KL Arbejdsgiver

Trepartsforhandlinger

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgår løbende trepartsaftaler. Læs om aftalerne her.

Trepartsaftale skal sikre flere faglærte – herunder social- og sundhedsassistenter

Den  21. november 2020 indgik regeringen, FH, DA, Danske Regioner og KL en ny Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar. Aftalen er en opfølgning på forårets Trepartsaftale kaldet trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (AUB), hvor der blev tilbageført 600 mio. kr. til kommunerne i 2020. 

 

 • PDF

  Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked

 • PDF

  Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar

 

Begge trepartsaftaler følger op på en række af de anbefalinger, som kom med KL, Danske Regioner og regeringens Task Force fra maj 2020. Task Forcen har tidligere peget på forskellige løsninger på rekrutteringsudfordringen på ældre- og sundhedsområdet. 

Med den nye aftale udmøntes samlet set 500 mio. kr. i varige midler i AUB-systemet. Midlerne har effekt fra 2021 og frem. Aftalen adresserer hovedsagelig den private sektors lærerpladsudfordringer, men der er også vigtige kommunale aftryk på de udfordringer, som kommunerne står overfor. Samlet set bidrager trepartsaftalen til et fælles kollektivt uddannelsesansvar og til sikring af flere faglærte i Danmark.


Ramme på 156 mio. kroner

De forhold i aftalen, der relaterer sig til kommunerne, er særligt en økonomisk ramme på 156 mio. kroner til øget rekruttering på sundheds- og ældreområdet. Den indeholder følgende elementer: 

 • Fra 1. juli 2021 forpligter kommunerne sig på at ansætte voksne elever over 25 år på social- og sundhedsassistentuddannelsen allerede fra begyndelsen af grundforløbets anden del. Derved sikres de voksne et halvt års elevløn i stedet for SU, som for ansøgere med fx børn er af stor betydning, når valget om at tage uddannelse skal træffes.
 • Kommunerne får refunderet alle lønudgifter hertil via AUB.
 • Eleverne skal opfylde de gældende adgangskrav, og der skal være en løbende forventningsafstemning i forhold til kvaliteten af grundforløbets 2 del for SOSU-assistenter mellem det faglige udvalg, SOSU-skolerne og Børne- og Undervisningsministeriet om skolernes og elevernes forståelse af disse krav og de kommunale arbejdsgiveres konkrete forventningerne til eleverne.
 • Ordningen evalueres i 2024.
 • Inden udgangen af maj 2021 skal KL, DR, regeringen og FOA have aftalt en ny minimumsdimensionering for de to social- og sundhedsuddannelser. Aftaleperioden vil være 5-årige.


Ansvar for læreplads flyttes væk fra eleven

Som led i den samlede forpligtigelse til at ansætte elever fra grundforløbets start (assistenter) vil der blive et styrket fokus på kvaliteten i grundforløbet – samt skolernes forberedelse af elevernes start i praktik. Ligesom KL, FOA, DR, BUVM og Danske SOSU-skoler vil følge udviklingen heraf i de kommende år. Alt i alt vurderes aftalen at være et vigtigt skridt i den rigtige retning i forhold til at øge kommunernes rekrutteringsgrundlag til SOSU-assistentuddannelsen.

Herudover er der tre hovedelementer fra den brede trepartsaftale, der kan trækkes frem:

 1. Opsøgende indsats: Ansvaret for at frembringe lærepladser flyttes fra eleven til parternes faglige udvalg og erhvervsskolerne med forankring i erhvervsskolernes bestyrelser. (Træder i kraft primo 2021. Elementer, der kræver lovændring, træder i kraft primo 2022).
 2. Der udarbejdes måltal for elever, som skal sikres læreplads allerede under grundforløbet med henblik på at reducere frafald. Dette vil også betyde, at kommunerne generelt skal indgå aftaler på et tidligere tidspunkt end i dag, også på øvrige områder såsom HK, rengøring, det grønne område mm. (Træder i kraft primo 2022).
 3. AUB-praktikpladsmodellen forenkles, således at modstridende incitamentsstrukturer fjernes og alle kommunerne, der opnår deres måltal, får en bonus (forventes at træde i kraft 1. januar 2021).

 

 

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder

Den 28. maj 2020 indgik KL en trepartsaftale om ”Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)”, som udmønter opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Aftalen kan læses i sin fulde længe nedenfor.

 • PDF

  Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder

Med aftalen udmøntes samlet set 5,4 mia. kr. af den forventede opsparing i AUB. Midlerne har således effekt i 2020. Aftalen adresserer hovedsagelig den private sektors lærepladsudfordringer som følge af Corona-krisen, men der er også vigtige kommunale aftryk til i alt 0,6 mia. kr. De midler, der tilbageføres til kommunerne, skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesansvar.

De elementer i aftalen, der relaterer sig til kommunerne, er særligt:

 • Nedsættelse af AUB-bidrag i 2020 i alt 400 mio. kr. Heraf
  • 266 mio. kr., som skal være med til at øge antallet af lærepladser, så elever på erhvervsuddannelserne har større sikkerhed for at få en læreplads trods Coronakrisen.
  • 134 mio. kr. fremrykket udbetaling af voksen-, efter- og videreuddannelsesbidrag.
 • Forhøjet lønrefusion resten af 2020 - 48 mio. kr.
 • Bonus til rekruttering af elever i kommuner og regioner - 120 mio. kr.
 • Styrkelse af velfærdsuddannelser, herunder social og sundhed - 50 mio. kr. Heraf:
  • 10 mio. kr. til sommerferiegabet for SOSU-elever
  • 10 mio. kr. til rekruttering af nyledige til SOSU-området
  • 30 mio. kr. til yderligere initiativer på SOSU-området.

 

KL har udarbejdet en vejledning til aftalen, som du kan se nedenfor. Vejledningen indeholder også de mest adspurgte spørgsmål og svar.

 

 

Trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser

Den 28. august 2016 indgik regeringen, DA, LO, FTF, Danske Regioner og KL ”Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark”. Parterne er blevet enige om en række initiativer, der kan sikre øget udbud af arbejdskraft med henblik på at forebygge flaskehalse på arbejdsmarkedet. Aftalen kan læses i sin fulde længe nedenfor.

 • PDF

  Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser

Centralt i aftalen er introduktionen af en ny praktikpladsmodel, der skaber økonomiske incitamenter for virksomhederne til at oprette flere praktikpladser. Målet er, at der årligt oprettes 8.- 10.000 flere praktikpladser.

Parterne har endvidere indgået aftale om en flerårig dimensionering af antallet af praktikpladser for social- og sundhedsuddannelsen (SOSU-hjælper og SOSU-assistent) samt den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) i 2017 og 2018.

Aftalen betyder, at unge, der søger ind på de tre uddannelser, vil have udsigt til mindst 2.200 elever på SOSU-hjælperuddannelsen, 5.000 elever på SOSU-assistentuddannelsen og 700 elever på PAU.

 

Ny praktikpladsaftale for SOSU og PAU uddannelserne

 • PDF

  To-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser.pdf

 • PDF

  Forståelsespapir mellem Danske Regioner og KL vedr. ny fordelingsnøgle for sosu-assistenuddannelsen.pdf

Procedure for optagelse på SOSU-skolerne af assistentelever på 25 år og derover

Procedure for optagelse af SOSU-assistentelever på +25 år

Pr. 1. juli 2021 forpligter kommunerne sig til at ansætte +25-årige SOSU-assistentelever fra begyndelsen af grundforløbets 2. del jf. Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked af 21. november 2020.

Forpligtelsen gælder for assistentelever på 25 og derover, der opfylder adgangskravene til uddannelsen og er optaget af en SOSU-skole. Ansættelse fra grundforløbets start er et tilbud til eleven – men ikke en forpligtigelse. Eleven kan derfor vælge, at gennemføre grundforløbet med SU, dagpenge mv. Eleven der ønsker at være omfattet af forpligtigelsen til ansættelse fra starten af grundforløbet skal som udgangspunkt søge sin bopælskommune om ansættelse. Eleven kan søge arbejdsgivere i andre kommuner, men vil ikke være garanteret ansættelse. Såfremt en anden procedure er aftalt lokalt vejledes eleven herefter. De eksisterende adgangskrav til uddannelsen ændres ikke med dette initiativ, ligesom elevens rettigheder jf. lov om erhvervsuddannelse, heller ikke ændres med dette initiativ.

KL, FOA, Danske SOSU-skoler og Børne- og Undervisningsministeriet har i fællesskab udarbejdet et procedurepapir for optagelse og ansættelse på skoler og hos de kommunale arbejdsgivere.

 • PDF

  Procedurepapir for ansættelse med løn fra GF2.pdf

 • PDF

  Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked.pdf

Proceduren for optagelse og ansættelse i korte træk

 • Elever, der opfylder optagelseskrav, optages på skolen og modtager et optagelsesbrev. Optagelsesbrevet informerer om mulighederne for uddannelsesaftale og ansættelsessikkerhed indenfor elevens bopælskommune.

 • Elever, der ønsker at være omfattet af forpligtigelsen til ansættelse fra grundforløbets 2. del, skal i ansøgningen til bopælskommunen medsende optagelsesbrev samt skolens vejledning ift. uddannelsesretning til arbejdsgiver.

 • Elever realkompetencevurderes inden uddannelsesstart på SOSU-skolen. Her klarlægges elevens personlige forudsætninger og motivation for uddannelsen samt eventuelle forudgående uddannelser og erhvervserfaring.

 • Realkompetencevurderingerne resulterer i personlige uddannelsesplaner, som skolerne modtager underskrevet fra arbejdsgivere. Dertil oprettes elever i adm. system.

Læs om spørgsmål og svar om Trepartsaftalen om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: Spørgsmål og svar om aftalen | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Femårig lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne

Udvidet aftale garanterer minimum 9000 lærepladser årligt

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har indgået en femårig aftale om antallet af lærepladser på social- og sundhedsuddannelserne. Med aftalen sikres, at alle kvalificerede elever, der i 2021 og 2022 søger ind på uddannelsen som social- og sundhedsassistent tilbydes en læreplads. Aftalen indeholder ligeledes en række initiativer, der skal sikre at flere gennemfører uddannelserne på et fortsat højt fagligt niveau.

Kommuner og regioner har forpligtiget sig til at tilbyde lærepladser til alle kvalificerede elever, der søger ind på social- og sundhedsuddannelserne i 2021 og 2022. I den øvrige del af aftaleperioden (dvs. til 2026) fastholdes dimensioneringen årligt på 6.000 lærepladser for assistentelever og 3.000 for hjælperelever. Antallet af lærepladser er en minimumsdimensionering, der kan hæves lokalt.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes igen i 2026 for at drøfte lærepladsniveauer efter aftaleperiodens udløb. Aftaleparterne drøfter derudover løbende udviklingen i søgning til og gennemførelse af social- og sundhedsuddannelserne.

Læs aftalen: Lærepladsaftale til social- og sundhedsuddannelserne

 • PDF

  Femårig lærepladsaftale for SOSU-uddannelserne.pdf

Læs mere om Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked her: Trepartsaftale skal sikre flere faglærte (kl.dk)

Fokusområder i lærepladsaftalen

Sikring af fleksibilitet: Parterne er enige om, at der skal sikres den nødvendige fleksibilitet i tilrettelæggelse af uddannelserne, som passer til lokale forhold for oplæring. Det er derfor aftalt en række ændringer ift. nuværende krav ift. tilrettelæggelse af praktikken på social- og psykiatriområdet. Dermed sikres flere oplæringssteder og en bedre mulighed for at tilbyde alle kvalificerede en læreplads.

Reducering af frafald: Samarbejdet mellem parter og social- og sundhedsskolerne styrkes for at nedbringe frafaldet på uddannelserne. Desuden indeholder lærepladsaftalen måltal for reducering af frafald til samme niveau som det gennemsnitlige for øvrige erhvervsuddannelser. 

Øget fokus på fagligt, socialt og sprogligt udfordrede elever: Der igangsættes et arbejde med at styrke en systematisk forberedelse af elever forud for praktik samt særlig støtte og samarbejde for at fastholde fagligt, socialt og sprogligt udfordrede elever på uddannelse og praktikhold.

Øget fokus på unge og antallet af EUX-forløb: Med lærepladsaftalen kommer et øget fokus på rekruttering af flere unge til social- og sundhedsuddannelserne samt en klar ambition om at øge antallet af SOSU-EUX-forløb i aftaleperioden.

 

×

Log ind