Gå til hovedindhold
Kultur og fritid
Høringssvar

Høringssvar: Museumsområdet 2021

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ”Bekendtgørelse om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet”, jf. nr. 2021-89.

01. nov. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL noterer sig, at bekendtgørelsen, udover Slots- og Kulturstyrelsens vurdering af den nuværende struktur på området, tager udgangspunkt i en evaluering i de rådgivende organer fra 2017, der udtrykker et tydeligt ønske om strømlining af de rådgivende organer. 

   

  KL hilser på den baggrund bekendtgørelsens reduktion fra tre til to rådgivende organer, jf. § 1, stk. 2, velkommen og vurderer, at tiltaget er egnet til at bidrage til en mere fleksibel og effektiv rådgivning på området. 

  KL bemærker, at der med bekendtgørelsen lægges op til, at de rådgivende organer skal sammensættes med klarere fokus på faglige kompetencer frem for interesserepræsentation. 

  KL kvitterer for ønsket om at sikre en høj faglighed i organerne, men bemærker, at det efter bekendtgørelsens formulering er Museumsrådets formål, at yde overordnet strategisk rådgivning på området, jf. §2 og desuden vejlede om indsatsområder for udviklingsmidler, jf. § 17 b, stk. 1, i museumsloven.  

  Det bemærkes herudover, at det fremgår af førnævnte evaluering af den nuværende rådgivningsstruktur på området fra 2017, at respondenterne har stillet sig positive overfor kombinationen af museumsmedlemmer og eksterne interessenter i det nuværende strategiske råd, som i formål stemmer overens med det foreslåede museumsråd. 

  Kommunerne har stor betydning for den strategiske udvikling på museumsområdet som primær offentlig tilskudsyder både lokalt, hvor kommunerne er hovedtilskudsyder på en række statsanerkendte museer, og dermed har tilsynspligt hermed, jf. drifttilskudslovens § 2, og på landsplan hvor kommunerne samlet bidrager med ca. 680 mio. årligt i driftstilskud til museerne, mens statens bidrag er på ca. 430 mio. årligt. 

  KL mener derfor, at det er afgørende, for at Museumsrådet kan opfylde sit formål om at levere strategisk rådgivning på området, at Slots- og Kulturstyrelsen fortsat inddrager mindst en kommunal repræsentant i organet henset til kommunernes store betydning og indsigt på området. 

  KL vil desuden henlede Slots- og Kulturstyrelsens opmærksomhed til biblioteksområdet, hvor KL er repræsenteret i den sammenlignelige rådgivningsstruktur i det Strategiske Biblioteksudvalg med henblik på at præge og kvalificere den strategiske udvikling af området gennem rådgivning om udmøntning af udviklingsmidlerne på området. KL stiller sig gerne til rådighed i udpegningen af kommunalt repræsentantskab i Museumsrådet. Dette høringssvar er afgivet på administrativt niveau med forbehold for politisk godkendelse.