Gå til hovedindhold
Økonomi
Jura

Medarbejderforhold

Når man arbejder med udbud kan man ikke undgå at beskæftige sig med medarbejder-forhold også. Dels kan man stå over for at skulle udbyde en opgave, der løses in-house og dermed omfatter medarbejdere, der vil blive påvirket af en udlicitering (overdragelse) af opgaven. Dels kan der være et ønske om – eller en pligt til – at sikre, at de leverandører man samarbejder med giver deres medarbejdere nogle specifikke vilkår.

Indhold

  Når man arbejder med udbud kan man ikke undgå at beskæftige sig med medarbejder-forhold også. Dels kan man stå over for at skulle udbyde en opgave, der løses in-house og dermed omfatter medarbejdere, der vil blive påvirket af en udlicitering (overdragelse) af opgaven. Dels kan der være et ønske om – eller en pligt til – at sikre, at de leverandører man samarbejder med giver deres medarbejdere nogle specifikke vilkår. Hvad enten man befinder sig i den ene eller den anden situation er der nogle regler man skal iagttage og følge.

  Virksomhedsoverdragelsesloven (VOL) finder kort fortalt anvendelse, når overdragelsen:

  • indebærer et arbejdsgiverskifte,
  • sker ved aftale, og
  • vedrører en virksomhed eller en del heraf (en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet)

  VOL regulerer vilkårene for medarbejdernes overgang til en ny leverandør. Loven beskytter bl.a. medarbejderne mod afskedigelse med begrundelse umiddelbart i udliciteringen. Loven begrænser altså den nye leverandørs ret til at afskedige medarbejdere, da overdragelsen ikke i sig selv er en rimelig afskedigelsesgrund. Eventuelle afskedigelser skal kunne begrundes i økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer, der betyder ændrede krav til medarbejdergruppen.

  Herudover sikrer VOL, at den enkelte medarbejder kan tage sine individuelle løn- og ansættelsesvilkår med sig over til den nye leverandør. Medarbejderen bevarer som udgangspunkt disse rettigheder i den periode, der resterer i den offentlige kollektive overenskomst. Den nye leverandør vil kunne ændre i vilkårene i samme omfang, som den offentlige myndighed kunne have gjort. For leverandøren gælder det her, at denne skal respektere de varsler, der gælder ved gennemførelse af ændringer i løn- og arbejdsvilkårene. Når overenskomstperioden er udløbet, er det udgangspunktet, at medarbejderen overgår til leverandørens kollektive overenskomst.

  Loven pålægger ordregiver en pligt til at indlede forhandlinger med lønmodtagerrepræsentanten, hvis der i forbindelse med overdragelsen sker væsentlige vilkårsændringer for medarbejderne. Det kan fx være en væsentlig ændring i arbejdsopgaverne eller arbejdstid, eller væsentlig ændring i løn- og ansættelsesforhold i øvrigt. Medarbejderen er ikke forpligtet til uden varsel at tåle sådanne vilkårsændringer, og kan efter omstændighederne afslå at blive overdraget til den eksterne leverandør og fratræde med det individuelle opsigelsesvarsel.

  VOL regulerer endvidere ordregivers informationspligt over for de berørte medarbejdere.

  I tilfælde, hvor medarbejdere påvirkes af en udlicitering eller skal overdrages til en ny leverandør, skal ordregiver sikre information af ledelse og berørte medarbejdere samt inddrage samarbejdsudvalgene efter gældende regler og retningslinjer. Ordregiver skal bl.a. være opmærksom på, at SU/MED skal inddrages inden, der træffes endelig beslutning om udbud af opgaven, og at de i øvrigt skal inddrages løbende i processen.

  Informationspligten betyder konkret, at ordregiver i rimelig tid inden overdragelsen skal informere repræsentanter for medarbejderne om:

  • dato for overdragelsen,
  • årsagen til overdragelsen,
  • overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger og
  • eventuelle foranstaltninger for medarbejderne, f.eks. omlæggelse af arbejdstid.
  Sidst opdateret: 23. februar 2024

  Retsinformation