Gå til hovedindhold
Høringssvar
Klima

Høringssvar: Spildevandsbekendtgørelsen

KL byder den opdaterede version af spildevandsbekendtgørelsen velkommen og bemærker, at de fleste ændringer er af lovteknisk karakter. KL har en række generelle bemærkninger og tekstnære bemærkninger.

17. maj 2024
 • Læs op

Indhold

  KL takker for muligheden for at kommentere på ”Offentlig høring af spildevandsbekendtgørelsen”. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

  Generelle bemærkninger

  KL byder den opdaterede version af spildevandsbekendtgørelsen velkommen og bemærker, at de fleste ændringer er af lovteknisk karakter. KL har en række generelle bemærkninger og tekstnære bemærkninger.

  Indberetning til PULS

  KL bakker grundlæggende op om, at forsyningerne fremadrettet skal indberette udvalgt data til PULS. Det vil forenkle sagsgangene, at antallet af led i indberetningskæden minimeres. KL vil gerne anerkende, at ændringen i bekendtgørelsen er en udmøntning af regeringens regelforenklingsforslag om forenkling af sagsgangen i forbindelse med indberetning af data om overløb. Regelforenkling er en vigtig dagsorden, som KL ser frem til at fortsætte samarbejdet om.

  Det bør imidlertid præciseres (evt. i et bilag), hvilke data forsyningerne skal indberette, og hvilke informationer kommunerne fortsat skal indberette. KL foreslår, at dette gøres i en ajourført version af bilag 4.

  Af høringsbrevet fremgår det, at ændringen ikke ændrer materielt på kommunernes hidtidige forpligtelse til at indberette data til PULS. Af dette forstår KL, at kommunerne fortsat er ansvarlige for at indberette tilladelser og vilkår heri, men at der ikke ændres på rammerne herfor. Hermed er det KL’s forståelse, at kommunerne ej heller pålægges skærpede rammer.

  Ultrarent teknisk vand

  Med den nye bestemmelse i spildevandsbekendtgørelsen tillades det i spildevand fra produktion af ultrarent teknisk vand at overskride grænseværdierne for kvælstof og fosfor, så længe den totale mængde reduceres under rensning.

  Overordnede ønsker og spørgsmål fra KL

  Overordnet ønsker KL, at teksten i bestemmelsen er mere klar og entydig, så den bliver operativ. Derudover har KL en række spørgsmål:

  • Hvordan defineres renseprocessen i dette tilfælde? Er det renseprocessen i renseanlægget eller renseprocessen af det ultrarene tekniske vand?
  • Hvilket niveau skal de nævnte kvælstof- og fosforreduktioner ses i forhold til?
  • Hvordan defineres den totale mængde, og hvilken tidsperiode fastsættes den totale mængde over?
  • Hvad betyder udledning i højere koncentrationer for vandmiljøet? Med den nye bestemmelse tillades udledning i højere koncentrationer.
  • Hvordan forholder den nye bestemmelse, der tillader, at grænseværdierne for kvælstof og fosfor overskrides i spildevand fra produktion af ultrarent teknisk vand, sig til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse fra Horsens af 23. februar 2023 samt vejledning til bekendtgørelse om krav til udledning af visse stoffer, der fastlægger, at en udledning ikke må medføre en målbar koncentrationsstigning?
  • Finder den nye bestemmelse anvendelse ved produktion af ultrarent teknisk vand til alle formål, eller er bestemmelsen målrettet produktion af ultrarent teknisk vand til Power-to-X-anlæg? Hvis det sidste er tilfældet, hvordan forholder bestemmelsen sig så til lighedsprincippet i forvaltningsloven?
  • Hvordan forholder den nye bestemmelse sig til balancen mellem udlægning af en blandingszone og krav om yderligere rensning (BAT)?

  Definition af væsentlig ændring

  KL noterer, at § 65 (før § 2) er blevet præciseret. KL bemærker imidlertid også, at der er tilføjet et nyt forhold, der udgør en væsentlig ændring. § 65, stk. 1, pkt. 4 foreskriver, at såfremt "der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning eller forureningens skadelige virkning i øvrigt ikke kunne forudses ved meddelelsen af tilladelsen" betragtes det som en væsentlig ændring, der kræver en ny tilladelse.

  Vil det sige, at såfremt der findes nye miljøfremmede stoffer, som det var tilfældet med PFAS, skal samtlige af kommunens tilladelser revideres? Eller hvordan afgrænses dette?

  Det bør præciseres, i hvilke tilfælde og i hvilket omfang det gælder. Som det er beskrevet i sin nuværende form, kan det medføre et stort administrativt ressourcetræk hos kommunerne som tilladelsesmyndighed.

  Specifikke bemærkninger

  § 10, stk. 3 ændring

  § 10, stk. 3 ændres i bekendtgørelsen, så indberetninger efter stk. 1, nr. 5 skal ske løbende fremfor i takt med, at oplysninger tilvejebringes. KL antager, at dette er en sproglig ændring og ikke har nogen administrativ betydning. Hvis det er tilfældet, bør det fremgå.

  Ændring i § 12

  Ændres § 12 således, at kommunerne fremadrettet ikke skal meddele tilslutningstilladelse til fællesprivate anlæg, der skal tilsluttes spildevandsforsyningens kloaknet? I så fald, hvilke konsekvenser vil dette medføre for kommunernes administration samt vandmiljøet?

  Ændringer i § 13

  Medfører ændringerne i § 13 (§ 14 i den gældende bekendtgørelse) ændret klageadgang for tilslutningstilladelser til virksomheder med en anlægskapacitet på 30 PE eller derunder?

  Afklaring af § 17

  Af § 17 fremgår det, at der ikke kan meddeles tilladelse til planlagt midlertidig udledning af spildevand, som kun er renset med en rist. Hvad menes her med ”rist”? Hvad skal rensning med en rist kombineres med før, der kan meddeles tilladelse? Ville rensning med to riste være tilstrækkeligt? KL er derudover interesseret i Miljøministeriets vurdering af, hvorvidt § 17 vil påvirke antallet af ansøgninger.

  Fejl i henvisninger

  Sidst vil KL henlede opmærksomheden på, at der enkelte steder i bekendtgørelsen er fejl i henvisningerne til andre bestemmelser i bekendtgørelsen. For eksempel henvises i § 10, stk. 1, pkt. 1 til kapitel 114 fremfor kapitel 11, og der henvises i § 27 til § 61, stk. 4 fremfor § 16, stk. 4. Det bør rettes forud for offentliggørelse.

  Økonomisk høring

  KL beder om at få bekendtgørelsen i økonomisk høring.

  KL ser frem til at fortsætte det gode samarbejde på spildevandsområdet.