Gå til hovedindhold
Energi
Teknik og miljø

Aftale mellem KL og regeringen om fremrykket varmeplanlægning

KL og regeringen har indgået en aftale om, at alle danskere med gasfyr får klar besked om muligheder for fjernvarme eller andre grønne opvarmningskilder. Her på siden kan du holde dig løbende opdateret med relevant information om aftalen.

Indhold

  D. 29 juni 2022 har KL og regeringen indgået en aftale med det formål at fremskynde varmeplanlægningen i kommunerne. Du kan læse den fulde aftaletekst nederst på siden, samt klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022 som regeringen indgik med flere aftalepartier d. 25. juni 2022. 

  Regeringen og KL er enige om, at kommunerne spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at mindske afhængigheden af russisk gas gennem udfasning af fossile brændsler til opvarmning. Regeringen og KL er enige om følgende:

  1. Kommunerne gennemfører i 2022 en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.
  2. Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder får inden udgangen af 2022 klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx varmepumpe.
  3. Kommunerne gennemfører planlægning og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt, mhp. at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023.

   Der gennemføres en indsats for at understøtte planlægningsprocessen og udarbejdelse af projektforslag gennem forenklede procedurer, rådgivning, gennemgang af tilskudspuljer, vejledninger og undersøgelse af muligheden for standardskabeloner for projektforslag.

  4. Rammerne for en strategisk energiplanlægning skal styrkes. I første omgang gennem etableringen af lokale koordinationsfora i kommuner, mhp. at styrke koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber, eldistributionsselskaber, Evida, virksomheder med potentiale for udnyttelse af overskudsvarme m.fl. og derigennem understøtte en hensigtsmæssig planlægning og omstilling til grøn varme.
  5. I områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles, kan der være behov for at understøtte etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok. Vejledningsmateriale vedrørende fælles varmeforsyning findes her.
  6. Etablering af et dialogudvalg for implementering af aftalen, herunder status i 2025.
  7. Øvrige forhold.
  8. Finansiering. 

  Fakta

  • Alle kommuner gennemfører varmeplanlægning for udrulning af mere fjernvarme i 2022 i gasforsynede områder.
  • Kommuner sender brev til alle med gas og oliefyr i disse områder med klar besked.
  • Fjernvarmeselskaber laver på baggrund af kommunernes varmeplanlægning projektforslag, som kommunerne skal godkende i 2023.
  • Der etableres lokale koordinationsfora.
  • Der afsættes midler til at understøtte fælles varmeforsyning i mindre målestok.
  • Et dialogudvalg skal følge op på aftalen og gøre status i 2025.

  I landets kommuner er der nu lagt varmeplaner for områder med gas, og der arbejdes fortsat på at godkende fjernvarmeprojekter, så hjem med gas får besked om et muligt alternativ til deres gasfyr. Alene i 2023 har knap 40.000 gaskunder sagt farvel til gassen til fordel for en grøn varmeløsning.

  Derudover er der nu projekter på plads for yderligere 107.000 konverteringer til fjernvarme, mens knap 59.000 har fået afklaring om, at en varmepumpe kan være løsningen, når gasfyret skal på pension. Knap 122.000 danske hjem afventer stadig, om fjernvarme bliver en mulighed for dem. Det viser en statusrapport, som KL og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har lavet i fællesskab.

  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vil sammen med KL følge op på rapporten og gå i dialog med de kommuner, hvor potentialet for fjernvarme ikke på nuværende tidspunkt har udmøntet sig i et godkendt fjernvarmeprojekt.

  Hurtigere udfasning af gas i opvarmningen

  Den nationale energikrisestab, NEKST, har i de seneste måneder dykket ned i området og har givet regeringen anbefalinger til, hvordan gas i opvarmningen hurtigere kan udfases. NEKST kommer blandt andet med en række gode råd til, hvordan kommunerne kan lave hurtigere myndighedsprocesser for godkendelse af fjernvarmeprojekter.

  I 2025 skal dialogudvalg mellem KL og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet gøre status på udrulningen af både fjernvarme og individuelle varmepumper.

  Du kan hente statusrapporten her: 
  Rapport Status på udrulning af grøn varme i kommunerne 2024

  Fakta

  • Tal fra Evida viser, at knap 40.000 private gaskunder i 2023 skiftede fyret ud med bl.a. fjernvarme eller en varmepumpe
  • I samme periode har Evida haft en tilgang på blot 156 nye private gaskunder
  • 107.000 hjem med gasfyr er nu omfattet af godkendte projektforslag for fjernvarme
  • 122.000 hjem med gasfyr afventer, om fjernvarme bliver en mulighed for dem
  • 59.000 hjem med gasfyr har fået klar besked om, at de er omfattet af individuel varmeforsyning, fx en varmepumpe
  • Med Aftale om deludmøntning af Grøn Fond afsættes 265 mio. kr. i 2024 og 200 mio.kr. i 2025 til en forhøjelse af fjernvarmepuljen.

   

  Ifølge aftalen skal kommunerne sikre, at der inden udgangen af 2023 i udgangspunktet udarbejdes og godkendes de projektforslag for fjernvarme, der skal indfri den kommunale varmeplan. Det er ikke kun en stor opgave for kommunerne, men også for de fjernvarmeselskaber, der skal udarbejde de projektforslag, der skal skabe grundlag for de mange fjernvarmekonverteringer. 

   

  Grafik: Breve om fjernvarme. Her er næste skridt

  I 2023 vil der særligt være fokus på give de ca. 266.000 ejendomsejere endelig besked på, om de kan få fjernvarme, og hvornår de kan forventes tilsluttet. 

  Derefter er det ambitionen i aftalen, at fjernvarmen er udrullet senest i 2028. Det vil ikke være muligt alle steder, som det ser ud i dag. Derfor er KL også i dialog med regeringen om, hvilke håndtag der er behov for, med henblik på at sikre en så hurtig omstilling af varmeforsyningen som muligt, herunder fx:

  • En automatisk ”ja tak”-ordning i de områder, hvor der kommer fjernvarme.
  • En fjernvarmepulje med nok midler til, at ingen projekter behøver at blive sat på pause undervejs.
  • Et nationalt overblik over, om der frem mod 2028 er arbejdskraft og materialer nok til opgaven – for hvis ikke, må der findes en løsning.