Gå til hovedindhold

FAQ vedr. afsnit om fuldtid i trepartsaftalen om løn- og arbejdsvilkår

Den 3. januar 2024 udsendte KL et borgmesterbrev vedrørende afsnittet om fuldtid i trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår mellem KL, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Akademikerne og regeringen, der blev indgået den 4. december 2023 (herefter aftalen).

Indhold

  KL har modtaget en række spørgsmål til aftalens afsnit om fuldtid og til borgmesterbrevet af 3. januar 2024. På den baggrund har KL udfoldet indholdet i aftalen og kravene til kommunerne i forbindelse med fuldtid nærmere nedenfor.

  Overordnet formål med trepartsaftalens afsnit om fuldtid

  Formålet med aftalens afsnit om fuldtid er at øge beskæftigelsesgraden på de offentlige velfærdsområder. Aftaleparterne er enige i målsætningen om, at offentligt ansatte arbejder på fuldtid, og at omfanget af deltidsarbejde skal nedbringes væsentligt, så den samlede beskæftigelse stiger. 

  Kommunerne skal derfor allerede fra årets begyndelse slå alle ledige stillinger op på fuldtid, ligesom deltidsansatte medarbejdere, der anmoder om ansættelse på fuldtid, skal tilbydes dette i årene 2024, 2027 og 2030.

  ”Alle stillinger i kommunerne inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområdet skal som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger.”

  Alle ledige stillinger, hvor ansættelse sker på en kommunal institution inden for et af de ovennævnte områder, er omfattet. Kravet er ikke begrænset til stillinger, hvori der udføres borgernære opgaver.

  Omfattet er eksempelvis (ikke udtømmende) sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, pædagogisk personale, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, husassistenter, rengøringsassistenter, administrativt personale og servicepersonale, i det omfang stillingen henhører under sundheds- og ældreområdet, socialområdet eller dagtilbudsområdet.

  Det afgørende er, at stillingen er inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet eller dagtilbudsområdet.

  Det altovervejende udgangspunkt er, at alle stillinger skal slås op på fuld tid.

  Der kan undtagelsesvist slås stillinger op på lavere timetal end fuld tid.

  Et eksempel kan være stillinger, hvor der er tale om meget små enheder, fx en administrativ stilling på få timer på et dagtilbud, hvor institutionen samtidig er væsentligt geografisk adskilt fra andre enheder.

  I de tilfælde, hvor der således ikke meningsfyldt kan slås en fuldtidsstilling op og/eller den ikke naturligt kan kombineres med andre opgaver i nærområdet, kan der således slås stillinger op på lavere timetal.

  Stillinger, som efter aftale eller lovgivning naturligt ikke er på fuld tid, skal heller ikke slås op på fuld tid.

  Det gælder fx stillinger, der opslås efter protokollat 1 i arbejdstidsaftalen 79.01 om faste vikarer på månedsløn med delvis kendt tjenesteplan.

  Ansættelser, der har hjemmel i lovgivning, vil eksempelvis være fleksjob.

  Kommunerne er som hidtil forpligtet til at ansætte den bedst egnede kandidat/ansøger i stillingen.

  Vurderingen af hvilken kandidat der er bedst egnet, foretages ud fra en samlet bedømmelse af, hvorvidt kandidaten opfylder de krav, som er angivet i stillingsopslaget. Heri indgår også kravet om, at stillingen besættes på fuld tid.

  Aftalen om, at det er en politisk målsætning, at alle stillinger slås op som fuldtidsstillinger, gælder pr. 1. januar 2024.

  Ja, aftalen om deltidsansatte adgang til højere timeantal er fortsat gældende.

  Det skal overvejes, om stillingen på en institution, der kun er åben i 30 timer pr. uge, kan kombineres med en stilling/suppleres af timer på en anden institution, så stillingen kan slås op på fuldtid.

  Det skal overvejes, om man kan tilrettelægge arbejdet på anden vis, så det bliver muligt at slå stillingerne op på fuldtid.

  Hvis ikke det er muligt at slå stillingerne som nattevagt op på fuldtid af hensyn til overholdelse af gældende aftaler om hviletid, skal det overvejes, om arbejdet kan tilrettelægges på anden vis, herunder arbejde i blandende vagter.

  Tilbud om fuldtid i 2024, 2027 og 2030

  Efter trepartsaftalten skal allerede deltidsansatte på sundheds- og ældreområdet, socialområdet eller på dagtilbudsområdet, som anmoder om det, og som ikke er ansat i en tidsbegrænset stilling, i hhv. 2024, 2027 og 2030 have ét tilbud om at komme på fuldtid.

  Dette gælder for alle medarbejdere med ansættelse på en kommunal institution inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet eller dagtilbudsområdet. Tilbud om fuldtidsansættelse er ikke begrænset til stillinger, hvori der udføres borgernære opgaver.

  Kommunen skal give medarbejderen tilbud herom på baggrund af medarbejderens anmodning om fuldtidsansættelse. Men kommunen skal oplyse de ansatte om, at der er mulighed for at komme med en sådan anmodning.

  Tilbuddet skal gives senest 6 måneder efter, at medarbejderen har anmodet herom. Kravet i aftalen er afgrænset til kalenderårene 2024, 2027 og 2030.

  De 6 måneder løber fra tidspunktet, hvor medarbejderen har anmodet, og anmodning kan ske frem til udgangen af kalenderåret.

  Når medarbejderen er blevet tilbudt og har taget imod tilbuddet om ansættelse på fuldtid, kan medarbejderen ikke kræve at komme tilbage på deltid. En ændring af arbejdstidsnormen kan da kun ske efter aftale med lederen.

  Når kommunen har tilbudt en stilling på fuldtid, evt. ved at tilbyde en anden fuldtidsstilling i kommunen eller ved at tilbyde supplerende timer til vedkommendes nuværende deltidsansættelse, har medarbejderen ikke ret til alene at acceptere tilbuddet delvist.

  Den enkelte kommune beslutter selv, hvordan medarbejderne oplyses om muligheden for at anmode om fuldtid. Det kan eksempelvis være en orientering på intranettet eller på anden vis. Det er også et oplagt tema at tage op ved MUS-samtalen.

  Kommunen beslutter selv, om medarbejderne har mulighed for løbende at anmode om fuldtid i de pågældende år, eller om de skal anmode om dette inden for en afgrænset periode og eventuelt efter en specifik procedure.

  Sidst opdateret: 12. marts 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Anne Skarequist

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3165

  E-mail: ansk@kl.dk