03. november 2022

De danske kommuner får ros i den netop vedtaget landerapport for lokalt selvstyre

Den danske landerapport fra Europarådet viser, at Danmark lever op til det europæiske charter for lokalt selvstyre, og fremhæver, at det lokale selvstyre herhjemme er et godt eksempel for andre lande.

En ny rapport fra Europarådets Kongres for lokale og regionale myndigheder roser Danmark og det danske selvstyre. I rapporten beskrives Danmark nemlig som et af de mest decentraliserede lande i Europa, og det bliver fremhævet, at decentraliseringen er en hjørnesten i det danske demokrati. Herudover bliver Danmark rost for den effektive kultur og tillid, der eksisterer mellem regeringen og kommunerne, som er et produkt af det politiske system og de retlige rammer, der eksisterer i Danmark.

Landerapporten understreger også, at uskrevne regler og normer spiller en vigtig rolle i samarbejdet om politiske aftaler.

Rapporten blev præsenteret ved plenarforsamlingen i Kongressen for lokale og regionale myndigheder den 25. oktober 2022 i Strasbourg, hvor KL var repræsenteret af Erik Flyvholm og Kirstine Bille, hhv. formand og næstformand i KL’s Internationale Udvalg.

”Vi har meget at være stolte af i Danmark, når det handler om decentralisering, lokaldemokrati, det politiske system og de retlige rammer, der bidrager til en effektiv kultur og tillid mellem regeringen og kommunerne. Rapporten sætter en tyk streg under vigtigheden af at have et stærkt lokalt demokrati, hvis vi skal kunne skabe de bedst mulige rammer for borgernes hverdag. Og i en tid, hvor det ikke kan tages for givet, er det værd at bryste sig af. Jeg håber, at de læser med på Christiansborg,” siger Erik Flyvholm.

Anbefalinger til den danske stat

Rapporten kommer med to anbefalinger til den danske stat. Den første anbefaling handler om samarbejdet mellem kommuner og regioner på sundhedsområdet, hvor fordelingen ift. leveringen af sundhedsydelser er en udfordring, som vokser. De udfordringer, der eksisterer på sundhedsområdet, skyldes ikke indblanding fra staten i form af lovgivning, men har rødder i bl.a. den demografiske udvikling, øget udgiftspres og manglen på medarbejdere. Hertil skal lægges delvis utilfredsstillende koordinering mellem kommuner og regioner i forhold til sundhedstjenester. Derfor anbefaler Kongressen, at Danmark i samråd med KL og Danske Regioner genovervejer rammerne for samarbejdet og fordelingen af opgaver mellem kommuner og regioner med henblik på forbedring.

Den anden anbefaling opfordrer Danmark til at underskrive og ratificere tillægsprotokollen til det europæiske charter om lokalt selvstyre om borgernes retten til at deltage aktivt i lokaldemokratiet. Rapporten peger på, at Danmark fuldt ud lever op til tillægsprotokollen, og derfor anser det for en formssag, at Danmark ratificerer.

Den danske landerapport blev vedtaget ved plenarforsamling i Kongressen for lokale og regionale myndigheder den 25. oktober 2022 i Strasbourg.

Rapporten kan læses her. 

Om Kongressen for lokale og regionale myndigheder

Kongressen (Congress of Local and Regional Authorities of Europe – i daglig tale også CLRAE) er den institution under Europarådet, hvor KL og Danske Regioner er repræsenteret.

Danmark har fem medlemmer og fem suppleanter, tre fra KL og to fra Danske Regioner. Kongressen blev etableret i 1957 og består af 324 folkevalgte politikere fra kommuner og regioner fra Europarådets medlems-lande. Kongressen er ansvarlig for overvågningen af tilstanden af det lokale og regionale demokrati i de 47 medlemsstater.

Kongressen rådgiver både Europarådets besluttende organ, Ministerkomitéen og den Parlamentariske Forsamling i alle spørgsmål, som vedrører det lokale og regionale demokrati i Europa. Kongressens arbejde tager udgangspunkt i det Europæiske Charter for lokalt selvstyre. Charteret blev vedtaget i 1985, og det fastsætter en række rettigheder for lokalt selvstyre, som alle Europarådets medlemslande har skrevet under på at efterleve.

Om charteret for lokalt selvstyre
Kongressen udarbejder på baggrund af charteret bl.a. anbefalinger, reso-lutioner og landerapporter, hvor der gøres status på det regionale og kommunale demokrati i medlemslandene. Herudover udsender Kongres-sen også valgobservatører til lokale og regionale valg.

I 2005 og 2013 blev der udarbejdet en rapport om det lokale og regionale demokrati i Danmark, og i 2022 har Kongressen vedtaget en rapport om kommunalvalget i 2021, da en delegation fra Kongressen for første gang var i Danmark for at overvåge kommunal- og regionalvalget i 2021.

×

Log ind