Gå til hovedindhold

29 Møde: Digitalisering med god vind i sejlene

Ny strategisk retning for KLs arkitekturarbejde, styrkede samarbejder på sundhedsområdet og sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge prægede drøftelserne på It-Arkitekturrådets seneste møde.

26. feb. 2019
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Cheføkonom i KL, Morten Mandøe, præsenterede på mødet KL's nye strategi for digitaliseringsarbejdet og gennemgik 5 nedslag med særlig høj prioritet:

  • KL skal styrke synligheden i ift. at sætte retning og dagsorden om digitalisering med udgangspunkt i kommunale behov.
  • Mere prioriteret brug af teknologi, it og data i løsningen af kommunale kerneopgaver.
  • KL og KOMBIT skal rykke tættere sammen i arbejdet med at afdække de konkrete resultater og effekter ved de nye skridt i den teknologiske udvikling i kommunerne.
  • Særligt fokus på udbredelse af modne teknologier, samt at kommunerne løbende udnytter potentialet i ny teknologi.
  • Der skal laves en ny fælleskommunal digitaliseringspolitik og –strategi frem mod 2020.

  Yderligere påpegede han vigtigheden af at prioritere teknologiindsatsen i modne og realiserbare teknologier. Her blev der lagt vægt på, at det er markedet, der skal drive udviklingen, da privat kapital er mere risikovillig end offentlig kapital, og risikoen for fejlinvesteringer er meget store. Dermed bliver opgaven at afklare, hvilke løsninger, der skal satses på og fremadrettet sikre, at offentlige it-investeringer i højere grad fokuserer på need-to-have.

  Det tættere samarbejde mellem KL og KOMBIT skal understøtte, at parterne i højere grad bliver hinandens forudsætninger i den videre udvikling på det digitale og teknologiske område.

  Rammearkitekturen skal løbende videreudvikles og fortsat fungere som grundlag for kommunal it-anvendelse. Derfor skal udviklingen af datastandarder og datadeling på tværs af områder og sektorer fortsat være i centrum med et øget fokus på it- og datasikkerhed.

  It-Arkitekturrådet mente generelt, at strategien bestod af mange gode elementer, og var enige i, at etableringen af en fælles dagsorden er et vigtigt skridt for kommunernes digitaliseringsarbejde. Rådet fandt bl.a. intentionerne om øget videndeling på tværs af kommuner som vigtige prioriteringer. Rådet påpegede i den forbindelse, at it-sikkerhed og dataetik er væsentlige emner i velfærdsovervejelserne, og at de derfor bør indgå som en fast del af initiativerne for at undgå at afkoble diskussionen fra fagområderne.

  Rådet tilkendegav, at de gerne vil bidrage til det videre arbejde med at udbrede digitalisering i et it-arkitekturperspektiv, og sikre, at strategien påvirker prioriteringer af arbejdet i programmet for Sammenhæng og Genbrug (SAGERA).

  "På forkant med fremtidens velfærd" - strategi for digitalisering, data og ny teknologi

  I 2018 indgik Regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om at udarbejde et samlet målbillede for den fællesoffentlige it-infrastruktur på sundhedsområdet. Ved en indledende workshop blev 3 grundlæggende temaer defineret, hvor flere af arkitekturmålene og konceptet om byggeblokke fra den fælleskommunale rammearkitektur indgik som inspiration for deltagerne. De udarbejdede temaer, som har været rammesættende for det resterende arbejde med målbilledet, er:

  • Borgeren som aktiv partner
  • Sammenhæng i sundhedsvæsenet
  • Databaseret forebyggelse og behandling

  Rådet anbefalede, at der i et kommunalt perspektiv arbejdes videre med målbilledet for at prioritere de områder, som giver mest værdi for kommunerne samt kortlægge generiske byggeblokke i målbilledet, som er anvendelige på tværs af kommunens forvaltningsområder.

  Yderligere påpegede rådet særligt behovet for at opbygge en governanceproces, som er i stand til at træffe beslutninger og prioritere indsatserne, hvilket projektgruppen var klar over, at de endnu ikke havde belyst i målbilledet.

  Afslutningsrapporten for projektet ”Sammenhængende borgerforløb for udsatte børn og unge” er udarbejdet, og erfaringerne fra pilotprojektet ligger klar. Projektet har vist, at byggeblokke fra den fælleskommunale rammearkitektur kan fungere som dataudvekslingsgrundlag på tværs af fagområder på børn- og ungeområdet. Dermed er implementeringen i piloten et bud på, hvordan elementer fra den fælleskommunale rammearkitektur kan bidrage direkte til øget velfærd.

  It-Arkitekturrådet var enige i, at projektet succesfuldt har demonstreret den fælleskommunale rammarkitekturs potentiale til at skabe rammer for sammenhæng ved data. Yderligere drøftede rådet en række mulige scenarier for den videre anvendelse og udbredelse af projektet:

  • Etablering af et fælles samarbejde mellem en eller flere kommuner kan være det første skridt til at afprøve, modne og kommunikere ideen.
  • Etablering af et partnerskab mellem KL og en eller flere kommuner kan hjælpe med at kommunikere og udbrede ideen.
  • Den nyoprettede teknologienhed i Centeret for Digitalisering og Teknologi kan bidrage til udbredelsen og modningen af piloten samt fremtidige piloter.
  • KOMBIT's Idebank kan modne ideen og eventuelt levere et produkt.
  • OS2-fællesskabet kan modne ideen og eventuelt levere et produkt
  • Leverandørmarkedet kan modne ideen.

  Links

  Kontakt

  Programleder

  Vibeke Normann

  IT-Arkitektur & Standarder

  Telefon: +45 3370 3883

  E-mail: vno@kl.dk