Gå til hovedindhold
Vand og natur
Klima
Teknik og miljø

Klimatilpasning

Oversvømmelser og erosion som følge af højere vandstand, stigende grundvand, skybrud og storme er et stigende problem for både borgere, virksomheder og kommuner. Ansvaret for klimatilpasning er klart: det er lodsejerens ansvar. Men ingen kan løse det alene. Og det er svære opgaver at samles om og finansiere.

Indhold

  I dette notat er der foretaget en kort beskrivelse og sammenligning af to programmer til samfundsøkonomiske analyser af omkostninger som følge af oversvømmelser.

  Notatet er udarbejdet af projektet Dataunderstøttet Klimatilpasning som er en del af det kommunale digitaliseringsprogram.

  De to programmer der beskrives, er dels:

  • Skadesberegner: Et program som GeoFyn har videreudviklet fra DTU’s skadesanalyse program.
  • BEST Klimatilpasning: Et program som det rådgivende ingeniørfirma NIRAS markedsfører.

  Sammenligning af to programmer til skadesberegning.pdf

  KL har fra kommunerne fået spørgsmål til form og niveau af risikovurderinger omkring klimatilpasning i DK2020. En arbejdsgruppe på tværs af DGO’er, KL og CONCITO/DK2020-sekretariatet drøftede forholdet i november 2021. Her var det fælles indtryk i gruppen, at de fleste kommuner har rimeligt fat i arbejde med ”vand fra alle sider”. Men at mange er usikre på andre emner.

  Arbejdsgruppen fandt det relevant at bidrage med små temanotater, der giver overblik over klimaændring i DK relateret til hedebølge, vind/storm og tørke. Hensigten er levere korte notater, som på to-tre sider giver overblik over emnet. Notaterne er skrevet med sparring fra DMI, Region Midt og Concito i februar-marts 2022. Klimaatlas fra DMI er primær kilde, hvert notat afsluttes med en litteraturliste.

  Tre temanotater om klimaændringer.pdf

  Grundvandet stiger, det skaber problemer ved nogle huse, stigende grundvand skal kommunerne forholde sig til i nye udstykninger. Det er ofte relevant at måle for at fastslå, om grundvandet lokalt står så højt, at det er et problem for brugen af en ejendom. Til støtte for kommunernes vurdering af behov og muligheder for sådan måling har KL rekvireret et notat om problemstillingen fra GEUS

  Notatet er fulgt af et appendix, som beskriver et konkret eksempel på vurdering ud fra screeningsværktøjer og efterfølgende opsætning af et borgerdrevet måleprogram.

  Notat og appendix kan hentes her:

  Måling af det terrænnære grundvand - Kidmose og Henriksen 2022.pdf

  Appendiks til Kidmose og Henriksen 2022.pdf

  Én af konsekvenserne af klimaforandringerne er øget nedbør. Den nyeste forskning viser, at det kun bliver værre fremover. Vandmasserne giver store problemer lokalt – for borgere, virksomheder og den samfundsmæssige infrastruktur. Der er behov for, at vi får bedre rammer for klimatilpasning hurtigst muligt.

  KL's input til den nationale klimatilpasningsplan.pdf

  KL har sendt forslag til den nationale klimatilpasningsplan

  Læs om KL’s input til den nationale klimatilpasningsplan – udfordringer og løsninger: Klimatilpasning er en kommunal opgave, der går på tværs af opgaverne med vandforsyning, spildevand, kommunal planlægning, natur og kystbeskyttelse. Kommunerne har mange års erfaring med klimatilpasning. Og det er med udgangspunkt i denne erfaring, at KL har identificeret udfordringer og foreslår konkrete løsninger til den kommende nationale klimatilpasningsplan.

  KL efterspørger primært mere sammenhængende regulering og bedre finansieringsmuligheder:

  • Der mangler sammenhæng mellem forskellig lovgivning.
  • Der er brug for ny regulering i forhold til stigende grundvand.
  • Rammerne for det tværkommunale samarbejde bør styrkes.
  • Lang sagsbehandlingstid hos klagenævn forsinker indsatsen.
  • Modeller for partsfordeling skal være mere klare og brugbare.
  • Kommunernes anlægsloft hæmmer klimatilpasning.
  • Der bør etableres en national fond til klimatilpasning og kystsikring.
  • Mulighed for lånefinansiering af klimatilpasning er utilstrækkelig.
  • Grundejere, der må opgive deres ejendom på grund af oversvømmelse, skal have bedre hjælp.

  Klimatilpasning for fremtiden - vand fra alle sider

  KL præsenterer med dette udspil en række problemstillinger og løsningsforslag, som kan ruste Danmark bedre til at håndtere klimaforandringerne.

  Med udspillet inviteres der til dialog og samarbejde for at skabe de nødvendige ramme for, at klimatilpasningen kan komme op i tempo, så vi kan beskytte vores værdier.

  KL udspil, Klimatilpasning for fremtiden.pdf

  KL har givet bidrag til beskrivelse af de væsentligste udfordringer i den nye nationale klimatilpasningsplan

  Regeringen har igangsat et forarbejde til den lovede nationale plan for klimatilpasning. KL deltager, og vi har givet vores bidrag til beskrivelse af de væsentligste udfordringer.

  For KL er klimatilpasning et politisk fokusområde, fordi klimaforandringerne giver problemer for borgere, virksomheder og offentlig, kritisk infrastruktur. Da kommunerne administrerer alle de love og regler der er i spil, er det kommunerne der er omdrejningspunktet, når planen engang skal omsættes i kommunal planlægning og fysiske tiltag.

  Læs KL's respons her: KL respons til national klimatilpasningsplan - udfordringsbilledet

  Bilag -Tværkommunale helhedsplaner for vandløbsoplande og hoved-kyststrækninger.pdf

  KL har den 13. maj 2020 sendt et brev til regeringen med ti konkrete forslag til at styrke kommunernes rammer for at bidrage til den grønne genstart af samfundet.

  10 konkrete forslag til klimaministeren

  Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og forsyningsudvalg, har sendt ti forslag til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til at forbedre kommunernes muligheder for at bidrage til en grøn genstart af samfundsøkonomien.

  ”I lyset af den aktuelle coronakrise bakker KL og kommunerne stærkt op om de igangværende tiltag for at styrke den økonomiske vækst på en måde, der samtidig sikrer klimagevinster, så vi får en grøn genstart af samfundet”, skriver KL i brevet, som kan læses nederest.

  De ti konkrete forslag er:

  • Frit anlægsloft for klimainvesteringer og flerårigt budgetperspektiv
  • Forbedringer i klagenævnenes sagsbehandling
  • Forbedrede muligheder for sektorsamarbejder
  • Lovhjemmel og virkemidler til strategisk energiplanlægning
  • Incitamentsstruktur for CO2-neutral fjernvarme
  • Uafhængig statslig jordfond og bedre klimaplanlægningsredskaber
  • Tilskudsordning til nedrivning af huse
  • Opsætning af solceller på kommunale tage
  • Klimavenlig mobilitet
  • Samlet plan for opsætning af el-ladestandere

  KL brev til klimaministeren om grøn genstart.pdf

  KL og DANVA har udgivet en rapport om de problemer, der opstår når grundvandet stiger helt til overfladen.
  Problemet opleves allerede af borgerne og vandselskaberne i 1/3 af kommunerne, og mon ikke den vådeste vinter i mands minde vil forværre problemerne.

  Rapporten beskriver med afsæt i 3 konkrete eksempler, den spændvidde der er i udfordringerne, og det konkluderes, at der skal skabes de rette rammebetingelser for indsatsen:

  • Der er behov for sammenhængende lovgivning, der placerer og fordeler ansvaret for planlægning og etablering af den nødvendige fysiske struktur til vandafledning
  • Der er behov for et tæt samarbejde mellem kommuner og vandselskaber om en strategisk vandplanlægning for sammenhæng mellem by og land, hvor der arbejdes med hele vandkredsløbet i de forskellige hydrauliske oplande
  • Der er behov for en model for betaling af den nødvendige indsats
  • Vandselskabernes økonomiske rammer skal tilpasses i det omfang, de tildeles nye opgaver

  KL og DANVA samarbejder om at konkretisere anbefalingerne og bringe dem ind i regeringens arbejde med en national klimatilpasningsplan.

  National indsats mod stigende terrænnært grundvand KL & DANVA.pdf

  KL byger sin politiske interessevaretagelse på fakta om klimaforandringer, og viden om tekniske udfordringer og muligheder.

  Derfor samarbejder KL med Miljøstyrelsen og Danske Regioner om en hjemmeside hvor viden om klimatilpasning samles.

  Se den korte video, der hjælper dig til den viden, du søger på Miljøstyrelsens hjemmeside

  Evaluering af den kommunale klimatilpasning

  I 2016 gennemførte en statslig arbejdsgruppe bestående af Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet en evaluering af den kommunale klimatilpasning. Denne evaluering blev udgivet i april 2017 - ”Evaluering af kommunal klimatilpasning”.

  En af pointerne fra evalueringen er, at medfinansieringens ordningen er en succes. Derudover viser evalueringen, at de løsninger, der er lavet i samarbejde mellem forsyningsselskaberne og kommunerne, koster ¼ af omkostningerne af de traditionelle projekter. De 104 aktuelle projekter havde således et samlet omkostningsbudget på 1 mia. kr. mod et budget på 4 mia. for de traditionelle rørløsninger.

  Find evalueringen på Miljøstyrelsens klimatilpasningsside (PDF)

  CONCITO undersøger kommunernes klimatilpasningsplaner

  I 2017 udgave CONCITO rapporten ”Robusthed i kommunale klimatilpasningsplaner”.

  Rapporten giver en status på, hvor langt kommunerne på daværende tidspunkt var med deres klimatilpasningsplaner. Rapporten fremhæver, at alle kommuner har lavet klimatilpasningsplaner og mange er gået videre med anlægsplaner for klimatilpasning. Rapporten belyser styrker og svagheder ved den lokale forankring af klimatilpasning.

  Rapporten inkluderede 67 kommuner kan findes på CONCITO’s hjemmeside.

  Sidst opdateret: 20. november 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lars Kaalund

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3753

  E-mail: laka@kl.dk