Gå til hovedindhold
Energi
Teknik og miljø

Solceller på kommunale tage

Hvad er reglerne for etablering af solceller på kommunale tage? Få det fulde overblik over de gældende regler og vejledninger her på siden, samt adgang til en beregningsmodel for opsætning.

Indhold

  Muligheden for opsætning af solceller på kommunale tage har siden 2013 været en mærkesag for KL på klimaområdet, og indgår som anbefaling i både KL’s CO2-reduktionsudspil fra januar 2020 samt i KL’s input til regeringens kommende VE-udspil og redskabskatalog.

  Det er allerede muligt for kommunerne at etablere solceller på kommunale tage, men reglerne er komplicerede og det kan være svært at gennemskue om opsætning af tagsolceller er rentabelt for en kommune. 

   

  På baggrund af den store opmærksomhed om solceller på kommunale tage har KL lavet en FAQ til kommunerne. Den indeholder både politiske spørgsmål om kommunernes udfordringer og mål samt faktuelle spørgsmål til reglerne. 

  FAQ - Solceller på kommunale tage (pdf)

  KL har afholdt to webinarer d. 30. maj om markedsdialog for private opstillere af solceller på tage og d. 13. juni om selskabsudskillelse, låne- og finansieringsmuligheder af solcelleanlæg. Fik du ikke tilmeldt dig webinarerne, kan du få adgang til dem ved at skrive en mail til os med faktureringsadresse og EAN-nummer. Vær opmærksom på, at det koster 500 kr. uden moms per webinar at få linket og pdf af oplæggene til webinaret tilsendt.

  Se programmet for de to webinarer nedenfor. 

  Kommunernes mulighed for selskabsdannelse og finansiering af solceller på tage

  Webinar d. 13. juni 2023:

  • Velkommen fra KL
  • Oplæg om erfaringer fra Vejle Kommunes roadmap til opsætning af solceller
  • Oplæg om erfaringer fra Aarhus Kommunes Klimaselskab
  • Oplæg om erfaringer fra Furesø Kommune om finansieringsmuligheder
  • Fælles svarer kommunerne på deltagernes spørgsmål
  • Energistyrelsen fortæller om rammerne gennem elforsyningsloven og rammerne for selskabsudskillelse
  • Søren Peter Nielsen og Kim Kaiser fra BDO fortæller om kommunernes finansierings- og lånemuligheder
  • Fælles svarer BDO og Energistyrelsen på deltagernes spørgsmål
    

  Markedsdialog om opsætning af solceller på kommunale tage

  Webinar d. 30. maj 2023:

  • Velkommen fra KL
  • 4 private opstillere pitcher deres muligheder for at sætte op. Her hører vi fra TOWII Renewables, Phønix Tag Energi A/S, KlimaEnergi A/S og BayWa r.e. Solar Systems Danmark
  • Fælles svarer opstillerne på deltagernes spørgsmål
  • Københavns Kommune fortæller om erfaring med foranalyser og ansvarlige krav til solceller i udbud
  • Oplæg om udbudsreglerne fra Andreas Christensen fra Horten, specialist konkurrenceret, udbudsret og statsstøtte
  • Spørgsmål og tak for i dag

  Vejledning om reglerne om egetforbrug af elektricitet fra kommunale og regionale solcelleanlæg 

  D. 28. september 2022 offentliggjorde Energistyrelsen en uddybende vejledning om egetforbrug af elektricitet fra kommunale solcelleanlæg. Få det fulde overblik over vejledningen, og en FAQ fra Energistyrelsen via Energistyrelsens hjemmeside:

  Kommunal og regional sol - spørgsmål og svar (ens.dk)

  Kommuner kan etablere og producere elektricitet fra solcelleanlæg til eget forbrug hvis:

  1. Solcelleanlægget udskilles i et selskab med begrænset ansvar
  2. Solcelleanlægget opsættes i forbindelse med nybyggeri eller gennemrenoveringer, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for bygningen og på den baggrund opnår dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse elle
  3. Solcelleanlægget ejes af en tredjepart (fx en solcellevirksomhed).  

   

  Solcellerne er selskabsudskilte, når de opsættes og drives af et selskab som kommunen eller regionen kun har begrænset hæftelse for. 

  Kravet om selskabsudskillelse for kommuner gælder i udgangspunktet for alle typer elproducerende anlæg. Derudover vil kommuner og regioner have mulighed for at gå sammen om et enkelt fællesejet selskab til opsætning og drift af solcelleanlæg i flere kommuner. 

  Det vil sige at, et selskab godt kan være tilknyttet flere elproducerende anlæg, og at administrationen fra alle kommunens elproducerende anlæg vil kunne begrænses til ét selskab. Det er altså ikke nødvendigt at oprette et særskilt selskab pr. elproducerende anlæg. 

  Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvilken selskabskonstruktion der anvendes til formålet – så længe kommunen ikke hæfter for selskabet. Mulighederne er derfor f.eks.:

  • Benyttelse af et allerede eksisterende forsyningsselskab med begrænset ansvar
  • Et nyoprettet aktieselskab (A/S)
  • Et nyoprettet anpartsselskab (Aps) som ejes helt eller delvist af kommunen.

  Obs: Det er ikke muligt at benytte et interessentskab (I/S), eftersom det indebærer at ejerne direkte hæfter for selskabet. 

  Vejledning om reglerne om egetforbrug af elektricitet  fra kommunale og regionale solcelleanlæg.pdf 

  Århus kommune har med hjælp fra KL, Energistyrelsen, Københavns Kommune og Sustain lavet en Excel-beregningsmodel der kan vise, om opsætning af tagsolceller er rentabelt for en kommune. Kommunerne skal selv udfylde beregningsmodellen, da elpriser, tariffer, indkøb af solcellepanele mv. kan differentiere fra kommune til kommune. Beregningsmodellen, samt tilhørende introduktionsvideo, kan findes længere nede på denne side. 

  Hent solcelleberegningsmodellen fra Aarhus Kommune herunder og tast din egen kommunes tal ind i modellen:

  Solcelleberegningsmodellen

  Den 30. maj 2022 afholdt KL i samarbejde med Århus Kommune webinar om anvendelse af beregningsmodellen.

  Webinaret blev optaget og kan ses herunder. 

  src="https://player.skyfish.com/?v=https://video.skyfish.com/fa9843a9-1558-4c67-863d-5911e0409e89/AppleHLS1/stream-1387-54275993.m3u8&media=54275993" title="Webinar: Solceller på kommunale tage, opfølgning på webinar i januar"

  Det kan være vanskeligt at gennemskue hvilken selskabstype, der er fordelagtigt I jeres kommune. Hvad er mulighederne for overskud, og hvilke regler gælder om modregning? Horten har for Aarhus Kommune udarbejdet et notat pr. 18. november 2022 med anbefalinger om etablering af et solcelleselskab. Notatet kan findes nedenfor til inspiration. Vurderingen beror på konkrete ønsker fra Aarhus Kommune og er derfor ikke udtømmende eller generelt i forhold til alle spørgsmål på området. Der er dog en del generel info i notatet som andre kommuner med fordel kan lade sig inspirere af.

  Aarhus Kommune har besluttet at stifte Aarhus Kommunes Klimaselskab Aps. Den politiske indstilling kan ses under punkt 5 på Magistratens dagsorden d. 9. januar 2023: Magistraten - Udvalgsværelse 285 (aarhus.dk)

  Dokumenter

  I September 2022 er analysen 'Sol over Danmark - barrierer og løsninger for solceller på bygninger' udgivet, som er udarbejdet af TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Solcelleforening og Ingeniørforeningen IDA. I analysen stilles der skarpt på barriererne for en øget andel af solceller på tagflader - og hvad man kan gøre for at overvinde dem.

  Sol over danmark teknikq ida dansksolcelleforening.pdf

  Ved spørgsmål til analysen eller til installation af solceller kontakt gerne Troels Hartung (7741 1538) fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

  For høj elafgift

  Hvis opsætningen af kommunale solceller skal være rentabel – dvs. ikke dyrere end den strøm, der kommer ud af stikkontakten - skal elafgiften sættes ned. I dag betaler kommunerne ca. 0,697 kr./kWh i elafgift. Det er en langt højere elafgift end for virksomheder, som ikke betaler elafgift for egetforbrug, men betaler nedsat afgift for det, de køber. Elafgiften er midlertidigt sat ned til EU's minimumssats på 0.8 øre/kWh i første halvår af 2023.

  Elnettariffer - indfødningstarif og tilslutningstarif

  Kommunerne er blevet fritaget fra at betale elprisen, samt distributions-, transmissions-, net- og systemtarif for den del af elektriciteten, der hører til egetforbrug. Dermed er opsætning af tagsolceller blevet betydeligt mere rentabelt for kommunerne.

  Energinet har samlet en oversigt over de gældende tariffer på deres hjemmeside: Aktuelle tariffer. 

  Kommunerne skal være opmærksomme på grænserne, for hvornår de bliver omfattet af tarifferne, og hvilke økonomiske konsekvenser det vil få. Forsyningstilsynet har givet afgørelse på tarifregler pr. 24. juni 2022 som trådte i kraft 1. januar 2023. Du kan tilgå afgørelsen nedenfor. 

  Tilslutningstarif (gælder for distributionsnettet)

  Al tilslutning under 50 kW fritages for tilslutningsbidrag, hvis produktionsenheden indgår i en egenproducent konfiguration. Derudover kan egenproducenter på lavspænding med produktionskapacitet over 50 kW opnå et indfødningsomfang svarende til deres leveringsomfang uden beregning.

  Dette betyder, at egenproducenter (kommuner med solceller på kommunale tage) på lavspænding med produktionskapacitet over 50 kW (hvilket de fleste solcelleanlæg vil være, hvis de ikke kun opsættes som et led i at opfylde energirammen) kan undgå at betale tilslutningsbidrag, hvis de ikke indføder mere elektricitet på nettet end de via deres forbrugertilslutning(kontrakt) har skrevet under på, at de skal have leveret.
  Kontakt Green Power Denmark om yderligere information.

  Indfødningstarif (gælder for distributionsnettet)

  Kommuner skal alene betale indfødningstarif for den del af elektricitet der sendes ud på nettet.

  Hvis man egenforbruger ca. 70 procent, skal man betale indfødningstarif for de resterende 30 procent kommunen sælger til nettet. Der er forskel på tariffen alt efter, om anlægget ligger i forbrugsdomineret område (0,3 øre/kWh) eller i et produktionsoverskudsområde (0,9 øre/kWh).

  Forsyningstilsynet har givet afgørelse på branchevejledningen for productbetaling i eldistributionsnettet

  Green Power Denmarks branchevejledning for producentbetaling er taget til efterretning af Forsyningstilsynet den 24. juni 2022

  Se afgørelsen

  Sidst opdateret: 28. november 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Jesper Albér Madvig

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3523

  E-mail: jema@kl.dk