Gå til hovedindhold
Beskæftigelse
Børn og unge

Fritidsjobindsatsen

Fritidsjob har positive effekter for unge mennesker på både kort og lang sigt. Derfor er det afgørende, at kommuner og samarbejdspartnere arbejder på at sikre initiativer for at få unge mennesker i arbejde.

Indhold

  Udover lønnen oplever de unge, at fritidsjob giver dem kompetencer, erfaringer og selvtillid, der styrker dem i fremtidig uddannelse og job. Særligt unge i udsatte boligområder står med et fritidsjob bedre rustet til at bryde en negativ social arv, undgå kriminalitet og komme godt i gang på arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

  Onsdag den 24. august afholdte KL og Boligsocialnet et gratis webinar om værdien og potentialer ved fritidsjobindsatser og partnerskaber.

  Fritidsjobs har en række positive effekter på unges livsmuligheder. De forbedrer unges forudsætninger for uddannelse og beskæftigelse ved at styrke sociale, personlige og faglige kompetencer, bidrager til at etablere netværk og sågar til at forebygge kriminalitet. Fritidsjobs har dermed stor værdi og stort potentiale til at forbedre både individuelle og samfundsmæssige forhold.

  Arbejdet med fritidsjobindsatser er præget af, at der er mange forskellige tilgange, aktiviteter og samfundsaktører med forskellige, komplimenterende styrker. Derfor er samarbejde på tværs af aktører nødvendigt for at opnå de bedste resultater.

  Webinar om Fritidsjob og Partnerskaber (Vimeo)

  Fritidsjobs har en række positive effekter på unges livsmuligheder. De forbedrer blandt andet unges forudsætninger for uddannelse og beskæftigelse ved at styrke sociale, personlige og faglige kompetencer. Bidrager til at etablere netværk og sågar til at forebygge kriminalitet. 

  Mange kommuner rundt i landet er i gang med en aktiv indsats for at sikre unge i fritidsjob. Langt størstedelen af disse indsatser sker i partnerskaber, og i samarbejde med interesseorganisationer og private virksomheder. Bliv inspireret af gode eksempler fra hele landet i boksen nedenfor.

  Har I lyst til at dele jeres erfaringer med fritidsjobs til inspiration for andre kommuner? I så fald vil vi meget gerne høre fra jer. Oplæg til inspiration kan sendes på mail til chefkonsulent Ellen Sveistrup Dahl på ESDA@kl.dk.

  Inspiration til fritidsjobindsatsen

  FJM har siden 2011 brobygget mere end 1500 unge til ordinære fritidsjob, via etablerede samarbejdspartnere, som f.eks. Salling Group, Rema1000, 7Eleven, Hovedstadens svømmeklub, m.fl. FJM er er forankret i socialforvaltningen i Med Mentor - gruppen.

  Modellen

  FJM er forankret i socialforvaltningen i Med Mentor - gruppen. Gruppen modtager et indstillingsskema på en ung, der ønsker hjælp til at få et fritidsjob fra professionelle samarbejdspartnere f.eks. sagsbehandlere, Kontaktpersoner, U&U – vejledere, lærere, pædagoger, mv. Indstillingsskemaet registres og videresendes til relevant virksomhed, der efterfølgende indkalder den unge til en samtale. Såfremt virksomheden ønsker at ansætte den unge på ordinære vilkår, kompenserer Socialforvaltningen virksomheden med 550,- kr. om ugen i en seks måneders periode til at frikøbe en medarbejder til at tage sig særligt af vores ”unge” med fokus på trivsel og fastholdelse. Efter endt mentorstøtte forsætter den unge i sin ordinære ansættelse i virksomheden. Med Mentor-gruppen kontakter virksomheden efter 1,5 – 3 og 5 måneder og udarbejder en kort status på den unge, der videresendes til den unges indstiller.

  Hovedbudskaber

  • Socialforvaltningens Socialstrategi har fokus på at brobygge til positive fællesskaber, med henblik på at forebygge social udsathed.
  • De unge, der oftest vil stå bagerst i køen til et fritidsjob, får en chance for at blive ansat på lige vilkår som andre unge. Dette er med til at give selvtillid og selvværd, samt kompetencer i forhold til fremadrettet uddannelse og arbejde.
  • Virksomhederne er med til at tage et socialt ansvar

  Læs mere om indsatsen på kk.dk

  Kontaktoplysninger

  Projektkoordinator Claus Emanuelsen
  E-mail: DZ08@kk.dk
  Tlf.: 21 69 90 94.

  Unge fra hele Viborg Kommune skal kunne søge et fritidsjob, styrke deres livskompetencer og bryde med eventuel negativ social arv. Derfor arbejder skoleområdet og beskæftigelsesområdet i Viborg Kommune, Cabi og virksomheder i Viborg Kommune fokuseret på indsatsen Sammen om fritidsjob. Det sker i perioden 2022 – 2024. Sammen om fritidsjob er støttet af den A.P. Møllerske støttefond med 5,1 millioner kroner.

  Rekruttering af unge til indsatsen og opfølgning

  Fagpersoner i forskellige kommunale afdelinger samarbejder på tværs i kommunen for at sikre, at fritidsjob tænkes ind som en løftestang til øget trivsel og positiv udvikling for unge i målgruppen. Disse fagpersoner arbejder som både officielle og uofficielle fritidsjobambassadører ind i en rekrutterende rolle i forhold til indsatsen samt en opfølgende rolle i forhold til fastholdelse af fritidsjobbet. Det være sig: lærere, uddannelsesvejledere, klubpædagoger, mentorer, sagsbehandlere, boligsociale medarbejdere, SSP-politi, socialrådgiver i familieafdelingen, ungekonsulenter m.fl

  At aktivere de eksisterende relationer til de unge

  Eksempel: En ungekonsulent – som er kontaktperson for en ung pige, der bor på et bosted – skriver en mail til fritidsjobkonsulenten og fritidsjobvejlederen med henblik på, at pigen kan få vejledning ift. fritidsjob. Det foreslås, at den unge møder op til Åben vejledning, hvilket hun gør med sin mentor. Fritidsjobvejlederen på ungdomsskolen taler med pigen om, hvordan hun kan søge job og peger hende i retningen af en virksomhed, hvor der er opgaver, der passer til de unges ønsker.

   Det er fritidsjobkonsulenten fra jobcenteret, der har talt med virksomheden og noteret, hvilke opgaver der skal løses. På den måde kan der laves et match. Fritidsjobvejlederen orienterer tilbage til ungekonsulenten, at det er en god idé at tale med den unge om opstarten og løbende om, hvordan det går samt nemkonto, skattekort, kontrakt osv., og ungekonsulenten svarer tilbage, at de sammen får styr på fx MitId m.m. på borgerservice. Fritidsjobvejlederen har derudover kontakt med den unge det næste halve år og lytter efter, om der er spørgsmål/usikkerheder fra den unge. Kadencen i kontakten kan variere afhængig af behov.

  Åben vejledning på Ungdomsskolen og WORKshops på skolerne

  De unge lærer om, hvad der skal til for at finde, søge og varetage et fritidsjob, og de lærer at lave en ansøgning. På WORKshoppen er der er erhvervsmentor med, som bidrager med både netværk og en praksisnær fortælling om, hvad leder og medarbejder kan forvente af hinanden. Systematisk opfølgning er en vigtig del at indsatsen og varetages af henholdsvis fritidsjobkonsulenten, fritidsjobvejlederen eller en fritidsjobambassadør efter aftale.

  Virksomheder og erhvervsmentorer

  Fritidsjobkonsulenten arbejder – gennem virksomhedsbesøg, brancheguides, oplæg og samarbejdsaftaler – på at motivere virksomheder i forskellige brancher til at ansætte unge – også på 14-15 år. Samtidig er kommunes erhvervsmentorer med til at inspirere de unge og deres forældre til vores løbende arrangement jobbørs med mere.

  Læs mere om indsatsen på viborg.dk

  Kontaktoplysninger

  Karin Nørgaard Sivebæk
  Virksomhedskoordinator i Jobcenter Viborg
  Tlf.: 87 87 47 45
  Mail: k4n@jobcenterviborg.dk

  Jobplaneten arbejder med en række indsatser for unge, der skal hjælpe til et bedre ungeliv og flere fremtidsmuligheder inden for de faglige erhverv. Projektets målgruppe er børn og unge i alderen 13-25 år, der bor i boligområder i Roskilde, som har en boligsocial helhedsplan. Den primære målgruppe er børn og unge i udsatte positioner, men projektet ønsker at tiltrække en bred gruppe af børn og unge, således at deltagelsen i projektet ikke gøres stigmatiserende.

  De unge rekrutteres primært til projektet gennem oplæg på skoler, via fritidsjobcaféerne samt via henvisninger fra fagpersoner fra UU-vejledningen, SSP Roskilde og Roskilde Ungecenter. Projektet i form af fx fritidsjobcaféerne er endvidere åbent for alle børn og unge, som færdes i boligområderne, og som ønsker at deltage. Fritidsjobcaféerne er placeret centralt i de udsatte boligområder. Fritidsjobcaféerne foregår i regi af Klub Ung Roskilde, der er målrettet de 13-17-årige. Således er den primære rekrutteringsvej af de 13-17-årige via klubberne. Projektet samarbejder endvidere med Roskilde Kommunes Ungeenhed ”Ungeguiden”, som kan henvise unge over 18 år, der ikke er selvforsørgende, til projektet.

  I 2020 fik Boligselskabet Sjælland en bevilling fra den A.P. Møllerske Støttefond til at udvikle og igangsætte en fritidsjobindsats til unge i Roskilde. Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet indsatsen med 5.181.000 kr., Roskilde Kommune har afsat 500.000 kr. til indsatsen og Boligselskabet Sjælland har afsat 1.054.000 kr. til indsatsen. Projektets samlede økonomi er således på 6.735.000 kr. Formålet med fritidsjobprojektet er at bidrage til, at ”alle børn og unge, uagtet hvor de bor, skal have en uddannelse og senere et fodfæste på arbejdsmarkedet”.

  Kilde: VIVE

  Et progressivt forløb med fire udviklingstrin

  Projektet er bygget op som et progressivt forløb med fire udviklingstrin, hvor de unge løbende udvikler sig og hjælpes videre fra et trin til det næste trin. Fra de unge er 13-14 år kan de starte på det første trin med lommepengejobs i boligområdet. Fra de er 14-15 år kan de starte på det andet trin med fritidsjobs i offentlige virksomheder. Fra de er 15-25 år, kan de starte på det tredje trin med vejledning og eller brobygning til fritidsjob eller studiejob i private virksomheder. Og fra de er 15-25 år, kan de starte på det fjerde trin med vejledning i forhold til praktik- og lærepladser. Trinnene er fleksible, således at de unge starter på det trin, som passer til dem, og de kan efterfølgende gå videre til det trin, der herefter passer bedst.

  Samarbejde med lokale virksomheder

  Der er etableret samarbejde med kommunale institutioner (plejecentre og daginstitutioner), samt indgået samarbejdsaftaler med større aktører indenfor dagligvarebutikker.

  Læs mere på:

  Jobplanetens hjemmeside

  Jobplaneten Roskilde - Første evalueringsrapport om fritidsjobsindsatsen Jobplaneten Roskilde (vive.dk)

  Kontaktoplysninger

  Jan Mansur Hussain, projektleder.
  Mail: jmh@bosj.dk
  Telefon: 51 28 58 59

  Horsens Kommune etablerede som forsøg fritidsjobs til skoleelever mellem 14-17 år på to plejecentre med start i 2019. Ordningen er nu permanent og er igangsat på mange plejecentre i Horsens Kommunes. 

  Rammerne omkring ordningen

  Spirejob-ordningen er etableret i samarbejde med FOA, og spirenes aflønning er nu indskrevet i SOSU-overenskomsten. Ordningen finansieres af de enkelte afdelinger på plejecentrene. Den daglige leder laver selv opslag ved stillingsledighed.

  En spire arbejder som udgangspunkt 2 x 2 timer om ugen. I arbejdstiden bliver der snakket, spillet, hygget, læst og spillet musik. Spirene laver ofte aftale med en ældre om næste ”besøg” fra gang til gang.

  Det er indkøbt særlige ”spire-t-shirts”, der fungerer som uniform.

  Erfaringerne fra arbejdet med spirejobs

  Ordningen med spirejobs er blevet mødt med stor interesse blandt de unge i Horsens Kommune. Spirejobs er meget søgt ved stillingsledighed, og der tales meget positivt om jobbet blandt de unge. Spirerne er glade og beskriver selv, hvordan deres venner er ”misundelige” på jobbet. Også plejeboligernes medarbejdere og ledere sætter pris på spirene, der fylder en stille stund i en afdeling.

  Spirejob-ordningen har også haft positive effekter på længere sigt. I kommunen har man nu et par spirer, der er blevet 18 år og arbejder som afløsere. Desuden har ordningen inspireret en tidligere spire til at søge ind på SSA-uddannelsen.

  Kontakt:

  Områdeleder Susanne Rasmussen
  Telefon: 7629 3819
  Mail: suras@horsens.dk

  Fritidsjob er i Jammerbugt Kommune et tiltag og tilbud for de mere udfordrede unge om at blive ansat i et kommunalt fritidsjob. Undersøgelser viser nemlig, at der er sammenhæng mellem unges fritidsjob og chancen for at opnå en ungdomsuddannelse of derved øge muligheden for selvforsørgelse, da et fritidsjob kan medvirke til en afklaring af uddannelsesvalg og til en modning af de unge. 

  Jammerbugt Kommune har med budget 2022 sat ekstra fokus på at understøtte de unge ved at skabe meningsfulde, kommunale fritidsjob for særligt denne gruppe af unge. Et sådant fritidsjob kunne f.eks. være at varetage forfaldende arbejde på et af kommunens plejecentre for derigennem bl.a. at stifte bekendtskab med og måske interesse for SOSU-faget.

  Der er afsat en pulje på 500.000 kr. og indsatsen er forankret i den kommunale ungeindsats.

  Kontakt

  Kristian Munk
  Fagkoordinator UU
  Mail: KPM@Jammerbugt.dk
  Telefon: 41913793

   

  Design Your Future (DYF) i Rødovre Kommune er en jobsøgningscafé for unge mellem 15 og 30 år. Caféen sørger for hjælp til ansøgning, CV, læreplads, motiverede ansøgninger til uddannelser og hjælp til jobsamtalen. Der er tilknyttet en lektiecafe, så man kan henvise begge steder. Baggrunden for dette er at både fritidsjob og uddannelse er kriminalpræventivt. DYF yder dog kun hjælp til ordinære jobs, da vi ikke har mulighed for lommepengejob eller andre tilskudsmuligheder.

  Erfaringer fra projektet

  Rødovre Kommune har haft positive erfaringer med Design Your Future. De unge bruger tilbuddet flere gange, da de oplever at modtage god og konstruktiv hjælp. Projektets motto er: ”Vi skal ikke feje for de unge – de skal selv lære at feje.” DYF sørger derfor for, at de unge får øje på egne kompetencer, og de unge giver selv udtryk for, at de får god sparring på det, de har lavet. Derfor går de fra caféen med en følelse af empowerment og styrke.

  Alle i målgruppen er velkomne for at undgå stigmatisering.

  Samarbejdspartnere og drift

  Design Your Future samarbejder med Ungeenheden, Jobcenter – Rødovre Kommune, Vestegnens Politi og High:Five. Det er ungeenheden, der er projektejer. Kommunen har et ønske om at samarbejde mere med virksomheder men oplever, at de er svære at få med ombord trods flere virksomhedsrettede tiltag.

  Caféen er drevet primært af frivillige foruden de ansvarlige i DYF, der lægger ca. 10-15 timer ugentligt, som en del af deres stillinger. Kommunen har dog oplevet, at det har været svært at rekruttere frivillige – trods flere tiltag.

  Projektet har et budget på 15.000 kr. årligt til både lektiecafe og DYF. Pengene går til forkælelse af frivillige, indkøb af slik til lektiecafe og DYF, konferencer mv.

  Projektet har afledt et ønske om at få flere unge i jobs eller uddannelse gennem muligheden for at oprette lommepengejobs eller andre tilskud.

  Kontakt:

  Mette Mølgaard Sørensen
  Brobygger Ungeenheden
  Ansvarlig for DYF
  Telefon: 30 76 96 95
  Mail: cn25597@rk.dk

  Mads Klausen
  Vestegnes politi, Forbygger
  Ansvarlig for DYF
  Telefon: 51 25 59 49
  Mail: MCL014@politi.dk

  Instagram og Facebook: designyourfuturedk

  Esbjerg Kommune har iværksat en optimering af indsatsen for at få unge i fritidsjob, som forstærkning af den etableret indsats i Kommunen. Målet med indsatsen er primært at få flere udsatte unge i fritidsjob. I den forbindelse har kommunen indgået en finansieringsaftale med henholdsvis Den A. P. Møllerske Støttefond og Lauritzen Fonden om en særlig indsats på 7 udvalgte folkeskoler. Endvidere er der aftalt en indsats for de 16-18-årige som ikke er i gang med job eller uddannelse.

  Indsatsen er forankret i Vindmøllen i Jobcenter Esbjerg.

  Resultater af indsatsen

  Som et resultat af indsatsen, kan der påvises en stigning i antallet af unge i fritidsjob på de udvalgte skoler, der har deltaget. De unge har reageret positivt på, at der er en fast fritidsjobkonsulent tilknyttet den enkelte skole, som skaber relationer til de unge, og via en håndholdt indsats hjælper de unge i fritidsjob.

  En tæt og personlig relation til virksomhederne har desuden skabt vejen for de unge ind på arbejdsmarkedet. Indsatsen understøtter virksomhederne i mulighederne indenfor lovgivningen for ansættelse af fritidsjobbere. Derudover involveres virksomhederne via diverse virksomhedsnetværk.

  De positive erfaringer har ført til en indstilling til det politiske niveau om at indsatsen permanentgøres.

  Find mere information om indsatsen

  LinkedIn: Fritidsjob i Esbjerg Kommune
  Facebook: Fritidsjob i Esbjerg Kommune
  Instagram: fritidsjob_i_esbjerg_kommune

  Find desuden mere info på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

  Kontakt:

  Projektleder Pernille Madsen
  Tlf.: 29600825
  E-mail: pem3@esbjerg.dk

  Den bydækkende studie- og fritidsjobindsats støtter udsatte og kriminalitetstruede unge mellem 15-24 år med at få et studie- eller fritidsjob, så de får positive erfaringer med arbejdsmarkedet, adgang til større netværk samt egen indtægt. 

  Indsatsen fokuserer bl.a. på unge, der har vanskeligt ved på eget initiativ at skaffe sig et fritidsjob, fordi de er vokset op med en meget begrænset viden om adfærd på arbejdsmarkedet. Dette kan bl.a. skyldes, at de unge ofte kommer fra familier, hvor deres forældres uddannelsesniveau er lavere, deres tilknytning til arbejdsmarkedet er svagere og andelen af forældre på overførelsesindkomst er højere end gennemsnittet i Københavns Kommune. Disse unge kan have behov for at starte på arbejdsmarkedet i et kommunalt fritidsjob, hvor der kan gives en særlig støtte i ansættelsen. Dette kan tjene som springbræt for den unge til senere at kunne varetage et ordinært (ustøttet) fritidsjob i en privat virksomhed.

  Rammerne for indsatsen

  Fritidsjobindsatsen har en virksomhedsopsøgende indsats ift. at sikre jobåbninger samt at matche de unge i både private og offentlige virksomheder. For kommunale fritidsjob kan ydes fuld lønrefusion til institutionerne i op til 5 timer/uge i 5 mdr.

  Den enkelte unge ansøger konkrete fritidsjobs via Fritidsjobindsatsen, der formidler den unges ansøgningsmateriale til virksomhederne, som indkalder kandidater til jobsamtaler.

  Fritidsjobindsatsen sender jobmulighederne til samarbejdspartnerne i hele København (fx klubber, væresteder, ungeindsatser, boligsociale helhedsplaner, ungdomsskoler), som hjælper med at formidle fritidsjobbene til unge i deres netværk. Derudover formidler Fritidsjobindsatsen fritidsjobs via sociale medier (Instagram og Facebook). Fritidsjobindsatsen er derfor i direkte kontakt med både samarbejdspartnerne og de unge. Der tilbydes rådgivning og vejledning til de unge om jobansøgning og CV samt om, hvordan man begår sig til en jobsamtale. 

  Fritidsjobindsatsen følger op på alle unge, der har ønsket et fritidsjob for at sikre, om de har fået et fritidsjob eller fortsat har brug for hjælp til jobsøgningen

  Indsatsen er finansieret af Københavns Kommune via Sikker By og Integrationshandleplanen. Den er forankret hos Jobcenter København Ungecentret.

  Samarbejdspartnere

  Der samarbejdes med partnere i udsatte byområder, der har en daglig dialog og tæt kontakt med de unge og således kan motivere særligt udsatte unge til at søge, få og fastholde et fritids- eller studiejob. Blandt samarbejdspartnerne er Fisken, Københavns Kommunes Ungdomsskole, FRAK og medarbejdere i boligsociale helhedsplaner.

  Indsatsen har desuden et samarbejde med SOSU H med det formål at opkvalificere unge fritidsjobbere på københavnske plejehjem og introducere dem til velfærdsuddannelserne.

  Resultater

  I 2022 havde Fritidsjobindsatsen kontakt til mere end 700 unge. Heraf matchede Fritidsjobindsatsen 220 unge i kommunale fritidsjob og 253 unge i private fritidsjob.

  Find mere information om projektet

  Du finder mere information om projektet på kommunens hjemmeside.

  Du kan desuden følge projektet på Facebook eller på Instagram.

  Kontakt:

  Karin Bancsi
  Afdelingschef
  Mail: z45h@kk.dk

  Sidst opdateret: 5. januar 2024