Gå til hovedindhold
Affald
Teknik og miljø

Affaldsforebyggelse

Affaldsforebyggelse er et vigtigt element i kommunernes arbejde med affaldshåndtering og cirkulær økonomi. Ved affaldsforebyggelse sættes initiativer ind inden affaldet genereres. Viden og inspiration til affaldsforebyggelse i kommunerne samlet her på siden.

Indhold

  EU's affaldsdirektiv fastsætter rammerne for EU-landenes affaldsbehandling. Affaldsforebyggelse er en af de fire hovedprioriteter i direktivet, der også omfatter affaldsbehandling, genanvendelse og bortskaffelse af affald. Affaldsforebyggelse omfatter alle aktiviteter, der fører til en reduktion i dannelsen af mængden af affald.

  I direktivet defineres affaldsforebyggelse som "en indsats, der har til formål at minimere mængden af affald og dets miljøpåvirkning ved at reducere dets oprindelse og dens indhold af farlige stoffer, samt ved at forlænge levetiden på produkter".

  Direktivet opfordrer EU-landene til at sætte mål for affaldsforebyggelse og at træffe foranstaltninger for at opnå disse mål, fx ved at fremme genbrug og genanvendelse, øge brugen af miljøvenlige produkter og reducere emballage. Direktivet fastsætter også krav til affaldsforebyggelse i forbindelse med visse produkter og emballager, fx elektronik og batterier.

  Det overordnede ansvar for affaldsforebyggelse ligger hos staten. Affaldsforebyggelse er en del af Miljøministeriets handleplanen fra juni 2021 - Handlingsplan for cirkulær økonomi National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. Udstedelse af regler på affaldsområdet, skal ske i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

  Handlingsplan for cirkulær økonomi.pdf

  Kommunerne er ikke forpligtet til at udarbejde planer eller tiltag for affaldsforebyggelse, men de kan vælge at indarbejde forebyggelsesinitiativer i deres affaldsplaner fx kan kommunen støtte aktivt op om bl.a. grønne indkøbspolitikker og bæredygtigt og cirkulært byggeri m.v. Derudover skal kommunen at sikre områder på de kommunale genbrugspladser, hvor borgere kan aflevere genstande til direkte genbrug. Her er kommunerne også forpligtet til at inddrage frivillige organisationer. 

  Kommunerne kan også planlægge og gennemføre indsatser for at reducere affaldsmængderne og forlænge levetiden på produkterne. Det fremgår bl.a. af miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, som er de danske lovgivningsmæssige rammer for affaldsbehandling.

  Affaldshierarkiet består af fem niveauer: affaldsforebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse, andet nyttiggørelse og bortskaffelse.

  Affaldsforebyggelse kan i kommunen ske på mange måder, fx ved at:

  • Reducere emballage og andre materialer, der ikke er nødvendige
  • Genbruge og genanvende produkter og materialer i stedet for at smide dem ud
  • Købe produkter, der er designet til at kunne genbruges eller genanvendes
  • Øge brugen af miljøvenlige produkter og materialer
  • Fastholde og udbygge affaldssortering og øge genanvendelsen af affaldet
  • Oplyse og vejlede egen forvaltning, borgere og virksomheder om affaldsforebyggelse

   

  • Ved affaldsforebyggelse er det muligt at undgå, at affaldet fortsætter videre ned af affaldshierarkiet og dermed mindskes forbruget af naturressourcer, der indgår til at producere et nyt produkt, samt eventuelle konsekvenser affaldet har på miljø og sundhed. Eksempler på affaldsforebyggelse kan være via direkte genbrug eller reduktion af madspild. Affaldsforebyggende initiativer sker inden produkterne bliver til affald, eksempelvis i produktionsfasen, hvor bedre ressourceudnyttelse kan tænkes ind i produktet.
  • Ved forberedelse med henblik på genbrug indgår produkter, der er blevet til affald, men hvor produktet anvendes igen i samme form. Et eksempel er, en glasflaske, der ikke bliver omsmeltet, men brugt igen i samme form. 

  Af affaldsforebyggende opgaver er kommunerne forpligtet til, at kommunale genbrugspladser stiller områder til rådighed for borgerne, hvor de kan aflevere genstande med henblik på direkte genbrug. Her er kommunerne også forpligtet til at inddrage frivillige organisationer. 

  Flere kommuner har allerede igangsat initiativer til at mindske mængden af affald. Danmarks Naturfredningsforening, Gate 21 og Aalborg Universitet har i samarbejde udarbejdet en kortlægning af kommunernes affaldsforebyggelse. Kortlægningen er baseret på kommunernes affaldshåndteringsplaner og DK2020-klimaplaner.

  Kommunerne er inddelt i fire kategorier:

  • Kategori 1 er kommuner, der ikke har nogle konkrete initiativer i deres affaldshåndteringsplan eller DK2020-klimaplan.
  • Kategori 2 er kommuner, der har konkrete initiativer i deres affaldshåndteringsplan eller DK2020-klimaplan.
  • Kategori 3 er kommuner, er har konkrete initiativer i deres affaldshåndteringsplan eller DK2020-klimaplan og har en affaldshåndteringsplan, der er opdateret efter 2019.
  • Kategori 4 er kommuner, er har konkrete initiativer i deres affaldshåndteringsplan eller DK2020-klimaplan, har en affaldshåndteringsplan, der er opdateret efter 2019 samt indeholder konkrete kvantitative målsætninger for affaldsreduktion og/eller genbrug. 

  Inspiration til egen kommune kan findes i kortlægningen, hvor der er samlet en række cases fra kommunernes med henblik på affaldsforebyggelse eller forberedelse til genbrug.

  Af eksempler på initiativer findes: 

  • Genbrugsbyttemarkeder
  • Up-cycling projekter
  • Deleøkonomiske projekter
  • Formidling og undervisning
  • Virksomhedssamarbejde 
  • Oprettelse af materialebanker

  Værktøjet kan tilgås nederst på siden. Kortet og initiativer fra Silkeborg kommune, som eksempel, er vist nedenfor.

  For mere information om metoden bag kortlægningen kan findes på Danmarks Naturfredningsforening:

  Ny kortlægning: Kommunerne kan gøre meget mere for at mindske mængden af affald - Danmarks Naturfredningsforening.

  Kortlægning af affaldshåndtering

  Kort med inspiration til affaldshåndtering og - forebyggelse via forskellige cases i kommunerne

  Sidst opdateret: 8. marts 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Julie Bülow Appelqvist

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3294

  E-mail: jbap@kl.dk