Gå til hovedindhold
Erhverv
Høringssvar

Høringssvar Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

KL takker for muligheden for at kommentere på det fremsendte udkast til lov om ændring af administration af tilskud fra Regionalfonden og Socialfonden. Høringssvaret afsendes med forbehold for politisk godkendelse. KL har følgende kommentarer til af lovforslaget:

12. aug. 2021
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Partnerskabsprincippet og inddragelse af lokale aktører 

  KL mener, at det er vigtigt, at det grundlæggende partnerskabsprincip i forbindelse med implementering af EU-fonde i Danmark respekteres. Det er helt afgørende, at der tages hensyn til de forskellige lokale udfordringer og behov, så man sikrer, at midlerne reelt understøtter den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i alle dele af landet. 

  Overvågningsudvalgets rolle 

  Det bør understreges i lovteksten, at Overvågningsudvalget spiller en helt central rolle ift. at sikre kvalitet og kobling til erhvervsfremmeaktører og virksomheder i hele landet. Overvågningsudvalget bør spille en aktiv rolle både som tilsyn og rådgiver for ministeren ift. at sikre en god balance mellem central styring og administration således, at projekterne får de ønskede effekter lokalt og nationalt. Overvågningsudvalget er et vigtigt forum i forhold til at sikre partnerskabsprincippet. KL undrer sig derfor over den noget bløde formulering om, at udvalget er en ”slags” tilsyn (jf. side 11 i lovforslaget). Det kunne være gavnligt med en præcisering af overvågningsudvalgets tilsyns- og overvågningsrolle. 

  Indsatser om bæredygtig byudvikling 

  Det foreslås, at indstillingsretten over regionalfondsprogrammets indsatser om bæredygtig byudvikling flyttes til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Hidtil har et særligt indstillingsudvalg med bl.a. kommunal deltagelse indstil- let til Erhvervsstyrelsen om anvendelsen af midlerne blandt landets kommuner. KL kan godt tilslutte sig ændringsforslaget, men finder det samtidig væsentligt, at kriterierne for tildeling af midler justeres, da de hidtidige krav om hhv. en by størrelse på minimum 30.000 indbyggere (i 2020 var det kun 31 ud af 98 kommuner, der kunne søge med det kriterium) og udarbejdelse af en selvstændig plan for arbejdet (og hermed at fx eksisterende kommuneplan ikke var tilstrækkeligt), har afskåret mange kommuner fra at søge midlerne. Derudover har det vanskeliggjort ansøgningsarbejdet, at der ikke har været mulighed for at få finansiering hertil. 

  Overvågningsudvalg og indstillingsudvalg for Fonden for Retfærdig Omstilling 

  Ifølge lovforslaget kan der nedsættes et selvstændigt overvågningsudvalg for den nye Fond for Retfærdig Omstilling med midler svarende til 94 mio. kr. årligt. KL opfordrer til, at dette overvågningsudvalg også har kommunale repræsentanter, så man sikrer, at midlerne kommer ud at virke, der hvor behovet er.

  Desuden foreslås det, at puljen udmøntes via et indstillingsudvalg, der for- ventes at blive sammensat af repræsentanter fra relevante myndigheder. KL savner en forklaring på, hvorfor der foreslås at nedsætte et indstillingsudvalg på dette område, når andre indstillingsudvalg foreslås nedlagt. Der vil være en risiko for, at et særligt indstillingsudvalg komplicerer administrationen. Derudover savnes en konkretisering af, hvilke aktører der i så fald skal være repræsenteret i udvalget.

  Indstillingsret for Regionsrådene 

  Regionsrådene får - efter høring af de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) - indstillingsret til 20 pct. af EU’s socialfondsmidler i den kommende pro- gramperiode 2021-2027 til at styrke udviklingen af erhvervsskolerne og det øvrige uddannelsesområde. Det foreslås yderligere at videreføre regionernes hjemmel til at ansøge om og deltage i projekter om kvalificeret arbejds- kraft under Den Europæiske Socialfond igangsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Blandt andet med henblik på at kunne bidrage til at skabe partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder, myndigheder m.v. om kvalificeret arbejdskraft. Erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om regionernes indstillingsret.

  KL undrer sig over, at der alene lægges op til høring af RAR, idet kommunerne har myndighedsopgaven med få de unge i uddannelse og job. Det bør derfor være et krav, at alle initiativer, der indstilles af regionsrådene, og som retter sig mod de unge, understøtter indsatsen i den kommunale ungeindsats, og at der redegøres for hvordan.

  KL foreslår endvidere, at der også skal være krav om høring af Kommune- kontaktrådene (KKR), så der sikres sammenhæng til de tværgående kommunale uddannelsestiltag og erhvervsfremmeindsatser. Det vil styrke koordinationen af den lokale og regionale indsats.

  Desuden fremgår det af lovteksten, at det skal sikres, at der ikke igangsættes overlappende indsatser mellem projekter indstillet af regionsrådene og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der henvises til, at Overvågningsudvalget spiller en væsentlig rolle i at sikre koordinationen mellem indsatser via godkendelse af udvælgelseskriterier, og at der forventes at være god sammenhæng i praksis. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og regionsrådene kan have dialog om koordinering af indsatser. KL mener, at der bør være krav om, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er høringspart på indstillinger fra regionsrådene.