Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Fra værdibaseret til databaseret pædagogisk tilsyn

Dette er den anden case i en række cases, hvor KL sætter spot på eksempler på arbejdet med tilsyn ude i kommunerne. Casen trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab, fra 2020 til 2022, om kommunal tilsynspraksis i form af faglige oplæg, kommunale eksempler på god tilsynspraksis og kommunedrøftelser.

Indhold

  I Høje-Taastrup Kommune har man tidligere gennemført tilsynsbesøg med afsæt i et observationsark, der var baseret på kommunens værdier og børne- og ungepolitik. Det blev dog erfaret, at der var en række udfordringer med observationsarket. Først og fremmest var det vanskeligt at sammenligne data på tværs af kommunens dagtilbud, ligesom det var vanskeligt at observere det enkelte dagtilbuds udvikling fra år til år. Samtidigt oplevede de tilsynsførende, at spørgsmålene i observationsarket gav plads til en uhensigtsmæssig subjektivitet og at den stemning, man mødte på vej ind ad døren, fik afgørende betydning for vurderingen af den samlede kvalitet. Observationsarket var altså ikke et tilstrækkeligt redskab for det pædagogiske tilsyn.

  I 2015 blev det derfor besluttet, at redskabet KIDS (Ringsmose og Kragh-Müller) skulle bruges som nyt afsæt for observationerne. KIDS bygger på forskning om, hvad der skaber høj kvalitet i dagtilbud. Det betød, at man fik en ret konkret fælles forståelse af, hvordan høj kvalitet ser ud på dagtilbudsområdet i Høje-Taastrup Kommune. En hurtig afprøvning viste, at det gav de tilsynsførende en række fordele og at det løftede kvaliteten af tilsynet betydeligt. KIDS blev et sæt briller de tilsynsførende tog på, når de observerede det pædagogiske personales ageren i dagtilbuddene. På den måde blev det muligt at sammenligne data og tale om fremgang (og tilbagegang) på en helt ny måde. Ligeledes blev det tydeligt for personalet, hvilke forventninger der er til kvaliteten af den pædagogiske praksis.

  Tilsynet skal tilrettelægges på en måde, så ledere og medarbejdere oplever, at tilsynet kan knyttes til udvikling, aftalestyringsmål, handleplaner mm. I Høje-Taastrup har man gennemført en række tiltag for at klæde dagtilbudslederne på til at få en dybere forståelse af indholdet i tilsynet, så de på den måde får konkret viden om, hvad deres dagtilbud egentlig bliver målt på.

  Alle dagtilbudsledere skal derfor mindst en gang i deres ledelseskarriere medvirke til at lave et fuldt tilsyn. Det foregår som føl og i tæt samarbejde med en garvet tilsynsførende. Her deltager lederen i 4 timers observationer i et andet dagtilbud end deres eget og scorer efterfølgende, sammen med den tilsynsførende, dagtilbuddet i KIDS. Sammen drøfter de baggrunden for scoren i de 105 items og snakker om, hvad de hver især har set. Til sidst fremlægger de resultaterne, først for lederne og dagtilbudschefen og derefter for medarbejderne i dagtilbuddet. Devisen er, at man lærer af at have hænderne i bolledejen, og at man i langt højere grad forstår, hvordan observationer tilvejebringer en dialog med personalet, samt baggrunden for det, der bliver sagt på en tilbagemelding. Målet med dette tiltag er at understøtte, at viden fra tilsynet anvendes til udvikling i lederens eget dagtilbud.

  For at kunne arbejde med at løfte kvaliteten af dagtilbud samlet set, er der brug for, at dagtilbudschefen har et ret indgående kendskab til de enkelte dagtilbud. Derfor deltager chefen på tilbagemeldingsmøder med ledelsen i hver klynge. Det involverer og ansvarliggør lederne for det, der er observeret på tilsynet, mens chefen får et tydeligt indblik i det enkelte dagtilbuds styrker og udfordringer. Når de ansvarlige ledere kender det fulde tilsyns indhold, giver det mulighed for at tænke strategisk og strukturere, hvordan tilbagemeldingen til personalet bedst muligt kan bidrage til at skabe den ønskede udvikling.

  Samtidigt giver det en mulighed for både at styre ressourcer og for at sætte konkrete udviklingsmål for det enkelte dagtilbud, der hvor det er nødvendigt. Dagtilbud, der samlet set scorer under 60% i KIDS, får altid et opfølgende tilsyn efter 3-6 måneder, og sammen lægges der en plan for, hvordan det enkelte dagtilbud kan komme over "spærregrænsen". Det kan blandt andet handle om tildeling af ressourcer som fx konsulentbistand, tildeling af indsatspædagoger, hjælp til udarbejdelse af forandringsteori mv. Ideologien bag den kommunale tilsynspraksis i Høje Taastrup Kommuner er, at alle skal løfte i flok for at lykkes med at øge kvaliteten. Det kræver både åbenhed om udfordringer, og at succeserne fejres sammen.

  Ledelsestilbagemeldingen og tilsynene viser, at kvaliteten er stødt stigende, år for år. Det har Høje-Taastrup Kommune nemlig redskaberne til at måle nu.

  Hvis du vil vide mere om arbejdet med tilsyn i Høje-Taastrup Kommune, er du velkommen til at rette henvendelse til dagtilbudschef Maja Wirenfeldt Vad Pedersen på majape@htk.dk

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk