Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Sundheds- og socialområdet

KKR Midtjylland spiller en central rolle i det tværkommunale samarbejde på sundheds- og socialområdet for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og et specialiseret undervisnings- og socialområde med tilbud til alle regionens borgere.

Billede af knæ

Indhold

  KKR Midtjylland varetager tværkommunale interesser på sundhedsområdet og samarbejder med regionens hospitaler og almen praksis. I hver valgperiode indgår kommunerne og Region Midtjylland en flerårig sundhedsaftale og en praksisplan for almen praksis for at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne for regionens patienter.

  Sundhedssamarbejdsudvalg (SSU)

  Sundhedssamarbejdsudvalg (SSU) erstatter de tidligere sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg. Sundhedssamarbejdsudvalg blev etableret pr. 1. juli 2022. Der vil være ét sundhedssamarbejdsudvalg i hver region.

  Sundhedssamarbejdsudvalget koordinerer og sætter retning for arbejdet på tværs af sundhedsklyngerne i regionen, og udarbejder bl.a. hvert fjerde år en sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne. Derudover vil sundhedssamarbejdsudvalget skulle forelægges en praksisplan inden denne vedtages.

  Sundhedssamarbejdsudvalget består af repræsentanter for regionsrådet, heriblandt regionsrådsformanden, en borgmester fra hver sundhedsklynge, som samtidig er den kommunale formand i sundhedsklyngen, og repræsentanter for almen praksis. Den nærmere sammensætning kan aftales mellem regionsrådet og kommunekontaktrådet i regionen.

  Sundhedsklynger

  Sundhedsklynger er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som pr. 1. juli 2022 er etableret omkring hvert akuthospital. Sundhedsklyngerne skal først og fremmest samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om. Der vil være 4-5 klynger i hver region. Myndighedsansvaret på sundhedsområdet ligger som hidtil i regioner og kommuner. Sundhedsklyngerne er ikke nye myndigheder.

  Sundhedsaftalen

  Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder en sundhedsaftale, der beskriver politiske prioriteringer og indsatser på området samt arbejdsdeling og samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver. Den skal sikre, at borgerne får et sammenhængende patientforløb. 

  Sundhedsaftale 2019-2023 (pdf)

  Praksisplaner

  Der udarbejdes en praksisplan for almen praksis, som fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger og indsatsen for at sikre lægedækning til regionens borgere.

  Praksisplan for almen praksis (rm.dk)

  Ud over sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis vedtages en praksisplan for fysioterapi (pdf), som omhandler tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen og de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

  Praksisplan for fysioterapi (rm.dk)

  Kommunerne har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for tilbud til borgere med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne køber pladser af hinanden, og KKR koordinerer den samlede vifte af tilbud, så den svarer til alle typer af behov i regionen.

  Rammeaftale for Region Midtjylland

  Rammeaftalen for Region Midt omhandler faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

  Rammeaftale for Region Midt

  Sekretariat for Rammeaftaler

  Børnehus Midt og Socialtilsyn Midt

  Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur.

  Den nationale koordinationsstruktur omfatter, at der i hver region er etableret ét børnehus, Børnehus Midt, og én socialtilsynskommune, Socialtilsyn Midt. KKR er forum for drøftelser mellem børnehus- og socialtilsynskommunerne på nationalt plan.

  Børnehus Midt

  Socialtilsyn Midt

  Dialogforum Midtjylland

  KKR Midtjyllands dialogforum på handicapområdet skal bidrage til åbenhed, vidensdeling og drøftelse mellem brugerorganisationerne og kommunerne om den tværkommunale indsats og tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

  Dialogforum Midtjylland er sammensat af formanden og næstformanden for KKR Midtjylland samt repræsentanter for Danske Handicaporganisationer og Skole og Samfund.

  Kommissorium for Dialogforum Midtjylland (pdf)

  Fælles pejlemærker for de regionale dialogfora 2018-2022 (pdf).

  Sidst opdateret: 23. februar 2024