Gå til hovedindhold
Sundhed
Social

KL’s anbefaling til dokumentation vedr. §117a SEL

Du finder her information om dokumentation af §117a i Serviceloven og KL’s anbefalinger herom.

Indhold

  Det står i lovteksten om § 117a, Hastigt fremadskridende sygdom, at:

  Kommunalbestyrelsen skal, når en borger med en hastigt fremadskridende sygdom anmoder herom, tilbyde hjælp og støtte som omfattet af §§ 8397112 og 116 efter borgerens ønske, uanset om betingelserne i de nævnte bestemmelser er opfyldt, jf. dog stk. 2, 2. pkt.

  Hjælpen og støtten efter 1. pkt. kan tildeles én gang pr. sygdomsforløb og kan have en samlet maksimal værdi af 39.750 kr. (2023-niveau).

  Kommunalbestyrelsen skal vejlede borgeren om valg og sammensætning af hjælpen og støtten efter 1. pkt.

  Stk. 2. 

  Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om kriterierne for vurdering af, om en borger er omfattet af personkredsen efter stk. 1.

  Ministeren fastsætter endvidere nærmere regler om, hvilke typer af hjælp og støtte efter §§ 112 og 116 der indgår i den hjælp og støtte, som er omfattet af stk. 1.


  Målgruppen for § 117a vil være interessant at følge løbende, dels ift. hvor mange benytter sig af muligheden i §117a og dels hvilke typer af indsatser der typisk tildeles efter denne paragraf.
  En ensartet dokumentation af § 117a i kommunerne, vil skabe forudsætning for, på nationalt plan, at opnå overblik over omfanget af anvendelsen og typerne af indsatser, der er i spil.

  KL anbefaler, at der udelukkende foretages monetær dokumentation og dermed ikke brug af Fælles Sprog III indsatser. En tilpasning af eksisterende indsatskataloger og it-understøttelse, gældende for alle relevante paragraffer indeholdt i § 117a, vil blive for omfattende og omkostningstungt ift. forventede antal borgere i målgruppen.

  Det anbefales yderligere, at alle kommuner anvender det specifikke KLE-nummer, der er oprettet §117a-opgaven - 27.60.36 Hjælp og støtte ifm. en hastigt fremadskridende sygdom.

  Under §117a KLE-nummeret (’borgerens konto’) skal de leverede indsatser konteres. Indsatserne kan herefter kobles til de respektive KLE-numre tilhørende de paragraffer indsatserne leveres efter. Vi har lavet et eksempel her-på nedenfor:

  Borgere der ønsker at anvende §117a ’åbner sin konto’ på KLE-nummer - 27.60.36 Hjælp og støtte ifm. en hastigt fremadskridende sygdom. Når borger så begynder at modtage indsatser, fraregnes udgifterne løbende – hvilket kan strække sig over en længere periode.
  Fx:

   1. 27.36.04 Personlig og praktisk hjælp - 8 timer - om ugen á kr. xx jfr. Servicelovens § 83
   2. 27.60.24 Boligindretning - Etablering af rampe og fjernelse af 5 dørtrin kr. xx jfr. Servicelovens § 116
   3. 27.60.08 Mobilitetshjælpemidler – en rollator til udendørs brug á kr. xx jfr. Servicelovens § 112
   4. 27.48.04 Ledsageordning – 3 timer hver anden lørdag á kr. xx jfr. Servicelovens § 97

  De samlede beløb kan så fratrækkes de 39.750 – og der vil være et samlet overblik over de midler, som borgeren har forbrugt.

  Sidst opdateret: 20. november 2023

  Links

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rikke Duvier Holmberg

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3449

  E-mail: ridh@kl.dk

  Chefkonsulent

  Rigmor Lond

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3238

  E-mail: ril@kl.dk