Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Sundheds- og socialområdet

KKR Sjælland spiller en central rolle i det tværkommunale samarbejde på sundheds- og socialområdet for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og et specialiseret undervisnings- og socialområde med tilbud til alle regionens borgere.for.

Indhold

  KKR Sjælland varetager tværkommunale interesser på sundhedsområdet og samarbejder med regionens hospitaler og almen praksis. I hver valgperiode indgår kommunerne og Region Sjælland en flerårig sundhedsaftale og en praksisplan for almen praksis for at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne for regionens patienter.

  Sundhedssamarbejdsudvalg (SSU)

  Sundhedssamarbejdsudvalg (SSU) erstatter de tidligere sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg. Sundhedssamarbejdsudvalg blev etableret pr. 1. juli 2022. Der vil være ét sundhedssamarbejdsudvalg i hver region.

  Sundhedssamarbejdsudvalget koordinerer og sætter retning for arbejdet på tværs af sundhedsklyngerne i regionen, og udarbejder bl.a. hvert fjerde år en sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne. Derudover vil sundhedssamarbejdsudvalget skulle forelægges en praksisplan inden denne vedtages.

  Sundhedssamarbejdsudvalget består af repræsentanter for regionsrådet, heriblandt regionsrådsformanden, en borgmester fra hver sundhedsklynge, som samtidig er den kommunale formand i sundhedsklyngen, og repræsentanter for almen praksis. Den nærmere sammensætning kan aftales mellem regionsrådet og kommunekontaktrådet i regionen.

  Sundhedsklynger

  Sundhedsklynger er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som pr. 1. juli 2022 er etableret omkring hvert akuthospital. Sundhedsklyngerne skal først og fremmest samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om. Der vil være 4-5 klynger i hver region. Myndighedsansvaret på sundhedsområdet ligger som hidtil i regioner og kommuner. Sundhedsklyngerne er ikke nye myndigheder.

  Sundhedsaftalen

  Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder en sundhedsaftale, der beskriver politiske prioriteringer og indsatser på området samt arbejdsdeling og samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver. Den skal sikre, at borgerne får et sammenhængende patientforløb. 

  Sundhedsaftale 2015-2018 (regionsjaelland.dk)

  Sundhedsaftale 2019-2023 (regionsjaelland.dk)

  Praksisplaner

  Der udarbejdes en praksisplan for almen praksis, som fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger og indsatsen for at sikre lægedækning til regionens borgere.

  Praksisplaner (regionsjaelland.dk)

  Ud over sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis vedtages en praksisplan for fysioterapi (pdf), som omhandler tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen og de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

  Praksisplan for fysioterapi (regionsjaelland.dk)

  Kommunerne har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for tilbud til borgere med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne køber pladser af hinanden, og KKR koordinerer den samlede vifte af tilbud, så den svarer til alle typer af behov.

  Rammeaftale for Region Sjælland

  Rammeaftalen for Region Sjælland omhandler faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

  Børnehus Sjælland og Socialtilsyn Øst
  Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur.

  Den nationale koordinationsstruktur omfatter, at der i hver region er etableret ét børnehus, Børnehus Sjælland, og ét socialtilsyn, Socialtilsyn Øst. KKR er forum for drøftelser mellem kommunerne om børnehus og socialtilsyn på regionalt plan.

  Det regionale dialogforum

  KKR Sjælland har nedsat et regionalt dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner.

  Der er indgået en central aftale mellem KL, Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre med fælles pejlemærker for de regionale dialogfora (pdf) for valgperioden 2022-2026 og i KKR Sjælland vedtaget et kommissorium for det regionale dialogforum fra 2022-2026.

  Fælles pejlemærker for de regionale dialogfora

  Kommissorium for KKR Sjællands dialogforum Valgperiode 2022-2025

   

   

  Sidst opdateret: 5. april 2024