Gå til hovedindhold
EU

EU's påvirkning på kommunerne

KL har siden 2012 udarbejdet analyser om EU's påvirkning på de danske kommuner ud fra sagerne på udvalgte kommunalbestyrelsers dagsordener. Resultatet for den seneste analyse i 2022 viser, at EU påvirker kommunerne i 40 procent af de undersøgte kommunalbestyrelsessager.

Indhold

  KL har siden 2012 udarbejdet analyser, der undersøger EU’s påvirkning af kommunerne både som myndighed og som arbejdsgiver. Senest er analysen blevet udarbejdet i 2022 og viser, hvordan EU på forskellig vis påvirker kommunernes rammevilkår. Analysen blev også gennemført i 2012, 2014, 2016, 2018 og 2020.

  Der er ikke tale om en videnskabelig analyse men en survey, hvis formål er at give et pejlemærke på den påvirkning, EU har på kommunerne som myndighed og som arbejdsgiver.

  Analysen fra 2022 anvender præcis den samme metodiske fremgangsmåde som de tidligere analyser. Formålet her er at gøre det muligt at sammenligne analyseresultaterne over tid.

  Der er tale om to forskellige analyser:

  • Kommunernes rolle som myndighed
  • Kommunernes rolle som arbejdsgiver.

  Myndighedsanalysen bygger på kommunalbestyrelsesdagsordener. Arbejdsgiveranalysen bygger på den arbejdsmarkedslovgivning i Danmark og de aftaler, som KL, på vegne af de danske kommuner, har indgået med arbejdsmarkedets øvrige parter.

  Myndighedsanalysen tager udgangspunkt i 40 kommunalbestyrelsesdagsordener fra ti danske kommuner i 2021. Det svarer til i alt 930 dagsordenpunkter. De samme ti kommuner har også været genstand for KL’s analyser i 2012, 2014, 2016, 2018 og 2020. Dermed er resultaterne sammenlignelige.

  Analysen viser, at 368 ud af de 930 undersøgte dagsordenspunkter er påvirket af EU, hvilket svarer til 40 procent. Dette er stort set tilsvarende konklusionerne fra 2020-analysen, hvor EU påvirkede 43 procent af de undersøgte dagsordener. Analysen skelner mellem en retlig og politisk påvirkning. Analysen viser, at EU primært har en retlig påvirkning på kommunerne i form af juridisk bindende EU-bestemmelser. 76 procent af de EU-påvirkede punkter på kommunalbestyrelsernes dagsordener er således retligt påvirkede, mens 24 procent punkterne er politisk påvirkede.

  Den retlige påvirkning gør sig især gældende på miljøområdet i forhold til miljøvurderinger, drikkevand, spildevand og lignende samt inden for kommunernes udbud og indkøb. Derudover har kommunerne siden den seneste analyse implementeret EU-whistleblowerdirektivet, og dette viser, at EU-systemet udvikler sig og sætter nye rammevilkår for kommunerne.

  Den politiske påvirkning dækker over, at Danmark bidrager til at implementere EU’s overordnede strategier og målsætninger. Dette gør sig særligt gældende ift. de nationale reformprogrammer i Danmark, som hænger tæt sammen med det europæiske semester, der danner rammen for koordineringen af EU's finans-, arbejdsmarkeds-, og socialpolitik. De nationale reformprogrammer sætter mål inden for blandt andet beskæftigelse, uddannelse, klima og social inklusion i henhold til EU-politik.

  Det er særligt inden for klima og energi, at EU’s politiske påvirkning kan ses på kommunalbestyrelsernes dagsordener. Inden for beskæftigelses- og socialområdet ses dog også mange eksempler på, at EU-mål overføres til nationale mål, som i sidste ende skal implementeres af kommunerne, og dermed får betydning for den kommunale opgaveløsning.

  Arbejdsgiveranalysen viser, at 55 procent af det, der vurderes som den vigtigste arbejdsmarkedslovgivning for kommunerne, er baseret på EU-direktiver. Dette er en markant ændring fra resultatet i 2020, som var 45%. Ændringen skyldes, at at metoden hvorpå opgørelsen over arbejdsmarkedsregler indsamles er blevet ændret, hvilket har ført til, at EU-påvirkningen fremstår procentvist større. Eksempler på lovgivning, der er påvirket af EU, er ansættelsesbevisloven, barselsloven og ligelønsloven.

  EU-påvirkningen ses yderligere i de arbejdsmarkedsaftaler, som KL på vegne af de danske kommuner indgår med de faglige lønmodtagerorganisationer, hvor 33 procent af KL’s generelle aftaler er påvirket.