Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Sundheds- og socialområdet

KKR Syddanmark spiller en central rolle i det tværkommunale samarbejde på sundheds- og socialområdet for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og et specialiseret undervisnings- og socialområde med tilbud til alle regionens borgere.

Indhold

  KKR Syddanmark varetager tværkommunale interesser på sundhedsområdet og samarbejder med regionens hospitaler og almen praksis. I hver valgperiode indgår kommunerne og Region Syddanmark en flerårig sundhedsaftale og en praksisplan for almen praksis for at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne for regionens patienter.

  Sundhedspolitiske visioner

  KKR Syddanmark har vedtaget fælleskommunale politiske visioner  for sundhedsområdet. Mere om samarbejdet kan desuden læses på hjemmesiden for det fælleskommunale sundhedssekretariat for Region Syddanmark.

  Fælleskommunale politiske visioner (pdf)

  Det fælleskommunale sundhedssekretariat

  Sundhedssamarbejdsudvalg (SSU)

  Sundhedssamarbejdsudvalg (SSU) erstatter de tidligere sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg. Sundhedssamarbejdsudvalg blev etableret pr. 1. juli 2022. Der er ét sundhedssamarbejdsudvalg i hver region.

  Sundhedssamarbejdsudvalget koordinerer og sætter retning for arbejdet på tværs af sundhedsklyngerne i regionen og udarbejder bl.a. hvert fjerde år en sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne. Derudover vil sundhedssamarbejdsudvalget skulle forelægges en praksisplan, inden denne vedtages.

  Sundhedssamarbejdsudvalget består af repræsentanter for regionsrådet, heriblandt regionsrådsformanden, en borgmester fra hver sundhedsklynge, som samtidig er den kommunale formand i sundhedsklyngen, og repræsentanter for almen praksis. Den nærmere sammensætning kan aftales mellem regionsrådet og kommunekontaktrådet i regionen. 

  Sundhedsklynger

  Sundhedsklynger er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som pr. 1. juli 2022 er etableret omkring hvert akuthospital. Sundhedsklyngerne skal først og fremmest samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om. Der er fire sundhedsklynger i Syddanmark. Myndighedsansvaret på sundhedsområdet ligger som hidtil i regioner og kommuner. Sundhedsklyngerne er ikke nye myndigheder.

  Læs om de fire klynger i Syddanmark (regionsyddanmark.dk)

  Sundhedsaftalen

  Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder en sundhedsaftale, der beskriver politiske prioriteringer og indsatser på området samt arbejdsdeling og samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver. Den skal sikre, at borgerne får et sammenhængende patientforløb. 

  Sundhedsaftale 2019-2023 (regionsyddanmark.dk)

  Praksisplaner

  Der udarbejdes en praksisplan for almen praksis, som fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger og indsatsen for at sikre lægedækning til regionens borgere.

  Praksisplan for almen praksis (regionsyddanmark.dk)

  Ud over sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis vedtages en praksisplan for fysioterapi, som omhandler tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen og de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

  Den gældende praksisplan kan ses her: Fysioterapi i Region Syddanmark (Region Syddanmark)

  KKR Syddanmark udpeger to medlemmer til Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

  Kommunerne har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for tilbud til borgere med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne køber pladser af hinanden, og KKR koordinerer den samlede vifte af tilbud, så den svarer til alle typer af behov.

  Rammeaftale Syddanmark

  Rammeaftalen for Syddanmark 2023-2024 omhandler faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

  Rammeaftale for Syddanmark 2023-2024 (pdf)

  National koordinationsstruktur

  Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur.

  Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

  Dette sker gennem faglig dialog, videnindsamling og ved, at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

  Fælleskommunalt Socialsekretariat Syddanmark

  Børnehus Syd og Socialtilsyn Syd

  I hver region er der etableret ét børnehus og én socialtilsynskommune. Børnehus Syd er placeret i Odense Kommune, og Socialtilsyn Syd er placeret i Faaborg-Midtfyn Kommune. KKR er forum for drøftelser med børnehus- og socialtilsynskommunerne.

  Børnehus Syd

  Socialtilsyn Syd

  Dialogforum Syddanmark

  KKR Syddanmark har nedsat et regionalt dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner.

  Der er indgået en central aftale mellem KL, Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre med fælles pejlemærker for de regionale dialogfora for valgperioden 2022-2026.

  Fælles pejlemærker for de regionale dialogfora (pdf)

  Dialogforum Syddanmark 2022-2026 (pdf)

  Referat fra møde i Dialogforum den 3. november 2022 (pdf)

  Sidst opdateret: 2. april 2024