Gå til hovedindhold

Nyt projekt: Digital transformation af socialområdet

Med de stigende priser på det specialiserede socialområde, Ekspertudvalgets anbefalinger og ØA24 er der momentum ift. at videreudvikle socialområdet digitalt og datamæssigt.

Derfor har KL i august 2023 igangsat projektet "Strategisk ramme for digital transformation af indsatsen til mennesker med funktionsnedsættelser og udsathed”. I forkortet form ”Digital transformation af socialområdet”.

Colourbox

Indhold

  Om projektet

  Anbefalingerne fra Ekspertudvalget på socialområdet peger bl.a. på, at der mangler brugbare data til styring og prioritering samt til samarbejdet med borgeren. Desuden påpeges, at socialområdet halter efter lignende områder som sundhed og beskæftigelse på digitaliseringsfronten. Anbefalingerne går dog ikke så langt, at de bliver konkrete på, hvor og hvordan der skal udvikles data til styring og prioritering samt en digital infrastruktur.

  I Økonomiaftalen for 2024 indgår, i forlængelse af Ekspertudvalgets anbefalinger, en tekst om at udbygge datagrundlaget på socialområdet via en række initiativer. Der nævnes bl.a. indsamling af mere viden om resultater på socialområdet, etablering af datagrundlag mhp. bedre kapacitetsstyring af sociale tilbud samt et fællesoffentligt arbejde om datainfrastrukturen, som kan understøtte bedre og mere smidig brug af data i arbejdet med borgeren.

  Formålet med projekt ”Digital transformation af socialområdet” er at gøre det nemmere at være borger og kommune. Projektet udvikler hertil en fælleskommunal strategisk ramme og plan, der skal bidrage til at øge investeringerne i en digital transformation af socialområdet. I denne ramme fremlægges et bud på, hvilke indsatser der bør prioriteres på kort, mellemlang og lang sigt med udgangspunkt i, hvad der giver mest værdi for borgerne og kommunerne. Dette kan spilles ind i samarbejdet med staten ift. investeringer på området.

  Projektet vil i sin første fase skabe et overblik over socialområdets nuværende digitale og datamæssige "stadie" herunder udfordringer, barriere og muligheder for en digital omstilling. Dette vil danne grundlaget for den flerårige strategiske ramme, der udvikles i anden fase. En kommunal følgegruppe, bestående af kommunale social- og sundhedschefer, er nedsat til dette formål. Følgegruppen skal repræsentere kommunernes interesser ind i projektet og komme med faglige og strategiske inputs til analysen og rammen herunder prioriteringen af investeringer på kort, mellemlang og langsigt. Følgegruppen mødtes første gang d. 1/11.

  Derudover anvendes resultaterne fra analysen og de kommunale inputs fra følgegruppen i en nedsat arbejdsgruppe med Staten. Arbejdsgruppen skal på lignende vis fremlægge pejlemærker for den digitale og datamæssige udvikling på socialområdet de næste 10 år, samt løsninger på, hvordan vi når disse pejlemærker.

  En vellykket digital transformation kan skabe en målrettet, prioriteret og systematisk udvikling af den digitale og datamæssige infrastruktur. Dette vil understøtte kommunerne i deres styring og udvikling af området og samarbejdet på tværs af sektorer om udsatte borgere. Både borgere og medarbejdere kan således opleve forbedringer i den nære velfærd gennem mere tid til kerneopgaven, empowerment og øget mestring hos borgerne og følelsen af inddragelse, øget retssikkerhed, mere sammenhængende borgerforløb, mere viden om indsatsernes effekt og styrket mulighed for lokal styring.

  Sidst opdateret: 4. januar 2024

  Kontakt

  Konsulent

  Lasse Bay

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3217

  E-mail: laba@kl.dk