Gå til hovedindhold
Personalejura

Højesteret omgør principiel dom om modregning i sygemeldte ansattes løn

En arbejdsgiver må gerne modregne mistet dagpengerefusion i den ansattes løn, såfremt visse betingelser er opfyldt. Det slår Højesteret fast i en sag fra Vordingborg Kommune af principiel karakter. KL, der har biinterveneret i ankesagen, er tilfreds med dommen.

Indhold

  Sagens behandling

  Sagen har først været behandlet ved byretten og siden landsretten. I begge instanser har resultatet været, at der ikke var mulighed for at modregne i løn under sygdom for mistet dagpengerefusion. Sagen har været behandlet af Højesteret, efter at Procesbevillingsnævnet havde givet tilladelse til det, og sagen har været lagt principielt op. KL har optrådt som biintervenient til støtte for Vordingborg Kommune.

  Resultatet af Højesterets behandling er, at Højesteret på det principielle plan anerkender, at der er mulighed for at foretage modregning i mistet dagpengerefusion, mens Højesteret på den konkrete plan finder, at betingelserne for at modregne ikke var opfyldt i Vordingborg-sagen.

  I og med at sagen var indbragt for Højesteret som følge af, at både byretten og landsretten principielt afviste, at modregning kunne finde sted, tager KL med til efterretning, at Højesteret har tilsidesat både byrettens og landsrettens præmisser, som i det hele udelukkede modregning. Adgangen til modregning er ifølge Højesteret blot ikke betingelsesfri.

  Højesterets dom af 22. oktober 2019

  Fakta: Sagen i korte træk

  • Sagen drejer sig om, hvorvidt en arbejdsgiver – i dette tilfælde Vordingborg Kommune – kan foretage modregning i lønnen for en sygemeldt medarbejder for det tab, der opstår ved, at sygedagpengerefusionen ophører, fordi medarbejderen, der er berettiget til løn under sygdom, ikke i overensstemmelse med gældende lovgivning har medvirket til bopælskommunens opfølgning i sygedagpengesagen – herunder obligatoriske møder hos det lokale jobcenter. 
  • På grund af medarbejderens manglende medvirken i sygedagpengesagen hos Dagpengemyndigheden, stoppede den dagpengerefusion, som Vordingborg Kommune fik som arbejdsgiver for den sygemeldte medarbejder, hvorved Vordingborg Kommune led et tab. Dette tab valgte Vordingborg Kommune at modregne i den sygemeldte ansattes løn. 
  • Socialpædagogerne har siden på vegne af den sygemeldte ansatte rejst krav om tilbagebetaling af det beløb svarende til den sygedagpengerefusion, som Vordingborg Kommune har modregnet lønnen. Socialpædagogerne har blandt andet argumenteret med, at der ikke var en "klar aftale" om, at der kan ske modregning.
  • I sommeren 2017 afsagde retten i Nyborg Falster dom og fandt ikke, at Vordingborg Kommune som arbejdsgiver var berettiget til at modregne tabet for mistet dagpengerefusion i den sygemeldte ansattes løn med henvisning til, at "der ikke er bestemmelser i parternes aftale- eller overenskomstgrundlag, der fastlægger, at den sygemeldte ansatte ved sin undladelse af at medvirke til kommunens opfølgning på sygedagpengesagen har misligholdt sine pligter i ansættelsesforholdet."
  • Vordingborg Kommune valgte at anke dommen til Østre Landsret. Da sagen var af principiel karakter, valgte KL at biintervenere i ankesagen.
  • Østre Landsret stadfæstede byrettens dom med dommerstemmerne 2 mod 1 og afviste generelt, at modregning kunne finde sted 
  • Højesteret har nu omgjort den principielle del om modregning, men stadfæstet dommen i den konkrete sag mod Vordingborg Kommune.

  Læs mere om dommen i notat om Arbejdsgivers reaktionsmuligheder ved tab af sygedagpengerefusion (kl.dk)

  Sidst opdateret: 6. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Gert Højby

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3180

  E-mail: geh@kl.dk