Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

KKR Nordjylland spiller en central rolle i koordinering og sikring af tværkommunale rammer for vækst, beskæftigelse og uddannelser, som matcher kommunernes og virksomhedernes efterspørgsel i regionen. På integrationsområdet varetager KKR rollen med at koordinere kommunekvoter på flygtningeområdet.

Indhold

  KKR har en central rolle i det nye erhvervsfremmesystem. KKR Nordjylland udpeger repræsentanter af bestyrelsen i Erhvervshus Nordjylland og et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

  Erhvervshus Nordjylland

  Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret 6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

  Erhvervshus Nordjylland

  Erhvervshus Nordjylland er etableret med hovedsæde i Aalborg og filial i Nykøbing Mors. Erhvervshuset tilbyder hjælp til alle virksomheder i Region Nordjylland . Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er også bindeled til de statslige tilbud. 

  Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse

  KKR Nordjylland varetager en central rolle i forhold til Erhvervshus Nordjylland og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Nordjyllands bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Nordjylland om konkrete mål og indsatser.

  Bestyrelsen i Erhvervshus Nordjylland består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Nordjylland udpeger fire bestyrelsesmedlemmer - 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

  KKR Nordjylland varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen  erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats. Heri indgår det regionale kapitel for Nordjylland

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

  Det regionale kapitel for Nordjylland

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Nordjylland udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

  Regional udviklingsstrategi

  Regionsrådet har ansvaret for udarbejdelse af den regionale udviklingsstrategi (RUS). Kommunerne medvirker i udarbejdelsen af strategien, og KKR Nordjylland koordinerer og repræsenterer de fælleskommunale synspunkter i dialogen med regionen. 

  Den regionale udviklingsstrategi  (RUS)

  Business Region North Denmark (BRN)

  BRN er et erhvervspolitisk samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

  BRN’s bestyrelse består af de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden

  Kerneopgave for BRN består i at udpege fælles, nordjyske dagsordener, iværksætte interessevaretagende indsatser, koordinere strategier og aktiviteter og disponere fælles midler til at igangsætte strategisk vigtige indsatser og initiativer.

  Norddanmarks EU-kontor

  Norddanmarks EU-kontor er en selvstændig forening, som er etableret og ejet af de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, University College Nordjylland, Aalborg Universitet og den grønlandske kommune, Sermersooq. KKR Nordjylland samarbejder med Norddanmarks EU-kontor og udpeger repræsentanter til EU-kontorets bestyrelse.

  Norddanmarks EU-kontor

  Kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, og varetager indsatsen i jobcentre, rehabiliteringsteams og har ansvaret for og beslutter, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges lokalt.

  KKR Nordjylland drøfter konkrete samarbejder mellem kommunerne på beskæftigelsesområdet, og kan her også indgå et tværkommunal samarbejde om beskæftigelsesindsatsen, jf.

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (ft.dk)

  KKR Nordjylland udpeger ligeledes repræsentanter til De Regionale Arbejdsmarkedsråd for at styrke indsatser på vækst- og beskæftigelsesområdet.

  Regionale Arbejdsmarkedsråd

  De Regionale Arbejdsmarkedsråd overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser. KKR Nordjylland udpeger fem kommunale medlemmer til der regionale arbejdsmarkedsråd, RAR Nordjylland.

  Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord er sekretariat for RAR Nordjylland, RAR Vestjylland og RAR Østjylland.

  RAR Nordjylland

  Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

  Politiske fokuspunkter på beskæftigelsesområdet

  KKR Nordjylland har 2 overordnede politiske fokuspunkter for den tværkommunale indsats på beskæftigelsesområdet:

  1. Tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, herunder:
   Sikre at ledige, herunder ledige dimittender, kommer i beskæftigelse
   Sikre at ledige unge kommer i uddannelse
   Sikre at borgere uden for arbejdsmarkedet bliver en del af arbejdsstyrken
   Sikre løbende efteruddannelse af beskæftigede bl.a. gennem jobrotation og voksenlærlingeordningen. 

    

  2.  Varetage fælles nordjyske interesser i forhold til økonomien på beskæftigelsesområdet.

  Fokuspunkterne er udgangspunkt for det tværkommunale samarbejde og de kommunale medlemmers samarbejde med arbejdsmarkedets parter i RAR.

  Vækst via Viden 2.0

  KKR Nordjylland og BRN har, sammen med en bred kreds af samarbejdspartnere, igangsat Vækst Via Viden 2.0 for at sikre at virksomheder i hele Nordjylland har adgang til højtuddannet arbejdskraft, med henblik på at understøtte grundlaget for vækst og udvikling. Vækst Via Viden 2.0 er en videreførelse af en fælles regional nordjysk indsats, som bygger bro mellem virksomheder og højtuddannet arbejdskraft. Konkret sker det ved at matche studerende og/eller højtuddannede fra videregående uddannelser med virksomheder for at løse deres udviklingsopgaver.

  I projektet er der bl.a. oprettet en caseplatform som giver et overblik over de mange gode cases hvor der er sket et godt match mellem højtuddannede og virksomheder i Nordjylland.

  Caseplatform

  Det Nordjyske Frikommuneforsøg

  KKR Nordjylland har i perioden 2016-2020 været omdrejningspunkt for at de 11 nordjyske kommuner har gennemført en lang række frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet under temaet

  "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet"

  Kommunerne har som arbejdsgivere en fælles interesse i, at der lokalt og regionalt findes relevante uddannelser og en veluddannet arbejdsstyrke, der kan være med til at sikre vækst og udvikling i de lokale virksomheder. KKR Nordjylland spiller en central rolle i denne koordinering.

  Fælles ambition for det kompetente Nordjylland

  I efteråret 2018 igangsatte formandskaberne for KKR Nordjylland, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Region Nordjylland og Business Region North Denmark udarbejdelsen af en fælles ambition for de fire politiske parter inden for området kvalificeret arbejdskraft.

  Det kompetente Nordjylland - nu og i fremtiden (pdf)

  Ambitionen rummer de mest oplagte og gennemgående elementer fra hver af de fire parters nuværende strategier. Ambitionen fungerer derfor som en sammenskrivning og fælles strategisk retning fra de fire politiske parter.

  Formålet med ambitionen er styrke grundlaget for vækst, beskæftigelse og udvikling i Nordjylland. Ambitionen indeholder vores fællespolitiske ståsted og ønsker for Nordjylland, og det er vores håndslag på, at vi gerne vil løfte arbejdet sammen med alle dem, der arbejder inden for området.

  I ambitionen præsenteres fire strategiske fokusområder, hvor det er særligt oplagt at styrke samspillet og koordineringen:

  • Uddannelsesvalg: Vores målsætning er, at alle unge træffer et kvalificeret uddannelsesvalg.
  • Under uddannelse: Vores målsætning er, at sikre, at vi uddanner til et højt fagligt niveau og at de uddannede har de rette kompetencer til arbejdsmarkedet i dag - og i fremtiden.
  • Vejen til arbejdsmarkedet: Vores målsætning er, at understøtte lediges vej i arbejde og sikre virksomhedernes rekrutteringsbehov for kvalificeret arbejdskraft.
  • Livslang læring: Vores målsætning er, at sikre, at alle, uanset alder eller uddannelsesniveau, løbende har mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

  SOSU- og pædagoguddannelserne

  KKR Nordjylland dimensionerer pædagoguddannelsen, SOSU-uddannelserne og PAU-uddannelsen for at sikre, at dimensioneringen afspejler kommunernes behov, og at der stilles det aftalte antal praktikpladser til rådighed.

  Kommunernes krav til uddannelsesinstitutionerne kræver større opmærksomhed, således at der bliver bedre sammenhæng mellem uddannelserne og kommunernes efterspørgsel efter kompetencer. KKR Nordjylland og de kommunale medlemmer af uddannelsesinstitutionernes bestyrelsers opgave er at arbejde herfor.

  SOSU-Nord

  University College Nordjylland

  Uddannelse som element i den vækstpolitiske dagsorden

  Uddannelse indgår som et af elementerne i den brede vækstpolitiske dagsorden, og det drøftes i KKR Nordjylland som et væsentligt indsatsområde i bl.a. Business Region North Denmark og de regionale arbejdsmarkedsråd.

  Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et landstal for det forventede antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne. Landstallet omsættes af Styrelsen til fem regionskvoter.

  KKR Nordjylland har til opgave at omsætte regionskvoten til kommunekvoter – enten gennem en frivillig fordelingsaftale eller som fastsat af Udlændingestyrelsen efter den matematiske fordelingsmodel.

  Kommunekvoter 2021 (pdf)

  Landstal og regionskvoter 2021 (pdf).

  Rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge

  Som en del af reformen af danskuddannelserne blev der indført krav om, at kommunalbestyrelserne indgår regionale rammeaftaler om danskuddannelse i hver region i regi af KKR mindst hvert 4. år. Alle fem KKR har nu for første gang indgået fælleskommunale rammeaftaler om danskuddannelse til voksne udlændinge om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.

  Rammeaftale for KKR Nordjylland - samarbejde om danskuddannelse til voksne udlændinge juli 2021 – juli 2025

  Sidst opdateret: 23. februar 2024