Gå til hovedindhold
Integration
Voksne
Uddannelse

Danskuddannelse til voksne udlændinge

Kommunerne har ansvaret for at tilbyde danskuddannelse til nyankomne udlændinge efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Indhold

  Danskuddannelser tilbydes på mere end 50 sprogcentre, som enten er kommunale eller private med driftsoverenskomst med en kommune.

  Formålet med danskuddannelsen er at bidrage til, at voksne udlændinge med udgangspunkt i deres individuelle forudsætninger og integrationsmål opnår dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere.

  Den 17. november 2016 blev der indgået aftale mellem regeringen og øvrige partier i Folketinget, med undtagelse af Alternativet og Enhedslisten, om en reform, der skulle sikre ’Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge’. Reformen omfatter fem overordnede indsatsområder; 1) enklere og mere arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, 2) friere rammer for undervisning på virksomheder, 3) øget kommunalt ansvar, 4) reduktion af frafald og 5) mere fleksible og relevante lærerkompetencer.

  Danskuddannelsesområdet er siden blevet justeret løbende, bl.a. blev den indførte deltagerbetaling for S-kursister afskaffet igen i 2020 og senest i juli 2022 er den indførte klippekortsordning blevet afskaffet.

  En omfattende evaluering af danskuddannelsesreformen fra 2017, der blev offentliggjort i 2020, viste bl.a., at det beskæftigelsesrettede indhold af danskundervisningen er blevet styrket og er gennemgående på tværs af danskuddannelserne, ligesom danskuddannelsesområdet som helhed er blevet effektiviseret. Endvidere fremgår det, at der er en lille stigning i andelen af sprogcentrene, som samarbejder med virksomheder om virksomhedsforlagt danskundervisning. Evalueringen viste dog også, at det ikke er alle reformtiltag, der har haft den ønskede effekt. Bl.a. har tiltagene medført øget administration.

  Nedenfor findes den politiske aftale fra 2016, seneste lovbekendtgørelser og vejledninger mv. på området: