Gå til hovedindhold
Høringssvar
Social
Børn og unge

KL's høringssvar til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 18. januar 2024 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

13. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk be-handlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser i henhold til DUT princippet.
  KL har følgende bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område:

  Det fremgår af § 15, stk. 4, at Ankestyrelsen "så vidt muligt" skal træffe afgørelse inden 8 uger efter, at Ankestyrelsen har modtaget en anmodning efter § 98, stk. 3, eller § 101 i barnets lov.

  KL undrer sig over, at der for Ankestyrelsen gælder en mere lempelig frist for at træffe afgørelse, end der gælder for kommunerne. "Så vidt muligt" betyder ifølge Den Danske Ordbog: I det omfang det (overhovedet) kan lade sig gøre, muligvis, hvis muligheden byder sig etc.

  Hvis afgørelsen "så vidt muligt" skal træffes inden for fristen, er der en vis grad af fleksibilitet i forhold til at opfylde fristen, hvilket kan åbne op for undtagelser eller forlængelser afhængigt af situationen. Hvorimod hvis afgørelsen "skal" træffes inden for fristen, som det gælder for kommunerne, betyder det, at kommunerne er forpligtet til at gøre deres bedste for at opfylde fristen, medmindre der er særlige omstændigheder.

  Efter KL's opfattelse, er barnet, den unges og deres forældres retssikkerhed udfordret når afgørelsen "så vidt muligt" skal træffes inden for fristen. For børnene, de unge og deres forældre bliver der en større usikkerhed omkring, hvornår de vil modtage afgørelsen, herunder om fristen overhol-des. Da der er tale om en Second Opinion i sager om skift af anbringelsessted og hjemgivelse, vil ventetiden kunne skabe frustration og usikkerhed og kan også have negative konsekvenser for børnene og de unges trivsel.

  På baggrund af ovenstående vil KL anbefale, at både Ankestyrelsen og kommunerne skal overholde de fastsatte frister.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jessie Brender Olesen

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3276

  E-mail: jbs@kl.dk