Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmarked
Uddannelse

Social- og sundhedsuddannelser

På denne side kan du læse om social- og sundhedsuddannelserne. Her er beskrevet et udvalg af de relevante projekter og udviklinger på området. Med social- og sundhedsuddannelser henvises her til erhvervsuddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper.

Indhold

  Elever fra social- og sundhedsuddannelserne udgør den absolut største elevgruppe i kommunerne, som hvert år har mere end 13.500 SOSU-elever under oplæring. På grund af uddannelsernes størrelse og fordi SOSU-uddannede udgør en helt grundlæggende del af kommunernes arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet har KL en stor interesse i, hvordan disse uddannelser udvikler sig. Kommunerne oplever allerede i dag mangel på kvalificeret arbejdskraft til plejehjem, hjemmepleje osv., og rekrutteringsudfordringerne forventes kun at blive større i de kommende år. På grund af den nuværende og forventede fremtidige mangel på kvalificeret arbejdskraft på SOSU-området, er det vigtigt at flere mennesker vælger at uddanne sig inden for området.

  KL har en interesse i at sikre, at disse uddannelser er relevante og af høj kvalitet, så uddannelserne er tilpasset behovene i samfundet og bidrager til en mere effektiv og kvalitetsbevidst service for borgerne. Derfor deltager KL aktivt i Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU).

  FEVU er ansvarlig for udviklingen af uddannelserne for pædagogiske assistenter og social- og sundhedsuddannelserne. FEVU fastsætter uddannelsesordninger, udvikler uddannelsens indhold, godkender oplæringsvirksomheder og tager initiativ til revision af uddannelserne. FEVU har også ansvaret for udbuddet af efteruddannelse og udvikler arbejdsmarkedsuddannelser målrettet ledige og brancheskiftere, der søger job på området.

  Læs mere om FEVU (sevu.dk)

  FEVU er relevant for interessenter på SOSU-området, herunder arbejdsgivere, der søger information om oplæring, rekruttering og uddannelsesopbygning, samt de nyeste data på SOSU-området, såsom antallet af uddannelsesaftaler, fuldførelser og frafald. Derudover er FEVU også relevant for dig, der vil søge om godkendelse som oplæringssted for SOSU-elever.

  Som opfølgning på trepartsaftalen om rekruttering til det offentlige arbejdsmarked har KL sammen med Regeringen, FOA og Danske Regioner indgået en femårig lærerpladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne for at øge antallet af social- og sundhedsmedarbejdere i Danmark.

  Aftalen indebærer bl.a. en minimumsdimensionering for antallet af lærepladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, som kommuner og regioner forpligtes til at oprette. For hele aftaleperioden gælder, at der årligt minimum oprettes lærepladser for 6.000 assistentelever og 3.000 hjælperelever. Desuden blev der i 2021 og 2022 gjort en ekstraordinær indsats, hvor alle kvalificerede elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen blev tilbudt læreplads.

  Læs mere om den femårige lærepladsaftale

  "I mål med SOSU" er et tiltag fra KL og Danske SOSU-skoler for at øge antallet af kvalificerede medarbejdere inden for sundheds- og ældreområdet ved at inspirere til øget gennemførelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne. Tiltaget omfatter et online inspirationskatalog med fire temaer "Klar til oplæring", "Sammenhæng i social- og sundhedsassistentuddannelsen", "Gode introduktionsforløb i kommunerne" og "Elevnetværk i oplæringstiden - forskellige målgrupper". Tiltaget beskriver eksempler på kommunale initiativer og indsatser, der kan hjælpe eleverne med at blive klar til oplæring og øge gennemførslen af uddannelsen. Målet er at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere til sundheds- og ældreområdet.

  Læs mere om tiltaget fra KL og Danske SOSU-skoler (Imålmedsosus.dk)

  KL har d. 17. august 2022 afholdt et webinar om kvalitet og fastholdelse i oplæringsperiode 2 for social- og sundhedsassistentuddannelsen. Webinaret fokuserede på de nye muligheder for at tilrettelægge oplæringsperioden som følge af ændringer i uddannelsesordningen på området. 

  På webinaret præsenterede Aalborg Kommune og Esbjerg Kommune korte oplæg om kvalitetsunderstøttende initiativer, kompetencer i vejledningsopgaven og erfaringer med oplæringsforberedelse af eleven.

  Disse oplæg er relevante for både nye og nuværende oplæringssteder og kan give værdifulde indsigter i, hvordan man kan styrke kvaliteten og fastholde elever i oplæringsperioden.

  Se eller gense webinaret (Vimeo)

  Fra den 1. januar 2017 blev social- og sundhedsuddannelsen omstruktureret til at omfatte to uddannelser, nemlig social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Ændringen medførte, at det trindelte assistentuddannelses trin 1 (hjælper) og trin 2 (assistent) blev slået sammen.

  I forbindelse med omstruktureringen blev rækkefølgen af de tre områder for oplæring fastlagt. Oplæringen starter med det nære sundhedsvæsen (40 uger), derefter psykiatrien (18 uger) og afsluttes med det somatiske område (40 uger) med særligt fokus på det sammenhængende patientforløb.

  Kommunerne overtog også en mindre del af regionernes oplæring, herunder flere elever i psykiatrioplæringen i kommunalt regi. Der er 16-12 ugers oplæring i dette regi, og det er den enkelte kommunes opgave at finde det nødvendige antal oplæringspladser til psykiatrioplæringen.

  Omlægningen har særlig betydning for psykiatrioplæringen, da det samlede antal elever er steget, og kommunerne derfor skal stille flere oplæringspladser til rådighed.

  Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent (retsinformation.dk)

  Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper (retsinformation.dk)