Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Kvalitetsprogram på sundhedsområdet

Du kan læse mere om det nationale program. Der er bl.a. information om de Nationale Mål, lærings- og kvalitetsteams samt det Nationale Ledelsesprogram.

Indhold

  Samlet program for større kvalitet på sundhedsområdet

  Kvalitetsprogrammet på sundhedsområdet fra 2016 danner rammen for arbejdet med kvalitetsudvikling i Danmark. Programmet skal understøtte en udvikling i sundhedsvæsenet, hvor der leveres bedre kvalitet i behandlingen med fokus på de resultater, der har betydning for patienten/borgeren. Samtidig skal programmet understøtte, at der leveres mest sundhed for pengene.

  Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet - april 2015.pdf (sum.dk)

  Kvalitetsprogrammet består af fire hovedelementer:

  •        8 nationale mål for sundhedsvæsenet
  •        Etablering af lærings- og kvalitetsteams på udvalgte områder (LKT’er)
  •        Et nationalt ledelsesprogram
  •        Systematisk inddragelse af patienter og pårørende.

  De nationale mål og den lokale forankring heraf er blot ét element i Det Nationale Kvalitetsprogram, der også består af mange andre tiltag. To andre hovedelementer er Lærings- og Kvalitetsteams (LKT) og Det Nationale Ledelsesprogram.

  Den lokale forankring i de kommunale sundhedsindsatser, på de enkelte sygehusafdelinger og i praksissektoren er et helt centralt element i kvalitetsprogrammet. De nationale mål og indikatorer skal nedbrydes i lokale mål og indsatser i kommuner og regioner, som forholder sig til de konkrete lokale kvalitetsudfordringer. Der arbejdes på, at indikatorerne under de nationale mål løbende udvikles, så de i højere grad afspejler den ønskede retning for sundhedsvæsenet og værdien for den enkelte patient og bliver så anvendelige og relevante som muligt.

  Der udarbejdet hvert år en statusrapport, som viser udviklingen over et år inden for de enkelte indikatorer og mål i de enkelte regioner og kommuner.

  De otte nationale mål for sundhedsvæsenet danner et fælles afsæt for det nationale kvalitetsprogram. Målene skal understøtte, at aktørerne arbejder mod et mere sammenhængende sundhedsvæsen. 

  Målene er aftalt mellem regeringen, Danske Regioner og KL, som mødes årligt for at samle op og evt. aftale nye mål og indikatorer. Der er udvalgt en række indikatorer, som konkretiserer de overordnede mål. 

  Der udarbejdes hvert år en statusrapport, som viser udviklingen i de nationa-le mål. Det sker via en trafiklys-markering, der angiver, hvor den enkelte region eller kommune bevæger sig hen i forhold til de otte forskellige nationale mål. Farverne angiver, hvordan regioner og kommuner henholdsvis har udviklet sig det foregående år, og hvordan de er placeret ift. landsgennemsnittet.

  Se statusrapport på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: 8 nationale mål for sundhedsvæsenet | Indenrigs- og Sundhedsministeriet (sum.dk)

  Formålet med Lærings- og kvalitetsteams

  Lærings- og kvalitetsteams skal bidrage til, at de gode erfaringer med kvalitetsforbedringer spredes hurtigere til gavn for den enkelte patient. 
  Der etableres løbende nationale lærings- og kvalitetsteams (LKT) på områ-der, hvor der er behov for et kvalitetsløft. Det er den nationale styregruppe for lærings- og kvalitetsteam, der vælger områder, hvor der igangsættes lærings- og kvalitetsteams. 

  LKT’er består af klinikere og ledere fra relevante afdelinger og indsatser samt en ekspertgruppe, som skal understøtte, at der sker kvalitetsforbed-ringer på udvalgte områder. 

  Det er regionerne, som er ansvarlige for at drive lærings- og kvalitetsteams. Konkret vil én region påtage sig det overordnede driftsansvar for et givent LKT eventuelt i samarbejde med en kommunal samarbejdspart.

  Hvordan arbejder et lærings- og kvalitetsteam?

  Et lærings- og kvalitetsteam vil som udgangspunkt fungere og arbejde med forbedringerne i to år med afsæt i de mål og den projektbeskrivelse, som ekspertgruppen har udarbejdet. I løbet af en to-årig periode mødes de te-ams, som indgår i lærings- og kvalitetsteamet til læringsseminarer. Imellem læringsseminarerne arbejder de enkelte teams med at skabe forbedringer lokalt. 

  Hvad er der af LKT’er?

  Der er gennemført lærings- og kvalitetsteams inden for følgende områder:

  • Palliation (pleje og behandling af uhelbredelig syge)
  • Rationel anvendelse af antibiotika  
  • Apopleksi
  • Hoftenære lårbensbrud
  • Akut kirurgi
  • Tvang i psykiatrien (tværsektorielt).

  Der er igangværende lærings- og kvalitetsteams inden for:

  • Børnediabetes
  • Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) (tværsektorielt).

  Der planlægges igangsat LKT’er for sammenhængende hoftenære brud i 2024, som med fælles tovholdere og formandskab vil være det første tværsektorielle LKT.

  Læs mere om LKT’er her: Danske Regioners hjemmeside om det Nationale Kvalitetsprogram

  Ledelsesprogrammet har kørt siden kvalitetsprogrammet blev lanceret i 2016. Med Det nationale ledelsesprogram i sundhedsvæsenet version 2.0 har Danske Regioner, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL lavet en række tilpasninger på baggrund af erfaringerne fra det første program. Ønsket er bl.a. at få flere deltagere på tværs af sektor til at deltage og at der arbejdes med konkrete forbedringstiltag i sundhedsklyngen. Desuden er det hhv. regioner og kommuner som indgår som undervisere og mentorer.

  Programmet har til formål at klæde lederne på til at udbrede det lokale arbejde med dataunderstøttede kvalitetsforbedringer og at arbejde med kvalitet på tværs af afdelinger og sektorer. Det gælder både udbredelse af dataunderstøttede forbedringsmetoder, metoder til systematisk inddragelse af patienter og pårørende og metoder til at skabe sammenhængende patientforløb.

  Det nationale ledelsesprogram adskiller sig fra lokale ledelsesprogrammer ved at have fokus på tværgående og tværsektorielt kvalitetsarbejde. Der er plads til ca. 200 deltagere årligt.

  Læs mere på programmets Linkedin profil: Programmets LinkedIn profil

  Sidst opdateret: 2. februar 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lise Holten

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3558

  E-mail: lht@kl.dk