Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Temperaturmåling

Kommunerne og KL har i samarbejde udviklet 'temperaturmåling', som har til formål at måle den faglige kvalitet i dagtilbuddene.

Indhold

  Temperaturmålingen er et redskab til systematisk dokumentation og kvalitetsudvikling af kommunens dagtilbud. Temperaturmålingen måler den faglige kvalitet i dagtilbuddet, hvor kerneydelsen er at fremme børns trivsel, udvikling og læring. Temperaturmålingen belyser de seks temaer i de pædagogiske læreplaner, dvs. alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier. Temperaturmålingen belyser desuden dagtilbuddets udviklings- og læringsmiljø, personalets faglige kompetencer og ledelse til understøttelse af personalets faglige arbejde.

  Temperaturmålingen kan anvendes som følger:

  • Af medarbejdere og ledere i dagtilbuddene til at beskrive og måle den faglige kvalitet og som grundlag for refleksion og dialog i udviklingen af den pædagogiske praksis – såvel internt i dagtilbuddet som på tværs af kommunens dagtilbud.
  • I dialogen mellem dagtilbud, forvaltning, politikere og borgere om kvaliteten i kommunens dagtilbud.
  • Af de kommunale politikere og forvaltning i forbindelse med kommunalbestyrelsens prioritering og opfølgning på kvaliteten i kommunens dagtilbud.

  Temperaturmålingen indeholder mål og tegn for de seks temaer i de pædagogiske læreplaner. Det vil sige, at der er opstillet mål og tegn, der gennem observationer kan vise, at børnegruppen er i gang med at udvikle kompetencer inden for de seks temaer i de pædagogiske læreplaner. Og der er ligeledes opstillet mål og tegn for de tre andre områder; et godt lærings- og udviklingsmiljø, personalets faglige kompetencer og for ledelsens evne til at understøtte personalets faglige arbejde.

  Det er forskelligt, hvem der bidrager med informationer. Inden for de seks temaer i de pædagogiske læreplaner er det personalet, der observerer grupper af 2-årige og 4-årige børn. Og inden for de andre områder svarer forældre, personale, dagtilbudsledelse og forvaltningsledelse på elektroniske spørgeskemaer med spørgsmål, som er formuleret ud fra de fastsatte tegn. Dette udgør samlet Temperaturmålingen.

  Observationerne foretages af en eller flere medarbejdere for en gruppe af børn i hverdagssituationer i dagtilbuddet. Det er ikke nødvendigt at igangsætte særlige aktiviteter, og det er naturligt, at børnegruppen i observationerne indgår i relationer med de andre børn i dagtilbuddet.

  På baggrund af observationer angiver personalet andelen af børn, der "viser" de tegn, der står skrevet i forhold til børnegruppen, dvs. de 2-årige eller 4-årige børn. I skemaet skal der gives svar på, hvor mange af de observerede børn, der udviser de enkelte tegn. Et eksempel kan være, at personalet har observeret syv børn og tydeligt har set tegnene hos fire af børnene, kun i nogen grad hos et barn, men næsten ikke hos to af børnene. Når personalet har foretaget de nødvendige observationer, skrives resultaterne ind i det elektroniske observationsskema. 

  Det tager ca. 60 minutter at udfylde et observationsskema for en gruppe af 2- eller 4-årige børn. Forud for besvarelsen skal påregnes en periode, hvor personalet observerer om børnegruppen udviser de opstillede tegn. De øvrige skemaer til hhv. forældre, personale, dagtilbudsledelse og forvaltningsledelse tager ca. 15 minutter at udfylde.

  I Temperaturmålingen dannes der automatisk rapporter, som tegner et samlet billede af kvaliteten i dagtilbuddet set fra flere perspektiver. Disse kaldes resultatrapporter.

  I Temperaturmålingen indsamles som nævnt ovenfor dokumentation fra flere forskellige kilder. Temperaturmålingen bygger på individuelle besvarelser fra forældre, personale, dagtilbudsledelse og forvaltningsledelse. Alle besvarelser fra forældre og personale er anonyme. Observationerne af 3 børnegruppens kompetencer foregår udelukkede på gruppeniveau, og rapporterne indeholder ikke oplysninger om det enkelte barn.

  Dokumentationen er tilgængelig i rapporter til de enkelte dagtilbud og i en rapport til kommunen. Dette skyldes, at redskabet har fokus på sammenhænge mellem områderne ledelse, lærings- og udviklingsmiljø og børnenes kompetencer, og at dette samspil findes på dagtilbudsniveau. Der kan udtrækkes to typer rapporter. En overordnet rapport, som viser det nuværende billede for hvert område og de enkelte mål under hvert område. Og en detaljeret rapport, som viser besvarelserne for hvert enkelt tegn eller spørgsmål.

  Når Temperaturmålingen anvendes, er det værd at bemærke, at:

  • Temperaturmålingen anvendes på gruppeniveau. Der er ikke tale om en screening af enkeltbørn.
  • Når man anvender Temperaturmålingen, har ledelsen i dagtilbuddet og forvaltningen adgang til at udtrække resultatrapporter med de samlede resultater. Dagtilbuddets resultatrapporter indeholder en sammenligning med det samlede resultat for kommunens dagtilbud. Forvaltningens resultatrapport indeholder en sammenligning med det samlede resultat for alle deltagende kommuner. Sammenligningen skal ikke bruges som en facitliste. I stedet kan den bidrage til refleksioner over, om resultaterne modsvarer egne målsætninger.
  • Når Temperaturmålingen anvendes for anden gang, indeholder rapporterne endvidere en sammenligning med dagtilbuddets og kommunens forrige resultat. Dette giver mulighed for at se progressionen i kvalitetsudviklingen.