Gå til hovedindhold

18. møde: Mere fokus på fællesoffentlig it-arkitektur

It-Arkitekturrådets møde den 2. maj 2016 bar præg af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, med fokus på en fællesoffentlig it-arkitektur, som i høj grad tager afsæt i kommunernes rammearkitektur. Udvalgte programmer fra den nye fælleskommunale handlingsplan blev også drøftet.

02. maj 2016
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Med offentliggørelsen af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi kan hele den offentlige sektor se frem til et digitalt løft i de kommende år. Strategien foreslår en mere tværgående tilgang, med et bredt fokus på samarbejde mellem forskellige sektorer og fagområder. It-Arkitekturrådet udtrykte tilfredshed med tiltagene. Indsatserne vil komme kommunerne og borgerne til gode, da strategien er i tråd med den fælleskommunale strategi, der blev vedtaget tidligere på året.

  It-Arkitekturrådet drøftede arbejdet med udviklingen af kravspecifikationer til næste generation af:

  • NemID
  • NemLog-in
  • Digital Post

  Kommunernes rolle i det forberedende arbejde er helt central, og rådet bød ind med anbefalinger og erfaringer, som arbejdsgrupperne bør holde sig for øje i det videre arbejde. Det blev eksempelvis besluttet at oprette en kommunal følgegruppe til det videre arbejde med forretningsarkitekturkrav til den nye generation af NemLog-in.

  Den overordnede konklusion var, at kommunernes behov i endnu højere grad skal være bærende for udviklingen.

  Punkterne vedrørende NemID, NemLog-in og Digital Post blev behandlet som lukkede, da udbudsproces og forhandlinger mellem parterne stadig er i gang.

  På mødet drøftede It-Arkitekturrådet også de kommunale overvejelser om forbedringen af den telemedicinske infrastruktur. Med de afsatte midler til området er der en oplagt mulighed for at bringe rammearkitekturen på banen som middel til at synliggøre og realisere kommunernes behov. KL vil i det videre arbejde med arkitekturstyring være særligt opmærksomme på at opruste og hjælpe kommunerne med at blive klar til det fremtidige arkitekturfaglige arbejde på et så relativt nyt og komplekst område som telemedicin er.

  Arbejdet med borgernes mulighed for at få adgang til egne sager fortsætter. Også her tænkes rammearkitekturen ind i den videre proces, som middel til at borgerens data kan tilgås på tværs af relevante myndigheder og kan gøres tilgængelige for borgeren selv.

  Større transparens skal skabe mere tillid, og det skal gøres på en måde, så sagernes tilgængelighed skaber værdi uden at skabe unødigt ekstra arbejde for kommunerne.

  Blandt de øvrige emner på dagsordenen var orientering fra KOMBIT om status på Støttesystemerne, Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen. Du kan læse mere i mødematerialet, som du finder nedenfor.