Gå til hovedindhold
KKR
Politik

Sundheds- og socialområdet

KKR Hovedstaden spiller en central rolle i det tværkommunale samarbejde for at sikre et sammenhængende sundhedsvæsen og et specialiseret undervisnings- og socialområde med tilbud til alle regionens borgere.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  KKR Hovedstaden varetager tværkommunale interesser på sundhedsområdet og samarbejder med regionens hospitaler og almen praksis. I hver valgperiode indgår kommunerne og Region Hovedstaden en flerårig sundhedsaftale og en praksisplan for almen praksis for at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne for regionens patienter.

  KKR-mål for sundhed

  KKR Hovedstaden har vedtaget tre KKR-mål for sundhed, som er den politiske ramme for det tværkommunale samarbejde på sundhedsområdet. Mere om samarbejdet kan desuden læses på hjemmesiden for det fælleskommunale sundhedssekretariat i hovedstadsregionen:

  faelleskommunalsundhed.dk

  Sundhedssamarbejdsudvalg (SSU)

  Sundhedssamarbejdsudvalg (SSU) erstatter de tidligere sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg. Sundhedssamarbejdsudvalg blev etableret pr. 1. juli 2022. Der vil være ét sundhedssamarbejdsudvalg i hver region.

  Sundhedssamarbejdsudvalget koordinerer og sætter retning for arbejdet på tværs af sundhedsklyngerne i regionen, og udarbejder bl.a. hvert fjerde år en sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne. Derudover vil sundhedssamarbejdsudvalget skulle forelægges en praksisplan inden denne vedtages.

  Sundhedsklynger

  Sundhedsklynger er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis, som pr. 1. juli 2022 er etableret omkring hvert akuthospital. Sundhedsklyngerne skal først og fremmest samarbejde om de borgere/patienter, som kommuner, almen praksis og hospitaler er fælles om. Der vil være 4-5 klynger i hver region. Myndighedsansvaret på sundhedsområdet ligger som hidtil i regioner og kommuner. Sundhedsklyngerne er ikke nye myndigheder.

  Sundhedsaftalen

  Sundhedssamarbejdsudvalget udarbejder en sundhedsaftale, der beskriver politiske prioriteringer og indsatser på området samt arbejdsdeling og samarbejde mellem hospitaler, praktiserende læger og kommunernes sundhedsopgaver. Den skal sikre, at borgerne får et sammenhængende patientforløb. 

  Sundhedsaftale 2019-2023 (pdf) 

  Praksisplaner

  Der udarbejdes en praksisplan for almen praksis, som fastlægger samarbejdet med de praktiserende læger og indsatsen for at sikre lægedækning til regionens borgere.

  Praksisplan for almen praksis (regionh.dk)

  Ud over sundhedsaftalen og praksisplanen for almen praksis vedtages en praksisplan for de øvrige specialer, herunder en praksisplan for fysioterapi, som omhandler tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen og de overenskomstmæssige forhold vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet.

  Praksisplan for fysioterapi (regionh.dk)

  Kommunalt fællessekretariat for vederlagsfri fysioterapi

  Kommunerne har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for tilbud til borgere med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet. Kommunerne køber pladser af hinanden, og KKR koordinerer den samlede vifte af tilbud, så den svarer til alle typer af behov.

  Rammeaftale for Region Hovedstaden

  Som led i det formelle samarbejde indgås der hvert år en rammeaftale om regionens specialiserede undervisnings- og socialtilbud – en aftale, som rummer såvel en styringsaftale som en aftale om udvikling af området. Den årlige rammeaftale for Region Hovedstaden omhandler faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde.

  Rammeaftale for Region Hovedstaden

  Børnehus Hovedstaden og Socialtilsyn Hovedstaden

  Ovenpå den årlige rammeaftale er etableret en national koordinationsstruktur. Den nationale koordinationsstruktur omfatter, at der i hver region er etableret ét børnehus, Børnehus Hovedstaden, og én socialtilsynskommune, Socialtilsyn Hovedstaden. KKR har ansvar for drøftelser mellem børnehus- og socialtilsynskommunerne på nationalt plan.

  Børnehus Hovedstaden

  Socialtilsyn Hovedstaden

  Det regionale dialogforum

  KKR Hovedstaden har nedsat et regionalt dialogforum på handicapområdet. Formålet med det regionale dialogforum er at bidrage til åbenhed og debat om de tilbud, der stilles til rådighed på tværs af kommuner.

  Der er indgået en central aftale mellem KL, Danske Handicaporganisationer og Skole og Forældre med

  Fælles pejlemærker for de regionale dialogfora for valgperioden 2018-2022 (pdf)

  Sidst opdateret: 23. februar 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Andreas Schløer Madsen

  KKR Hovedstaden

  Telefon: +45 3057 1267

  E-mail: ascm@kl.dk