Gå til hovedindhold
Beskæftigelse
Høringssvar

Høringssvar: Et stærkere arbejdsmarked

Mangel på arbejdskraft både i den offentlige og private sektor, er en af de største udfordringer, som Danmark står overfor i de kommende år. Derfor er KL tilfreds med, at lovforslaget øger den strukturelle beskæftigelse med omkring 12.000 personer. KL mener dog stadig, at der er behov for yderligere reformer, hvis kommunerne i fremtiden skal kunne sikre en god service til borgerne.

21. mar. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Forslaget medfører stort bureaukrati og ikke digitaliseringsklar lov Det fremgår af lovforslaget, ”at kommunerne ikke vil have nævneværdig meradministration som følge af de foreslåede regler.” Det er KL ikke enig i. Det fremgår også, at forslaget lever op til de 7 principper om digitaliseringsklar lovgivning, men læser man forslaget, er det tydeligt, at man reelt ikke har blik for de store administrative og digitale konsekvenser, som lovforslaget vil have for både kommuner og A-kasser.

  Særligt forslaget om, at beskæftigelsesministeren bemyndiges til at fast- sætte regler om nedsættelse af sygedagpengesatsen for ikke-forsørger dimittender, der ved overgang til sygedagpenge endnu ikke har fået nedsat dimittendsatsen, som sygemeldes inden for de første 3 måneder, er ikke hensigtsmæssigt. Og det følger ikke den normale præcedens, som er, at når en ledig sygemeldes fortsætter pågældende på den sats, som man modtog som ledig i hele sygeperioden. KL vurderer, at forslaget vil berøre under 1000 sygemeldte om året, men det vil alligevel påføre både kommunerne og A-kasser betydelige omkostninger. Samtidig bryder det med principperne for digitaliseringsklar lovgivning. I praksis betyder for- slaget, at der skal overføres ”dagpengelogik” til sygedagpengesystemerne, hvilket er en meget kompleks opgave.

  Selv hvis man ser bort for de store digitale og administrative konsekvenser, er forslaget uhensigtsmæssigt, idet nogle borgere risikerer at komme i klemme. De forskellige ”logikker” i dagpenge og sygedagpengereglerne betyder, at nogle borgere vil modtage ”forkert” ydelse, som så efterfølgende skal tilbagebetales eller efterbetales. Det vil skabe stor usikkerhed for borgere, som er sygemeldte, hvilket ikke vil bidrage til at de hurtigt raskmeldes.

  KL foreslår, at man bibeholder det eksisterende princip om, at sygemeldte dagpengemodtagere altid forbliver på den sats, som man modtog ved sygemeldingen. Der er i dag strenge krav til at modtage sygedagpenge og KL vurderer derfor ikke, at der er stor risiko for, at ledige borgerne sygemelder sig for at modtage en højere ydelse.

  KL foreslår, at de relevante ministerier indkalder KL og Danske A-kasser til en drøftelse af, hvordan vi inden for den politiske aftale sikrer en ubureaukratisk udmøntning og mere digitaliseringsklare regler, som let og enkelt kan implementeres i kommuner og A-kasser.

  KL er meget forundret over, at der i lovforslaget ikke fremgår, hvilke økonomiske konsekvenser forslaget har for kommunerne. KL tager derfor forbehold for de økonomiske konsekvenser.