Gå til hovedindhold

De store strukturelle samfundsudfordringer

Vi står som samfund med en række store, strukturelle samfundsudfordringer, som er karakteriseret ved, at de er vanskelige at løse, griber ind i hinanden og ikke kan håndteres af én aktør alene.

Indhold

  KL’s bestyrelse har besluttet at styrke fokus på de store strukturelle samfundsudfordringer og se nye måder at tænke løsninger på. Udgangspunktet er, at KL ikke har alle svarene på forhånd, og at det derfor er nødvendigt at tænke nyt og inddrage øvrige samfundsaktører for at søge langsigtede løsninger, der kan dæmme op for udfordringerne.

  I første omgang har KL valgt at fokusere på følgende fire temaer:

  • Klimaforandringer- og omstilling
  • Arbejdsmarked i balance
  • Børn og unges trivsel
  • Sundhed og ældre

  Fælles for disse temaer er, at de alle handler om at sikre et stærkt og robust velfærdssamfund i fremtiden.

  På verdensplan er der fortsat en stigning i udledningen af drivhusgasser, og vi ser desværre frem mod en temperaturstigning på 2,5 til 3 grader ved udgangen af det 21. århundrede. Men allerede nu er konsekvenserne en realitet. Verdens mest fattige og klimasårbare lande rammes hårdt af de stigende temperaturer, hyppigere tørker, oversvømmelser mv. I Danmark mærkes klimaforandringerne i særlig grad i form af regn og stigende vandstand, der fører til hyppigere oversvømmelser.

  Klimaforandringerne er en af vor tids største udfordringer. De kommer til at påvirke både vores samfund og vores levevis. Og de kommer til at forandre vores byer, landskaber og lokalområder, både som følge af klimaforandringerne i sig selv og som følge af den nødvendige omstilling, som de fører med sig. Der kommer til at ske gennemgribende ændringer af de steder, vi som befolkning færdes i, de landskaber, vi har en tilknytning til, og de rammer, vi har for at leve og bo, drive virksomhed og udfolde familie- og fritidsliv.

  Alle har en holdning til eller et mål for klimaomstillingen. Erhvervslivet, civilsamfundet, de unge, bedsteforældrene. Men hvordan fordeler vi ansvaret for at løse udfordringen? Og hvordan sikrer vi, at omstillingen bliver klog, social og geografisk retfærdig, samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssig og skaber en fremtid, som danskerne kan se sig selv i?

  Hver dag bliver der forgæves slået stillinger op i både kommuner og private virksomheder. Frem mod 2033 bliver vi omkring 143.000 flere ældre over 80 år. I samme periode kommer vi til at mangle titusindvis af medarbejdere inden for fx sundhed, pasning og pleje såvel som faglærte til den grønne omstilling.

  Der er ingen snuptagsløsninger, når vi skal have enderne på arbejdsmarkedet til at mødes – i dag og i fremtiden. Vi har brug for at se på hele paletten af muligheder og gå sammen om ambitiøse handlinger. 

  Et arbejdsmarked i forandring

  I kontoret for tværgående strategi og politik ser vi på tværs af hele arbejdsmarkedet. For at kunne ruste arbejdsmarkedet til fremtiden og skabe holdbare løsninger er det nødvendigt at forholde sig til de forandringer, der er på spil og forsøge at forstå, hvordan de vil påvirke vores samfund i fremtiden. 

  Vi har derfor udarbejdet en forandringsanalyse, som samler nogle af de forandringskræfter, tendenser og strømninger, der viser sig, når vi kigger på arbejdsmarkedet i et længere perspektiv. De fører alle muligheder og dilemmaer med sig.

  Forandringsanalysen er et afsæt for videre dialog og handling, da der er behov for samarbejde på tværs af mange forskellige sektorer, aktører og organisationer, når der skal skabes et fremtidssikret arbejdsmarked.

  Fire temaer

  Gennem fire temaer belyser vi arbejdsmarkedet på tværs af den private og offentlige sektor. De fire temaer er:

  • Velfærdsopgaven under forandring
  • Et længere arbejdsliv
  • Læring og omstilling gennem hele livet
  • Nye strømninger på arbejdsmarkedet

  Et arbejdsmarked i forandring (pdf)

  Hvor er vi nu?

  Forandringsanalysen markerer afslutningen på første fase i vores proces, hvor formålet er at skabe et godt afsæt for det videre arbejde. Vi er nu på vej ind i en fase, hvor vi skal afsøge nye muligheder. Dette gør vi i samarbejde med andre aktører i forskellige fora og vha. forskellige aktiviteter såsom workshops, bilaterale møder mv. 

  Blandt andet har vi afholdt en større workshop, hvor vi inviterede visionære kræfter fra kommuner, fonde, forskning, erhvervsliv, arbejdsgivere, fagbevægelse, civilsamfundet, pensionssektoren, stat, regioner m.fl. til en dag på fremtidens arbejdsmarked i anno 2050-

  Se mere fra workshoppen på Linkedin

  Hvis forandringsanalysen i din organisation giver anledning til nye perspektiver, ideer og ønsker om samarbejde, hører vi meget gerne fra jer. 

  Flere og flere børn og unge får en diagnose. Flere er i kontakt med psykiatrien. Flere på tværs af sociale lag giver udtryk for, at de ikke trives.

  Selvom de fleste børn og unge stadig trives, så har stigningen i mistrivsel oplagt store konsekvenser for de enkelte børn og unge og deres nærmeste – men også for samfundet og for kommunerne. Det har betydning for børn og unges livsmuligheder – hvordan de bliver rustet til uddannelse og job og til at tage vare på sig selv.

  Samtidig er der ikke klarhed over de forskellige typer af mistrivsel årsagerne til mistrivslen og dermed, hvad man kan gøre for at komme problemet til livs. Hvilke samfundstendenser påvirker de unges trivsel? Hvad bliver mistrivslens konsekvenserne på sigt? Hvilke særlige udfordringer og muligheder gør sig gældende i det danske velfærdssamfund? Hvordan ser udfordringerne ud i et globalt perspektiv?

  De store årgange fra efterkrigstiden går på pension i disse år. Og de kommer til at leve længere end generationerne før dem. Derudover lever flere og flere danskere med én eller flere kroniske sygdomme. Det betyder, at mange flere danskere får brug for sundhedsvæsenet og ældreplejen i de kommende år samtidig med at der bliver færre til at levere den service, der skal til.

  Samtidig betyder udviklingen på sundhedsområdet, at vi kan behandle stadigt mere, stadigt flere og stadigt bedre. Både mulighederne for og efterspørgslen på behandling synes uendelig.

  Men ressourcerne er begrænsede. Og allerede nu har kommuner og regioner meget svært ved at rekruttere de nødvendige medarbejdere til sundheds- og ældreområdet.

  Summen af disse udviklinger er, at presset på sundheds- og ældreområdet er stort og stigende. Der er derfor brug for en prioritering og omstilling, hvis der også i fremtiden skal være et offentligt sundhedsvæsen og en offentlig ældrepleje for alle.

  Mange spørgsmål trænger sig på. Hvordan skal vi forandre for at bevare? Skal der være en klarere politisk prioritering i sundhedsvæsnet, og i givet fald hvor? Hvad betyder strukturelle forandringer af sundhedsvæsnet for sammenhæng, effektiv ressourceudnyttelse i det hele taget for at lykkes med omstillingen? Skal vi tænke sundhed og alderdom anderledes og ind i andre dele af vores livsførelse? Skal udfordringerne inden for sundheds- og ældreområdet kun løses inden for sundhedsvæsnet og ældreplejen?

  Det er ikke kun KL, som arbejder med at finde nye løsninger på de store, strukturelle samfundsudfordringer.

  Mange kommuner er allerede i fuld gang på mange forskellige måder og med vidt forskellige tiltag. KL er i løbende dialog med kommunerne for at indsamle og lære af de konkrete lokale erfaringer.

  I filmen her kan du få et indblik i fem kommunale eksempler på arbejdet med at finde nye løsninger. Fælles for disse kommunale eksempler er, at de alle handler om at sikre et stærkt og robust velfærdssamfund i fremtiden og at alle arbejder med at inddrage flere aktører.

  Du kan læse mere om de eksempler, som indgår i filmen nedenfor.

  Kollektive ungebudgetter, Randers kommune

  Et helt nyt og eksperimenterende tilbud i Randers og Herning kommuner forsøger at hjælpe de mest sårbare unge videre gennem såkaldte ’kollektive ungebudgetter’. Små grupper af unge får stillet op mod 60.000 kroner til rådighed, som de selv må styre og bruge på, hvad de vil. Det eneste kriterium er, at investeringerne kan bidrage til et nyt og bedre afsæt til job og uddannelse.

  Projektet er udviklet i et partnerskab mellem kommunerne, Socialt udviklingscenter SUS og med økonomisk støtte fra Poul Due Jensens Fond.

  Læs om ”Kollektive ungebudgetter”

  Fremtidens bæredygtige landskaber, Mariagerfjord kommune

  Danmark er et lille land og vi har ikke det tilstrækkelige areal til at nå alle vores mål, om fx opsætning af vindmøller og solceller, attraktive boligområder, plads til erhvervsliv, biodiversitet, effektivt landbrug, rekreative arealer etc.
  Det skærper behovet for, at vi udnytter det areal, som vi har til rådighed, på den bedste måde.

  Mariagerfjord kommune har i samarbejde med Realdania samlet landbrug, naturorganisationer, lokalsamfund, energisektoren og politikere i et fælles samarbejde om, omlægningen af jord og natur. Gennem en collective impact tilgang er det lykkedes at bryde siloerne og finde løsninger på tværs af modsatrettede interesser.

  Læs om ”Collective impact”

  De Små Børns Bornholm

  På Bornholm vokser børn hyppigere op under sårbare familieforhold end i resten af Danmark. ”De små børns Bornholm” er et tværgående initiativ for at styrke, gentænke og videreudvikle den samlede kommunale indsats for småbørnsfamilier på øen.

  Programmet inddrager kommunale fagpersoner og institutioner, civilsamfund samt småbørnsfamilier i udviklingen af prøvehandlingerne. Egmont Fonden finansierer programmet sammen med Bornholms Regionskommune. Socialt Udviklingscenter SUS er med som programpartner, mens VIVE evaluerer.

  Læs om "De Små Børns Bornholm"

  Opgang til opgang, Aarhus Kommune

  I Gellerupparken vokser mange børn op i familier med flere forskellige sociale problemer ud over ledighed. "Opgang til opgang" har fokus på at give ledige forældre en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet, at få fere unge i uddannelse og fritidsjob, samt at forbedre både børns og voksnes generelle trivsel, sundhed og fremtidige livsmuligheder. De foreløbige evalueringer viser meget positive resultater.

  i projektet indgår flere samarbejdspartnere, herunder Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening, Socialt udviklingscenter SUS, Aarhus Universitet og Den A.P. Møllerske Støtte-fond.

  Læs om ”Opgang til opgang”

  Green Skills, Esbjerg Kommune

  Det kræver kvalificeret arbejdskraft og nye kompetencer, hvis Danmark skal nå målet om at blive fri af fossile brændstoffer, når der lukkes for Nordsøens olie- og gashaner i 2050. Det kræver en hel ny tankegang, hvor der samarbejdes på tværs af sektorer.

  I Esbjerg er Rybners, AMU-Vest, SOSU-Esbjerg og Jobcenter Esbjerg gået sammen om at oprette fællessekretariatet Green Skills. Fællessekretariatet understøtter at både kommune, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter trækker i samme retning for at nå målet om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdsstyrke til den videre grønne omstilling.

  Læs om ”Green Skills”

  Sidst opdateret: 25. marts 2024