, jf. trepartsaftalen, enig i formålet med disse ændringer, samtidig med at fravigelsesmuligheden bevares i det hidtidige § 5, stk. 2, som ifølge lovforslaget bliver § 5, stk. 3.

  Det har ikke været muligt at behandle denne del af KL's høringssvar politisk inden for tidsfristen, hvorfor KL tager forbehold for senere politisk behandling.