Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Måling af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA)

HPA-redskabet er et redskab til systematisk afdækning af, hvorvidt den pædagogiske praksis i dagtilbuddene understøtter børnegruppens personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer.

Indhold

  Ud over at afdække børnenes sociale, personlige og læringsmæssige kompetencer, kan redskabet også bruges til at dokumentere den faglige kvalitet inden for læreplanstemaerne ’alsidig personlig udvikling’, ’sociale kompetencer’, ’sproglig udvikling’, ’natur og naturfænomener’ og ’kulturelle udtryksformer og værdier’.

  Redskabet kan anvendes:

  • Af medarbejdere og ledere i dagtilbuddene til at beskrive og måle den faglige kvalitet og dermed danne grundlag for refleksion og dialog i udviklingen af den pædagogiske praksis – såvel internt i dagtilbuddet som på tværs af kommunens dagtilbud
  • I dialogen mellem dagtilbud, forvaltning og politikere og forældre om kvaliteten i kommunens dagtilbud
  • Af de kommunale politikere og forvaltning i forbindelse med kommunalbestyrelsens prioritering og opfølgning på kvaliteten i kommunens dagtilbud.

  HPA-redskabet belyser børnenes personlige, sociale og kognitive kompetencer fordelt på femten dimensioner, som vurderes af personalet igennem observationer af de enkelte børn. Alle børn i alderen tre til seks år observeres.

  Observationerne foregår som en integreret del af dagtilbuddets pædagogiske praksis og i de forskellige hverdagssituationer, børnene indgår i.

  Observationerne danner grundlag for besvarelsen af et spørgeskema bestående af 62 spørgsmål, som er inspireret af internationale redskaber til at afdække børns kompetencer. Ud af de 62 spørgsmål er der 25 spørgsmål, som er identiske med spørgsmålene i det internationalt anerkendte redskab SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), som bl.a. anvendes i SFI’s børneforløbsundersøgelse. De øvrige 37 spørgsmål er udviklet med inspiration fra andre internationale redskaber.

  Observationerne er en integreret del af dagligdagen. Besvarelsen af spørgeskemaet bør kunne gennemføres på ca. 20 minutter per barn. Det anbefales, at der gennemføres besvarelser en gang årligt.

  Resultaterne af besvarelserne bliver formidlet i resultatrapporter. Resultatrapporterne viser resultater for de femten forskellige dimensioner i forhold til de forskellige aldersgrupper. Rapporterne præsenterer en samlet værdi for hver af de i alt femten dimensioner.

  Det er muligt at udtrække data for grupper af 3-årige, 4-årige, 5-årige og 6-årige, men ikke for det enkelte barn.

  Dagtilbudsledere har adgang til resultatrapporter, som viser det samlede datamateriale for det enkelte dagtilbud, sammenholdt dagtilbuddets egne målsætninger, tidligere målinger, kommunens gennemsnit og andre kommuners gennemsnit.

  Forvaltningen kan også udtrække resultatrapporter, som viser resultaterne for kommunen som helhed, fordelt på fx de enkelte dagtilbud og forskellige aldersgrupper. I disse rapporter er det muligt at følge en aldersgruppe over tid og at sammenligne kommunens forskellige aldersgrupper med data for tilsvarende aldersgrupper i de øvrige kommuner, der anvender redskabet. Endelig sammenlignes kommunens samlede resultat med de kommunale målsætninger.

  Det politiske udvalg og kommunalbestyrelsen kan få adgang til resultatrapporter, som viser sammenligning med kommunale målsætninger, sammenligninger over tid og sammenligninger mellem dagtilbud.

  I HPA-redskabet indsamles besvarelser for det enkelte barn, men besvarelserne er kun tilgængelige på dagtilbudsniveau og kommuneniveau. Alle besvarelse om enkelte børn er anonyme. Det skyldes, at der med HPA-redskabet ikke er fokus på screening eller opsporing af enkelte børn, men på at skabe grundlag for en faglig refleksion over den pædagogiske praksis.

  HPA-redskabet ikke er udviklet til screening af enkelte børn. Hvis I har behov for at foretage screening af enkelte børn, henvises til andre redskaber.

  Selvom HPA-redskabet er udviklet til forskningsbrug, er det kun de spørgsmål og faktorer, som indgår i SDQ-redskabet, der er forskningsmæssigt valideret i den form de fremgår. Det har ikke praktisk betydning for anvendelsen af resultaterne, men betyder, at de øvrige spørgsmål endnu ikke er testet videnskabeligt for, om de måler det, som de har til formål at måle.

  HPA-redskabets resultater formidles på gruppeniveau. Det betyder, at der ikke er adgang til data for enkelte børn, men udelukkende for grupper af børn.

  HPA-redskabet indeholder ikke aldersspecifikke spørgsmål, og der er ikke udviklet normtal, som viser gennemsnit og fordeling for forskellige aldersgrupper. Det er altså ikke umiddelbart muligt at sammenholde resultater på tværs af alderstrin og fx sammenligne den samme gruppe børn over flere år. Der er kun mulighed for at få adgang til aldersopdelte data.