KKR Hovedstaden

Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

KKR Hovedstaden spiller en central rolle i koordinering og sikring af tværkommunale rammer for vækst, beskæftigelse og uddannelser, som matcher kommunernes og virksomhedernes efterspørgsel i regionen. På integrationsområdet varetager KKR rollen med at koordinere kommunekvoter på flygtningeområdet.

Vækst, erhverv og regional udvikling

Erhvervshus Hovedstaden

Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret  6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

Erhvervshus Hovedstaden er etableret med hovedsæde i København og filialer i Hillerød og på Bornholm. Erhvervshuset tilbyder hjælp til alle virksomheder i hovedstadsområdet og på Bornholm. Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er også bindeled til de statslige tilbud. 

Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse

KKR Hovedstaden varetager en styrende rolle for Erhvervshus Hovedstaden og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Hovedstadens bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden om konkrete mål og indsatser.

Bestyrelsen i Erhvervshus Hovedstaden består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Hovedstaden udpeger fire bestyrelsesmedlemmer: 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

KKR Hovedstaden varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Hovedstaden udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

Turisme

KKR Hovedstaden arbejder med den regionale del af kommunernes indsats på turismeområdet.

Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at skabe vækst gennem fremme og udvikling af turismen i hovedstadsregionen.

Beskæftigelse

Regionale Arbejdsmarkedsråd

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser.

KKR Hovedstaden udpeger fem kommunale medlemmer til hvert af de regionale arbejdsmarkedsråd; RAR Hovedstaden og RAR Bornholm.

Uddannelse

Uddannelse som element i den vækstpolitiske dagsorden

Uddannelse indgår som et af elementerne i den brede vækstpolitiske dagsorden, og det drøftes i KKR Hovedstaden som et væsentligt indsatsområde i bl.a. RAR.

SOSU- og pædagoguddannelserne

KKR Hovedstaden dimensionerer og fordeler årligt praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne, den pædagogiske assistentuddannelse og pædagoguddannelsen:

Desuden er nedsat et politisk praktikpladsforum, der indstiller dimensionering og fordeling af praktikpladser til KKR Hovedstaden.

Flygtninge og integration

KKR Hovedstaden har til opgave at omsætte regionskvoten til kommunekvoter. Regionskvoten fordeles mellem kommunerne i regionen som kommunekvoter – enten gennem en frivillig fordelingsaftale eller som fastsat af Udlændingestyrelsen efter den matematiske fordelingsmodel.