Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Samskabelse og fællesskab i det pædagogiske tilsyn

Dette er den tredje case i en række cases, hvor KL sætter spot på eksempler på arbejdet med tilsyn ude i kommunerne. Casen trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab, fra 2020 til 2022, om kommunal tilsynspraksis i form af faglige oplæg, kommunale eksempler på god tilsynspraksis og kommunedrøftelser.

Indhold

  Holbæk Kommune har udviklet en udviklingsfokuseret tilsynsmodel for kommunens dagtilbud. Modellen bygger på Holbæk Kommunes værdi om samskabelse og fællesskab om kerneopgaven – at skabe trivsel og læring for kommunens dagtilbudsbørn. Modellen inddrager alle relevante aktører og giver den nødvendige kommunale  indsigt i områdets kvalitet, samtidig med at den understøtter udviklingen af det enkelte dagtilbud på måder, der opleves meningsfulde for dagtilbuddet, dets forældreråd og forældrebestyrelserne.

  I Holbæk kommune er ambitionen, at børn til enhver tid oplever kvalitet i deres møde med dagtilbudspersonalet og læringsmiljøet, som  børn, personale, forældre, forvaltning m.m. skaber sammen.

  Kvalitetsforståelsen har rod i  den styrkede pædagogiske læreplan og bygger på en fælles kvalitetsforståelse, som er udarbejdet af ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet i tæt samarbejde med andre fagpersoner fra f.eks. skole- og specialområdet. Forældrebestyrelserne har givet feedback inden den endelige politiske godkendelse.

  Arbejdet med kvalitet bygger på en forståelse af, at kvalitet er en flydende størrelse, der løbende må defineres på baggrund af den tilgængelige forskning og viden om, hvad der skaber gode dagtilbud. Kvaliteten kan ikke sættes på formel, men opstår som følge af de lokale betingelser og en  reflekteret faglig informeret praksis over, hvordan betingelserne kan sættes i spil på forskellige måder både med og mellem forskellige børn og deres voksne.

  Tilsynsdialogen bygger på dagtilbuddets beskrivelse af egen praksis og eksterne observationer og har til formål at skabe refleksion over egen praksis og læring. Denne dialog bliver et fælles afsæt mellem leder, personale, forvaltning og forældre for forståelse af, hvad der skal udvikles i dagtilbuddet og i kommunen som helhed for at børnenes læringsmiljø bliver endnu bedre.

  Kommunen er delt i fire områder med hver sin ansvarlige områdeleder, der sammen med de pædagogiske ledere i områdets dagtilbud står for at understøtte det løbende kvalitetsudviklingsarbejde.

  De fire områder benytter både kvalitative og kvantitative data til kvalitetsudvikling. En stor del af dagtilbuddene står på et fundament af ICDP og næsten alle medarbejdere er fortrolige med aktionslæring, som løbende sættes i spil med vidensinspirerede prøvehandlinger, der skaber udvikling. Derudover følger områdernes ledere og medarbejdere med i den overordnede udvikling ved brug af forskellige målingsredskaber (fx Alle med, ECERS-3, ITERS-R, FCCERS og Kompetencehjulet), som der løbende skabes lokale kvalitetsdialoger om suppleret med de kvalitative input fra aktionslæring og små evalueringsnedslag på udvalgte aktiviteter i hverdagen. De kvantitative data spiller  ind i vurderingen og diskussionen af, om vi lykkes med at forbedre kvaliteten, mens det kvalitative data fortæller os noget om, hvordan vi lykkes og giver inspiration til konkrete tiltag i det videre arbejde.

  Tilsynet fungerer som den eksterne vurdering af daginstitutionernes kvalitet og dermed også af det løbende kvalitetsarbejde. Tilsynet sikrer, at praksis i dagtilbuddet bygger på værdigrundlaget og kravene i den styrkede pædagogisk læreplan, og at praksis lever op til de kommunale politikker. I tilsynsdialogen kommer kvalitetsforståelserne i spil i lyset af den observerede praksis og sættes også i samspil med viden fra forskning- og udviklingsprojekter på området.

  Modellen kræver gensidig tillid og høj faglig viden hos alle aktører. En følgegruppe bestående af repræsentanter fra forvaltningen, områdeledere, pædagogiske ledere og medarbejdere, samt lokale FTR’ere for pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejen er med til at prioritere specifikke fokusområder i det anmeldte pædagogiske tilsyn. Derudover foretages der enkeltstående uanmeldte pædagogiske tilsyn.

  På baggrund af tilsynsdialogen skriver Fagcenter for læring og trivsel en tilsynsrapport. Rapporten offentliggøres efter en høringsperiode, hvor deltagere i tilsynsdialogen har mulighed for at kommentere på rapportens indhold.

  Når en tilsynsrunde er afsluttet i et område afholdes et opsamlende dialogmøde med deltagelse af alle pædagogiske ledere, områdeleder, fagcenterets tilsynsførende og chef, samt den overordnede chef for skole, dagtilbud og specialområdet. Her vurderes områdets generelle udviklingsbehov, og hvordan disse spiller sammen med politiske satsninger og øvrige udviklingsbehov i kommunen. Mødet har også til formål til at give input til det politiske niveau om status på området, og hvad dagtilbuddene oplever, at det er relevant at skabe udvikling omkring.

  Når tilsynet er afsluttes, afrapporteres der til det politiske niveau i et kort notat. Notatet beskriver påbud og anbefalinger således, at dette kan skabe afsæt for dialog om videre udvikling af området, samt prioritering af indsatser, kompetenceudvikling  osv.

  Ønsker du mere viden om processen i Holbæk Kommune, kan chefkonsulent Persille Schwartz kontaktes på persc@holb.dk

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk