Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Vækst, beskæftigelse, uddannelse og integration

KKR Hovedstaden spiller en central rolle i koordinering og sikring af tværkommunale rammer for vækst, beskæftigelse og uddannelser, som matcher kommunernes og virksomhedernes efterspørgsel i regionen. På integrationsområdet varetager KKR rollen med at koordinere kommunekvoter på flygtningeområdet.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  KKR har en central rolle i det nye erhvervsfremmesystem. KKR Hovedstaden udpeger repræsentanter af bestyrelsen i Erhvervshus Hovedstaden og et medlem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

  Erhvervshus Hovedstaden

  Erhvervshusene blev oprettet den 1. januar 2019 med ny erhvervsfremmelovgivning. Der blev samlet set etableret  6 erhvervshuse i Danmark med særskilte bestyrelser og 6 filialer. Erhvervshusene erstattede de tidligere fem regionale væksthuse.

  Erhvervshus Hovedstaden er etableret med hovedsæde i København og filialer i Hillerød og på Bornholm. Erhvervshuset tilbyder hjælp til alle virksomheder i hovedstadsområdet og på Bornholm. Det kan f.eks. være specialiserede tilbud i forhold til automatisering, digitalisering, generationsskifte, ny teknologi, innovation, eksport, finansiering og nye forretningsmodeller. Erhvervshuset er også bindeled til de statslige tilbud.

  Erhvervshus Hovedstadens bestyrelse

  KKR Hovedstaden varetager en styrende rolle for Erhvervshus Hovedstaden og skal inddrages i udarbejdelsen af Erhvervshus Hovedstadens bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indgå bl.a. en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Hovedstaden om konkrete mål og indsatser.

  Bestyrelsen i Erhvervshus Hovedstaden består af 11 medlemmer, herunder en formand og en observatør. KKR Hovedstaden udpeger fire bestyrelsesmedlemmer: 1 formand, som skal være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv, samt 3 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter.

  KKR Hovedstaden varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Hovedstaden, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og videninstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen erstatter Danmarks Vækstråd og de tidligere regionale vækstfora, der nedlægges med lov om erhvervsfremme.

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark. Som grundlag for sit arbejde skal bestyrelsen formulere en strategi, der danner grundlaget for udmøntningen af den decentrale erhvervsfremmeindsats.

  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fem kommunale medlemmer udpeget af KKR. Hvert KKR udpeger et bestyrelsesmedlem. KKR Hovedstaden udpeger således et medlem til Erhvervsfremmebestyrelsen.

  Greater Copenhagen

  Greater Copenhagen er et politisk partnerskab mellem de 85 kommuner og 4 regioner i Skåne og Halland i Sverige og Sjælland og Hovedstaden i Danmark. Vi samarbejder for at skabe en metropolregion med bæredygtig vækst, voksende arbejdsmarked og god livskvalitet for vores 4,3 millioner indbyggere, vores virksomheder og de gæster, der kommer hertil.

  Fundamentet for vores fremtidige velfærd er bæredygtig vækst, og vi samarbejder fokuseret om dette. Arbejdet er fast forankret i 4 tværgående politiske prioriteringer. Prioriteringerne danner ligeledes rygraden i Greater Copenhagen-samarbejdets 4 politiske chartre omkring Klima og miljø, Mobilitet og infrastruktur, Arbejdsmarked og Digitalisering. De tværgående prioriteringer er:

  • Bedre infrastruktur og mobilitet
  • Tiltrækning af talenter, investeringer og turister
  • International markedsføring
  • En integreret vækstregion (integreret arbejdsmarked).

  Greater Copenhagen

  Turisme

  KKR Hovedstaden arbejder med den regionale del af kommunernes indsats på turismeområdet.

  Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at skabe vækst gennem fremme og udvikling af turismen i hovedstadsregionen.

  Wonderful Copenhagen

  Kommunerne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, og varetager indsatsen i jobcentre, rehabiliteringsteams og har ansvaret for og beslutter, hvordan beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges lokalt.

  KKR Hovedstaden drøfter konkrete samarbejder mellem kommunerne på beskæftigelsesområdet, og kan her også indgå et tværkommunalt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen, jf.

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (ft.dk)

  KKR Hovedstaden udpeger ligeledes repræsentanter til De Regionale Arbejdsmarkedsråd for at styrke indsatser på vækst- og beskæftigelsesområdet.

  Regionale Arbejdsmarkedsråd

  De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) overvåger udviklingen på det regionale arbejdsmarked og drøfter de overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser.

  KKR Hovedstaden udpeger fem kommunale medlemmer til hvert af de regionale arbejdsmarkedsråd;

  RAR Hovedstaden

  RAR Bornholm

  Kommunerne har som arbejdsgivere en fælles interesse i, at der lokalt og regionalt findes relevante uddannelser og en veluddannet arbejdsstyrke, der kan være med til at sikre vækst og udvikling i de lokale virksomheder. KKR Hovedstaden spiller en central rolle i denne koordinering.

  Uddannelse som element i den vækstpolitiske dagsorden

  Uddannelse indgår som et af elementerne i den brede vækstpolitiske dagsorden, og det drøftes i KKR Hovedstaden som et væsentligt indsatsområde i bl.a. RAR.

  SOSU- og pædagoguddannelserne

  KKR Hovedstaden dimensionerer og fordeler årligt praktikpladser på social- og sundhedsuddannelserne, den pædagogiske assistentuddannelse og pædagoguddannelsen:

  SOPU København &Nordsjælland

  Diakonissestiftelsen

  SOSU C: Social- og Sundhedsuddannelses Centret

  Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

  Metropol - Professionshøjskolen København

  Desuden er nedsat et politisk praktikpladsforum, der indstiller dimensionering og fordeling af praktikpladser til KKR Hovedstaden.

  Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et landstal for det forventede antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne. Landstallet omsættes af Styrelsen til fem regionskvoter.

  KKR Hovedstaden har til opgave at omsætte regionskvoten til kommunekvoter. Regionskvoten fordeles mellem kommunerne i regionen som kommunekvoter – enten gennem en frivillig fordelingsaftale eller som fastsat af Udlændingestyrelsen efter den matematiske fordelingsmodel. 

  Kommunekvoter 2019 (pdf)

  Landstal og regionskvoter 2020 (pdf)

  Rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge

  Som en del af reformen af danskuddannelserne blev der indført krav om, at kommunalbestyrelserne indgår regionale rammeaftaler om danskuddannelse i hver region i regi af KKR mindst hvert 4. år. Alle fem KKR har nu for første gang indgået fælleskommunale rammeaftaler om danskuddannelse til voksne udlændinge om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge.

  Rammeaftale for KKR Hovedstaden -samarbejde om danskuddannelse til voksne udlændinge juli 2021 – juli 2025

  Sidst opdateret: 23. februar 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Gitte Bække

  KKR Hovedstaden

  Telefon: +45 2175 6478

  E-mail: gitb@kl.dk