Gå til hovedindhold
Høringssvar
Børn og unge
Dagtilbud

Høringssvar: Anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud og private pasningsordninger

Børne- og Undervisningsministeriet udsendte den 23. november 2023 høring om lov til ændring af dagtilbudsloven (anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud og private dagtilbud) med frist den 3. januar 2024.

03. jan. 2024
 • Læs op

Indhold

  Generelle bemærkninger

  KL anerkender behovet for at forholde sig kritisk til brug af digitale redskaber i dagtilbud. Jo yngre børnene er, desto tydeligere bør et forsigtighedsprincip være gældende, jf. nyeste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

  KL mener overordnet ikke, at lovforslaget i sin helhed vil styrke dagtilbuddenes muligheder for at løfte den pædagogiske kvalitet, men at lovforslaget medfører en række unødvendige regler for kommuner og dagtilbud. Jf. dagtilbudsloven skal dagtilbud tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns læring, udvikling, trivsel og dannelse. Ligeledes lægges der i det pædagogiske grundlag for læreplanen vægt på, at børnenes perspektiver inddrages i tilrettelæggelsen af de pædagogiske læringsmiljøer. Det bør være op til en lokal ledelsesmæssig og fagprofessionel vurdering, hvornår dette formål med dagtilbuddet fremmes ved brug af digitale redskaber.

  KL bemærker, at ændringen af dagtilbudsloven går imod regeringens generelle målsætning om frisættelse af den offentlige sektor. I regeringsgrundlaget anerkendes lokale ledere og medarbejderes frihed til at yde en faglig indsats, men denne tillid understøttes ikke i dette lovforslag. Lovændringen vil medføre unødvendig administration for dagtilbudsledere og pædagogisk personale.

  KL bemærker, at anvendelse af digitale redskaber er defineret ved, at barnets opmærksomhed er rettet mod det digitale redskab således, at det pædagogiske personale stadigvæk kan anvende fx E-bøger til oplæsning, telefoner til afspilning af musik og digitalkameraer til at tage billeder. KL støtter, at digitale redskaber defineres som computer, tv, mobiltelefoner og/eller tablets således, at redskaber som køkkenvægte mv. ikke er relevante for loven.

  Børn vokser op i en verden, hvor digitale redskaber fylder meget. Det er skønnet, at over 95 pct. af børn under syv år har adgang til en tablet i hjemmet. KL mener derfor, at børn skal lære at begå sig digitalt, og at børn har behov for gradvist at blive introduceret til den digitale verden. Her spiller dagtilbud en vigtig rolle for at skabe digital dannelse og med at mindske uligheden i teknologiforståelse. Denne opgave skal løses i overensstemmelse med fx Sundhedsstyrelsens anbefalinger for skærmbrug.

  Undersøgelser viser, at dagtilbud i dag anvender digitale redskaber i så begrænset grad, at et lovindgreb er overflødigt. KL bemærker, at kommuner og dagtilbud allerede i dag har de nødvendige muligheder og kompetencer til at vurdere den rette brug af digitale redskaber.

  Derudover har KL følgende kommentarer til lovforslagets enkeltelementer:

  Anvendelse af digitale redskaber på 0-2-årsområdet

  For børn i alderssvarende dagtilbud og i private pasningsordninger til 0-2-årige børn kan digitale redskaber fremover kun i helt særlige tilfælde indgå i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø jf. lovforslaget. Ifølge lovbemærkningerne gælder undtagelserne helt særlige tilfælde, hvis et barn, herunder et barn med handicap eller kognitive udfordringer, i en kort periode fagligt vurderes at have brug for ro eller afskærmning ved at sidde med f.eks. en tablet i aktivt samspil med en voksen.

  KL er enig i intentionen om, at brugen af digitale redskaber begrænses – ikke mindst for børn under to år. Det bør dog være op til ledelsen og det pædagogiske personale i dagtilbud til børn på 0-2-årsområdet at vurdere, hvornår brug af digitale redskaber fremmer dagtilbuddets formål og dermed er fagligt og pædagogisk begrundet. Den vurdering fordrer tæt kendskab til børnegruppen og konteksten, og bør derfor træffes lokalt fremfor at være reguleret ved lov.

  Anvendelse af digitale redskaber for 3-årige børn indtil skolestart

  For børn i alderssvarende dagtilbud og i private pasningsordninger til 3-årige børn indtil skolestart kan digitale redskaber fremover kun indgå i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljø, hvis det fagligt kan begrundes jf. lovforslaget.

  KL vurderer, at en lovændring er overflødig, da digitale redskaber i forvejen primært anvendes til fagligt begrundede pædagogiske aktiviteter, og at dette evt. kunne indskærpes uden lovændring.

  KL er enig i, at det skal være op til det pædagogiske personale at vurdere, hvornår det fagligt begrundes at anvende af digitale redskaber jf. lovbemærkningerne.

  Undtagelser for loven om anvendelse af digitale redskaber

  KL støtter, at det pædagogiske personales anvendelse af digitale redskaber i arbejdet med sprogvurdering og eventuel sprogstimulering af børn, i kommunikationen med forældre og til administrative formål ikke omfattes af loven.

  KL mener, at der bør tilføjes en undtagelse for brug af digitale redskaber i forbindelse med inddragelsen af børns perspektiver på kvaliteten i dagtilbud og i tilsynsarbejdet. Børneperspektiver er essentielle i arbejdet med kvalitetsudvikling i dagtilbud, og digitale redskaber såsom kameraer og specialdesignede spørgeskemaer anvendes i dag til at kvalificere de kommunale tilsyn af dagtilbuddene samt den daglige pædagogiske udvikling. Metoderne anvendes primært for de ældre børn i dagtilbud, men kan også være relevante for børn under 3 år.