Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Udviklingsorienteret tilsynsmodel

Dette er den tolvte case i en række cases, hvor KL sætter spot på eksempler på arbejdet med tilsyn ude i kommunerne. Casen trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab, fra 2020 til 2022, om kommunal tilsynspraksis i form af faglige oplæg, kommunale eksempler på god tilsynspraksis og kommunedrøftelser.

Indhold

  Thisted Kommune har høje ambitioner for Dagtilbudsområdet. Ambitionerne er, at kommunens dagtilbud skal være vidensskabende højkvalitets dagtilbud, der understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samtlige kommunale dagtilbud arbejder løbende med aktionslæring og er derigennem øvet i at se på og reflektere over egen praksis.

  Den nye tilsynsmodel indgår i et årshjul for udvikling af kvalitet i dagtilbud og afholdes alle en gang om året i alle dagtilbud.

  Arbejdet med den nye tilsynsmodel blev påbegyndt i 2019. I 2020 blev den på baggrund af de erfaringer man gjorde sig i 2019 revideret og finpudset.

  Bag udarbejdelsen af tilsynsmodellen står en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for pædagogiske ledere i både kommunale og private institutioner, pædagoger, dagplejen og en konsulent. Der har været en styregruppe bestående af chefen for Dagtilbud samt områdeledere af daginstitutionerne og dagplejen. Arbejdsgruppen har ad hoc involveret forældrerådsformænd og BFU-politikere, og tilsynsmodellen har undervejs været på område- og lokal med.

  Kommunens tilsynsmodel indeholder to typer tilsyn, der er bygget op den styrkede læreplan og om nedenstående forskning:

  • Forskning om kvalitet i dagtilbud udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet
  • Brenda Taggarts forskning af kvalitet i dagtilbud, herunder udfordrende interaktioner med ”vedvarende fælles tænkning”, viden om og forståelse af læreplaner, viden om hvordan mindre børn lærer, de voksnes evner til at støtte børnene i at løse konflikter og at hjælpe forældrene med at støtte børnenes læring derhjemme
  • James Heckmanns forskning. Børn, der tidligt har oplevet kvalitet i dagtilbud, klarer sig bedre i skolen og senere som voksne på arbejdsmarkedet. Dette gør sig særligt gældende for de børn, som er i udsatte positioner.

  Det uvildige PULS tilsyn er den Kommunale lovpligtige kontrol af dagtilbuddene, men har samtidigt et stærkt udviklingsperspektiv i sammenhæng med kommunes strategier og handleplaner på området, Tilsynet er dialog- og tillidsbaseret og har sit hovedfokus på pædagogiske overvejelser, struktur, rammesætning m.m. Tilsynet er en struktureret 3 timers dialog mellem pædagogisk leder, repræsentant for personalegruppen, forældrerepræsentant samt konsulent.

  Uanmeldt tilsyn

  Det uanmeldte tilsyn, der er et struktureret observationstilsyn, har hovedfokus på pædagogiske læringsmiljøer og interaktionen mellem personalet og børnene. Tilsynet følges op med en dialog på Microsoft Teams mellem tilsynsførende og pædagogisk leder. I dagplejen er der tilbagemelding efter observationen.

  PULS Lederdialog

  I de kommunale daginstitutioner gennemføres årligt en PULS Lederdialog (Pædagogisk udviklings- og læreplans samtale), der har til formål at chefen for Dagtilbud kommer ud i praksis og har en dialog med de pædagogiske ledere om ledelse og kvalitet i dagtilbud, samt hvordan forvaltningen og områdeledere kan understøtte de pædagogiske lederes arbejde.

  Til mødet deltager chef for dagtilbud, pædagogisk leder, områdeleder og udviklingskonsulenten.

  Uvildighed

  I Thisted kommune har uvildigheden og de dilemmaer der er forbundet med uvildighed været drøftet af flere omgange og i flere fora.  

  Det er blandt andet dilemmaer som, om udviklingskonsulenten er for tæt på praksis og derved ikke er helt uvildig kontra at en udefrakommende tilsynsførende går ud af kommunen med uvurderlig viden.

  Da tilsynene er udviklingsorienterende, har der ligeledes været drøftet værdien af, at den tilsynsførende kan følge udviklingen og holde dagtilbuddene op på de aftalte udviklingspunkter fra tidligere års tilsyn. Det blev på baggrund af disse drøftelser besluttet at anvende interne tilsynsførende bestående af kommunale konsulenter, områdeledere samt dagplejepædagoger. Områdeledere og dagplejepædagoger fører ikke tilsyn i egne dagtilbud.

  Ordet uvildig betyder ifølge Den Danske Ordbog, uafhængig eller upåvirket af egne eller andres interesser, følelser eller meninger.

  I Thisted Kommune har vi William, der er et synonym for alle kommunens børn, og hans interesser forfølger vi i tilsynene. Det ønsker vi ikke at være uafhængige eller upåvirket af.

  For at det ikke bliver de voksnes følelser, ”Synsninger” og meninger der styrer tilsynene arbejdes der ud fra følgende parametre:

  • Brug af et systematisk- og struktureret tilsynsmateriale
  • Fokus på fagligheden
  • Sikre gennemsigtighed ved at lægge tilsynsrapporten ud på hjemmesiden
  • Brug af ”kollektivt tilsyn”, hvor der er flere perspektiver involveret i tilsynet således, at det ikke kun er konsulent og pædagogisk leder, der afholder tilsyn. I det uvildige tilsyn deltager foruden Pædagogisk leder og konsulent også en forældrerepræsentant og en medarbejderrepræsentant.

  Kommunal afrapportering til politisk niveau

  Alle de uvildige PULS tilsyn og de uanmeldte tilsyn samles i en fælles rapport, der sammen med en handleplan for Kvalitet i Dagtilbud og et Nøgletalshæfte indeholdende bl.a. normeringer, personalets uddannelsesniveau, sygefravær, m.m., danner grundlag for den politiske kvalitetsdrøftelse af dagtilbud, jævnfør dagtilbudsloven §3a, stk. 5, som vi I Thisted Kommune har valgt at gennemføre hvert år.

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk