KKR KKR Syddanmark

Sundheds- og socialområdet

KKR Syddanmark spiller en central rolle i det tværkommunale samarbejde på sundheds- og socialområdet for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og et specialiseret undervisnings- og socialområde med tilbud til alle regionens borgere.

Sundhed

Sundhedspolitiske visioner

KKR Syddanmark har vedtaget fælleskommunale politiske visioner (pdf) for sundhedsområdet. Mere om samarbejdet kan desuden læses på hjemmesiden for det fælleskommunale sundhedssekretariat for Region Syddanmark.

KKR Syddanmark udpeger fem kommunale medlemmer til henholdsvis sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget for almen praksis.

Sundhedsaftalen

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder en sundhedsaftale, som beskriver politiske prioriteringer og indsatser på området samt arbejdsdeling og samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver. Den skal sikre, at borgerne får et sammenhængende patientforløb. 

Praksisplaner

Praksisplanudvalget udarbejder en praksisplan for almen praksis, som fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger og indsatsen for at sikre lægedækning til regionens borgere.

Ud over sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis vedtages en praksisplan for fysioterapi, som omhandler tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen og de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke en gældende praksisplan for fysioterapi.

KKR Syddanmark udpeger to medlemmer til Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

Det specialiserede socialområde og specialundervisning

Rammeaftale Syddanmark

Rammeaftalen for Syddanmark 2021-2022 omhandler faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

National koordinationsstruktur

Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur.

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Dette sker gennem faglig dialog, vidensindsamling og ved, at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området. Se mere på Fælleskommunalt Socialsekretariat Syddanmark.

Børnehus Syd og Socialtilsyn Syd

I hver region er der etableret ét børnehus og én socialtilsynskommune. Børnehus Syd er placeret i Odense Kommune, og Socialtilsyn Syd er placeret i Faaborg-Midtfyn Kommune. KKR er forum for drøftelser med børnehus- og socialtilsynskommunerne.

Dialogforum Syddanmark

KKR Syddanmark har nedsat et regionalt dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner.

Der er indgået en central aftale mellem KL, Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre med fælles pejlemærker for de regionale dialogfora (pdf) for valgperioden 2022-2026.

×

Log ind