Gå til hovedindhold
Høringssvar
Integration

Høringssvar: KL's bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven m.fl. (Ny opholdsordning på baggrund af uddannelsestilknytning mv.)

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven m.fl. (Ny opholdsordning på baggrund af uddannelsestilknytning mv.) med frist for afgivelse af bemærkninger den 12. marts 2024.

15. mar. 2024
 • Læs op

Indhold

  KL vil indledningsvis kvittere for udkastet til lovforslaget for den nye opholdsordning på baggrund af uddannelsestilknytning. Den nye opholdsordning taler direkte ind i et aktuelt behov for at udnytte arbejdskraftpotentialet hos den internationale arbejdskraft, der allerede er i landet, og som forventeligt allerede har sproglige kompetencer.

  KL hilser derfor initiativet om en ny opholdsordning velkommen med henblik på at imødegå arbejdskraftmangel i Danmark. Det er positivt, at visse udlændinge, som er optaget på eller i gang med en uddannelse inden for områder med mangel på arbejdskraft, får mulighed for at fortsætte deres ophold i Danmark. Det vil understøtte både dansk erhvervsliv og velfærdssamfundet.

  KL er enig i vigtigheden af at sikre, at udlændinge, der har vist vilje til at bidrage til Danmark gennem uddannelse inden for mangelområder, får mulighed for at færdiggøre deres uddannelse og derefter blive i Danmark med henblik på beskæftigelse.

  Samtidig ønsker KL at påpege, at der er enkelte dele af forslaget, som KL forholder sig skeptisk overfor. Disse ændringer bør overvejes nærmere for at sikre, at de ikke har utilsigtede konsekvenser for borgere, kommunerne eller for arbejdsmarkedet.

  Konkrete bemærkninger

  Selve lovforslaget indeholder en række elementer, hvor KL’s kommentarer særligt knytter sig til følgende:

  • Automatisk jobsøgningsophold efter afsluttet uddannelse
  • Det bagudrettede spor
  • Administration af ordningen

  Vedr. automatisk jobsøgningsophold efter afsluttet uddannelse

  Af lovudkastet fremgår det, at en udlænding med ophold efter uddannelsestilknytningsordningen får et jobsøgningsophold på 6 måneder efter endt uddannelse mhp. at søge beskæftigelse. Det bakker KL op om.

  Imidlertid må udlændingen, på baggrund af det foreliggende udkast, kun arbejde 90 timer om måneden (fuldtid i juni, juli og august) efter afsluttet uddannelse, indtil der søges og opnås opholdstilladelse efter positivlisten.

  Timebegrænsningen udgør en barriere for rekruttering til eksempelvis det kommunale sundheds- og ældreområde. En ansøger, der har ophold efter uddannelsestilknytningsordningen, vil ikke kunne ansættes i en fuldtidsstilling umiddelbart efter uddannelsens afslutning, men skal afvente at der tages stilling til ansøgning efter positivlisten

  KL foreslår derfor, at personer, som får ophold efter uddannelsestilknytningsordningen og er i gang med f.eks. en social- og sundhedsuddannelse, også i jobsøgningsperioden må påtage sig en fuldtidsstilling, indtil der er taget stilling til, om udlændingen kan meddeles opholdstilladelse efter positivlisten.

  Vedr. det bagudrettede spor

  Det fremgår af udkastet, at udlændinge, der i perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2024 har mistet deres opholdsgrundlag og på dette tidspunkt var optaget på en uddannelse, der kan give arbejde efter positivlisten, kan opnå ophold efter uddannelsestilknytningsordningen, hvis de fortsat opholder sig i Danmark.

  Her bør det overvejes, at lade udlændinge, som er udrejst af Danmark for nyligt som følge af mistet opholdsgrundlag, og som, hvis de fortsat var i Danmark, kunne opnå ophold efter uddannelsestilknytningsordningen, være omfattet af ordningen. Dermed får disse udlændinge mulighed for at søge om ophold og vende tilbage til Danmark og fortsætte deres uddannelsesforløb, hvorefter de kan indgå på det danske arbejdsmarked på områder med mangel på arbejdskraft.

  Fristen for indgivelse af ansøgning bør desuden forlænges, fx til 31. december 2024.

  Vedr. administration af ordningen

  I forhold til administration af ordningen mener KL, at det af hensyn til vejledning af borgerne vil være hensigtsmæssigt med en række mindre justeringer.

  Bedre oversigt over uddannelsesmuligheder

  KL mener, at det på begge lister bør fremgå præcis, hvilke danske uddannelser, der efterfølgende vil give ret til ophold efter den denne nye ordning. I et vejledningsøjemed vil det være relevant for flere instanser, at de specifikke uddannelser fremgår af positivlisterne. Dette gælder både ift. styrelsen for International Rekruttering og Integration, kommunerne, uddannelsesinstitutioner samt vejledere. Desuden vil det lette processen for den enkelte borger, som både ønsker uddannelse og arbejde i Danmark, at træffe det rette valg af uddannelse. 

  Objektive kriterier

  Flere steder i lovforslaget fremgår det, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration vil træffe beslutning på baggrund af en individuel og konkret vurdering. Som udgangspunkt mener KL, at kriterierne for at træffe beslutning om studieaktivitet, uddannelse mv. bør tage udgangspunkt i objektive kriterier som af hensyn til borgernes retssikkerhed bør være offentligt tilgængelige og lette at orientere sig i. 

  KL tager forbehold for en kommende politisk behandling, da dette ikke har været muligt inden for den givne tidsfrist. 

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jasper Voigt Møllebro

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3484

  E-mail: javm@kl.dk