KKR KKR Nordjylland

Sundheds- og socialområdet

KKR Nordjylland spiller en central rolle i det tværkommunale samarbejde på sundheds- og socialområdet for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og et specialiseret undervisnings- og socialområde med tilbud til alle regionens borgere.

 

 

Sundhed

Sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg

KKR Nordjylland udpeger fem kommunale medlemmer til henholdsvis sundhedskoordinationsudvalget og praksisplanudvalget for almen praksis. KKR Nordjylland udpeger ligeledes kommunale medlemmer til flere samarbejdsudvalg på sundhedsområdet.

Sundhedsaftalen

Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder en sundhedsaftale, der beskriver politiske prioriteringer og indsatser på området samt arbejdsdeling og samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver. Den skal sikre, at borgerne får et sammenhængende patientforløb. 

Praksisplaner

Praksisplanudvalget udarbejder en praksisplan for almen praksis (pdf), som fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger og indsatsen for at sikre lægedækning til regionens borgere.

Ud over sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis vedtages en praksisplan for fysioterapi (pdf), som omhandler tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen og de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

Sundhedspolitisk Dialogforum

Formålet med Sundhedspolitisk Dialogforum er både at skabe tættere kontakt mellem KKR, SKU og byrådene, at etablere en sparringsgruppe for SKU-medlemmerne og at skabe et politisk dialogforum med fokus på udviklingen af det kommunale sundhedsvæsen.

Her deltager de kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget, udpegede politikere på sundhedsområdet samt udvalgsformænd og næstformænd for alle 11 kommuner. Sundhedsdirektørerne, Det fælleskommunale Sundhedssekretariat samt KKR-sekretariatet deltager også i møderne.

Sundhedspolitisk Dialogforum fungerer som netværks- og sparringsorgan og har ikke selvstændig beslutningskompetence, men kan anbefale både byråd og KKR Nordjylland at drøfte relevante problemstillinger.

Der afholdes som udgangspunkt 1-2 årlige møder i Sundhedspolitisk Dialogforum.

Det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordjysk Socialaftale

Der indgås i KKR Nordjylland hvert andet år en rammeaftale, Nordjysk Socialaftale, om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Børnehus Nord og Socialtilsyn Nord

Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur.

Den nationale koordinationsstruktur omfatter, at der i hver region er etableret ét børnehus, Børnehus Nord, og én socialtilsynskommune, Socialtilsyn Nord. KKR er forum for drøftelser mellem børnehus- og socialtilsynskommunerne på nationalt plan.

Det regionale dialogforum

KKR Nordjylland har nedsat et regionalt dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner.

Der er indgået en central aftale mellem KL, Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre med fælles pejlemærker for de regionale dialogfora (pdf) i valgperioden 2018-2022.

×

Log ind