Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer

Læringshjulet har fokus på alle seks temaer i de pædagogiske læreplaner, hvor der for hvert tema er opstillet tre mål for børnenes kompetencer. Læringshjulet anvendes, når børnene er på vej mod halvandet år, tre år og seks år.

Læringshjull til dialog og vurdering af børns kompetencer

Indhold

  Læringshjulet kan anvendes:

  • I dialogen mellem forældre og personale om det enkelte barns udvikling, trivsel og læring i forbindelse med forældresamtaler.
  • Af dagtilbud og forvaltning i forbindelse med udvælgelse af indsatsområder for og evaluering af den pædagogiske praksis – herunder i forbindelse med udarbejdelse og evaluering af den pædagogiske læreplan.
  • På vej mod overgange – ved at give information om barnets trivsel, læring og udvikling, når det er på vej i dagtilbud og børnehaveklassen.

  Læringshjulet indeholder læringsmål og indikatorer for hvert af de seks temaer i de pædagogiske læreplaner. Der er opstillet tre pædagogiske læringsmål for hvert tema i de pædagogiske læreplaner.

  Til hvert læringsmål er der opstillet tre indikatorer, som kan iagttages i barnets handlinger, ord og kropsudtryk. Indikatorerne anvendes til at belyse læringsmålet. Forældrene og personalet kan beslutte sig for andre eller flere indikatorer.

  Forældre og personale vurderer med baggrund i de pædagogiske læringsmål, hvor det enkelte barn er i sin udviklingsretning set i forhold til barnets samlede kompetenceniveau og ressourcer. Vurderingen foretages med udgangspunkt i følgende fire faser:

  • Kan ikke endnu
  • Kan med hjælp fra en anden
  • Kan næsten selv
  • Kan

  Pædagogerne forbereder samtalen ved at indsamle skriftlige iagttagelser, observationer eller praksisbeskrivelser, om de børn, de skal have samtaler om, som evt. kan drøftes med kollegaer.

  Observationerne foregår i sammenhæng med dagtilbuddets normale pædagogiske praksis og i de forskellige hverdagssituationer, børnene indgår i. Det vil sige, at observationerne ikke er en isoleret aktivitet med en afgrænset gruppe af børn, men aktiviteter, hvor børnene i den observerede gruppe indgår i hverdagsrelationer med dagtilbuddets øvrige børn. Når medarbejderen har foretaget de nødvendige observationer, udfyldes skemaet for barnet. Hvis flere medarbejdere er involveret, er det vigtigt at aftale en proces, hvor de individuelle observationer samles til én besvarelse.

  Tilsvarende vurderer forældrene barnets kompetencer. Herpå kan pædagogisk personale og forældrene have en dialog om iagttagelserne m.v. for at give eksempler på og begrunde besvarelserne. Dette kan danne udgangspunkt for en dialog om barnets trivsel, læring og udvikling.

  Læringshjulet er samlet i ét materiale, der indeholder selve redskabet (mål og indikatorer), samt vejledning i at arbejde med læringshjulet.

  Der indsamles dokumentation en gang årligt for børn, der er på vej mod en overgang til dagpleje/vuggestue, børnehave eller skole, dvs. når barnet er:

  • 9-14 måneder
  • På vej mod tre år (mellem 2 år og 2 måneder og 2 år og 7 måneder)
  • På vej mod seks år (mellem 5 år og 2 måneder og 5 år og 7 måneder).

  Udfyldelsen af observationsskemaerne tager ca. 20-30 minutter. 

  Det pædagogiske personale har adgang til resultatrapporter for de enkelte børn, som bl.a. kan anvendes ved forældresamtalen.

  Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer

  I eksemplet ovenover vises læringshjulet for et enkelt barn. Resultatet for hvert læreplanstema udregnes som et gennemsnit for de tre underliggende læringsmål. Kurverne følger de fire faser i læringshjulet: Kan ikke endnu (inderst), Kan med hjælp, Kan næsten, Kan (yderst i figuren). Figuren gør det muligt på en overskuelig måde hurtigt at sammenligne personalets og forældrenes vurdering af barnet. Derudover indeholder rapporten en mere detaljeret oversigt over forældres og personalets svar i forhold til alle læringsmål.

  Dagtilbudsledere har adgang til resultatrapporter, som viser resultaterne for dagtilbuddet. Denne resultatrapport indeholder for et læringshjul, der viser resultatet for hele børnegruppen. Derudover vises en oversigt over børnenes fordeling på de enkelte læreplanstemaer. I rapporterne sammenholdes resultaterne med tidligere resultater og med de samlede resultater for alle dagtilbud, der anvender Læringshjulet.

  Forvaltningen har adgang til resultatrapporter, som viser de samlede resultater for kommunens dagtilbud. Disse resultatrapporter har desuden en sammenligning med tidligere resultater, samt med de samlede resultater for alle kommuner der anvender læringshjulet. Resultaterne kan anvendes i forbindelse med udvælgelse af kommunale indsatsområder, til at få øje på særlig god praksis og skabe læring på tværs, ligesom resultaterne kan indgå i det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene.

  Det politiske udvalg og kommunalbestyrelsen kan ligeledes forelægges resultatrapporter, som viser de samlede resultater for kommunens dagtilbud. Disse resultatrapporter indeholder en sammenligning med tidligere resultater samt med de samlede resultater for andre kommuner, der benytter Læringshjulet. Politikerne kan dermed følge op på kvaliteten på dagtilbudsområdet og fastlægge politiske mål for udviklingen.

  Når Læringshjulet anvendes, er det værd at bemærke, at:

  • Læringshjulet giver et overblik over børnenes kompetencer på alle seks læreplanstemaer – men der gås ikke i dybden med temaerne. Redskabet kan derfor anvendes sammen med andre mere dybtgående redskaber indenfor enkelte temaer – eksempelvis et redskab til sprogvurdering.
  • Sammenligninger med andre kommuner skal ikke bruges som en facitliste. I stedet kan det bidrage til refleksioner over, om resultaterne modsvarer egne målsætninger.