Gå til hovedindhold
Kommunaljura
Høringssvar

Høringssvar: Vederlagsbekendtgørelse

KL har den 23. juni 2020 modtaget udkast til ændring af vederlagsbekendtgørelsen i høring. KL har desuden modtaget udkast til ministeriets tekniske notat om bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (ændring af regler om ophør af vederlag ved fravær).

17. aug. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL hilser de nye regler om fravær for kommunalpolitikere velkommen og har på denne baggrund alene tekniske bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse samt udkast til teknisk notat.

  KL har følgende bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse:

  Ad bekendtgørelsens § 30 a, stk. 2

  KL opfatter bestemmelsen som en udmøntning af ønsket om at sikre, at der ikke ydes vederlag til både et fraværende kommunalbestyrelsesmedlem og medlemmets stedfortræder (dobbeltvederlag).

  KL skal bemærke, at det alene fremgår af bestemmelsen, at vederlaget ophører, når der i  Kommunalbestyrelsen er indkaldt stedfortræder for et medlem, som er fraværende i mere end 7 dage. Bestemmelsen ses således ikke at omhandle den situation, hvor et andet medlem af  kommunalbestyrelsen indtræder som stedfortræder i økonomiudvalg eller et af kommunens stående udvalg i stedet for et fraværende medlem, dvs. hvor der ikke er indkaldt en stedfortræder for den pågældende i kommunalbestyrelsen. I den situation vil både det fraværende medlem og stedfortræderen modtage vederlag (afhængig af fraværets længde enten diæter eller forholdsmæssigt vederlag for stedfortræderens vedkommende).

  KL har endvidere følgende bemærkninger til udkast til det tekniske notat:

  Ad pkt. 2.2. i udkast til teknisk notat (”lovligt forfald og stedfortræderindkaldelse”)

  KL har noteret, at det fremgår, at deltagelse i aktiviteter som led i valgkamp for at blive valgt som medlem af Folketinget eller Europa-Parlamentet kan udgøre lovligt forfald.

  KL bemærker, at der i praksis vil opstå tilsvarende spørgsmål i relation til aktiviteter som led i valgkamp for at blive valgt som medlem af kommunalbestyrelsen eller regionsråd samt i relation til folkeafstemninger.

  Det vil være hensigtsmæssigt, hvis de ovennævnte eksempler også beskrives i notatet.

  KL er enig i, at lovligt forfald kræver, at medlemmet er forhindret i at varetage hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem.

  KL har noteret, at det er nævnt som et eksempel, at et kommunalbestyrelsesmedlem, som holder ferie i sit hjem, ikke har en lovlig forfaldsgrund, fordi vedkommende ikke vil være forhindret.

  KL bemærker, at det forekommer for absolut at udelukke, at et medlem, der holder ferie uden at være bortrejst, kan være forhindret i at deltage i et kommunalpolitisk møde.

  Ad pkt. 3.1. i udkast til teknisk notat (”vederlag ophører efter 1 måneds uafbrudt fravær”)

  KL forstår bekendtgørelsesudkastets § 30 a, stk. 1, 1. pkt., om, at vederlag ophører efter 1 måneds uafbrudt fravær, sådan, at den gælder både i situationer, hvor der er tale om ulovligt forfald, og hvor medlemmet har lovligt forfald, men der ikke er indkaldt en stedfortræder for det fraværende medlem.

  Bestemmelsen vil få særlig betydning for de kommuner, som ikke i styrelsesvedtægten har truffet beslutning om indkaldelse af stedfortræder ved kortere forfald end 1 måned og dermed indebære vederlæggelse af det fraværende medlem i en længere periode end i kommuner, hvor der indkaldes stedfortræder ved kortere forfald (styrelsesloven § 15, stk. 2, 2. pkt.). 

  Dette bør tydeliggøres i notatets pkt. 3.1.

  Ad pkt. 3.2. i udkast til teknisk notat (”Når stedfortræderen indtræder i kommunalbestyrelsen i mere end 7 dage, får kun stedfortræderen vederlag”)

  KL noterer sig, at det fremgår af notatet, at hvis der er indkaldt stedfortræder for mere end 7 dage, så ophører det fraværende medlems vederlag fra første dag af den periode, som stedfortræderen får vederlag for, således at det alene er stedfortræderen, der modtager vederlag for varetagelsen af hvervet i perioden.

  Er en stedfortræder indkaldt i en periode, ydes forholdsmæssigt vederlag for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af kommunalbestyrelsen, jf. vederlagsbekendtgørelsens 6, stk. 1, 2. pkt.

  Notatet beskriver (s. 6) to situationer, som omhandler hhv. et på forhånd planlagt fravær og et ikke på forhånd planlagt fravær.

  Efter KL’s opfattelse vil det være hensigtsmæssigt med eksempler (i lighed med det på s. 5), der med datoangivelse beskriver den periode, som det forholdsmæssige vederlag omfatter i de to situationer, herunder i et tilfælde, hvor stedfortræderen med forbehold for kommunalbestyrelsens stillingtagen til  stedfortræderindkaldelsen efter kommunestyrelseslovens § 15, stk. 4 er indkaldt nogle dage forud for et møde i kommunalbestyrelsen.

  Ad i ikrafttrædelses tidspunkt

  KL skal afslutningsvis bemærke, at med den meget snarlige ikrafttræden, kan det være vanskeligt for kommunerne at nå at implementere de nye regler, som på en række områder vil kræve ændrede procedurer.

  KL tager forbehold for politisk behandling af høringen.