Gå til hovedindhold
Beskæftigelse
Børn og unge

Fritidsjobindsatsen

Fritidsjob har positive effekter for unge mennesker på både kort og lang sigt. Derfor er det afgørende, at kommuner og samarbejdspartnere arbejder på at sikre initiativer for at få unge mennesker i arbejde.

Indhold

  Udover lønnen oplever de unge, at fritidsjob giver dem kompetencer, erfaringer og selvtillid, der styrker dem i fremtidig uddannelse og job. Særligt unge i udsatte boligområder står med et fritidsjob bedre rustet til at bryde en negativ social arv, undgå kriminalitet og komme godt i gang på arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

  Onsdag den 24. august afholdte KL og Boligsocialnet et gratis webinar om værdien og potentialer ved fritidsjobindsatser og partnerskaber.

  Fritidsjobs har en række positive effekter på unges livsmuligheder. De forbedrer unges forudsætninger for uddannelse og beskæftigelse ved at styrke sociale, personlige og faglige kompetencer, bidrager til at etablere netværk og sågar til at forebygge kriminalitet. Fritidsjobs har dermed stor værdi og stort potentiale til at forbedre både individuelle og samfundsmæssige forhold.

  Arbejdet med fritidsjobindsatser er præget af, at der er mange forskellige tilgange, aktiviteter og samfundsaktører med forskellige, komplimenterende styrker. Derfor er samarbejde på tværs af aktører nødvendigt for at opnå de bedste resultater.

  Onsdag den 24. august afholdte KL sammen med Boligsocialnet et webinar om værdien og potentialer ved fritidsjobindsatser og partnerskaber, hvor ledere i henholdsvis en boligorganisation og en kommune, samt tre entreprenante praktikere i feltet vil fortalte om succesfulde indsatser fra virkeligheden og diskutere fremtiden for fritidsjobindsatser.

  Webinar om Fritidsjob og Partnerskaber (Vimeo)

  Fritidsjobs har en række positive effekter på unges livsmuligheder. De forbedrer blandt andet unges forudsætninger for uddannelse og beskæftigelse ved at styrke sociale, personlige og faglige kompetencer. Bidrager til at etablere netværk og sågar til at forebygge kriminalitet. 

  Mange kommuner rundt i landet er i gang med en aktiv indsats for at sikre unge i fritidsjob. Langt størstedelen af disse indsatser sker i partnerskaber, og i samarbejde med interesseorganisationer og private virksomheder. KL ønsker at etablere en platform til vidensdeling og inspiration til gode indsats på tværs af kommuner. 

  Inspiration til fritidsjobindsatsen

  FJM har siden 2011, bro bygget mere end 1500 unge til ordinære fritidsjob, via etablerede samarbejdspartnere, som f.eks. Salling Group, Rema1000, 7Eleven, Hovedstadens svømmeklub, m.fl. FJM er er forankret i socialforvaltningen, i Med Mentor - gruppen.

  Modellen

  FJM er er forankret i socialforvaltningen, i Med Mentor - gruppen. Gruppen modtager et indstillingsskema på en ung der ønsker hjælp til at få et fritidsjob fra professionelle samarbejdspartnere f.eks. sagsbehandlere, Kontaktpersoner, U&U – vejledere, lærere, pædagoger, mv. Indstillingsskemaet registres og videresendes til relevant virksomhed, der efterfølgende indkalder den unge til en samtale. Såfremt virksomheden ønsker at ansætte den unge på ordinære vilkår, kompenserer Socialforvaltningen virksomheden med 550,- kr. om ugen i en seks måneders periode til at frikøbe en medarbejder til at tage sig særligt af vores ”unge” med fokus på trivsel og fastholdelse. Efter endt mentorstøtte forsætter den unge i sin ordinære ansættelse i virksomheden. Med Mentor-gruppen kontakter virksomheden efter 1,5 – 3 og 5 måneder og udarbejder en kort status på den unge, der videresendes til den unges indstiller.

  Hovedbudskaber

  • Socialforvaltningens Socialstrategi har fokus på at brobygge til positive fællesskaber, med henblik på at forebygge social udsathed.
  • De unge, der oftest vil stå bagerst i køen til et fritidsjob, får en chance for at blive ansat på lige vilkår som andre unge. Dette er med til at give selvtillid og selvværd, samt kompetencer i forhold til fremadrettet uddannelse og arbejde.
  • Virksomhederne er med til at tage et socialt ansvar

  Læs mere om indsatsen på kk.dk

  Kontaktoplysninger

  Projektkoordinator Claus Emanuelsen kan kontaktes på e-mail: DZ08@kk.dk eller på tlf.: 21 69 90 94.

  Unge fra hele Viborg Kommune skal kunne søge et fritidsjob, styrke deres livskompetencer og bryde med eventuel negativ social arv. Derfor arbejder skoleområdet og beskæftigelsesområdet i Viborg Kommune, Cabi og virksomheder i Viborg Kommune fokuseret på indsatsen Sammen om fritidsjob. Det sker i perioden 2022 – 2024. Sammen om fritidsjob er støttet af den A.P. Møllerske støttefond med 5,1 millioner kroner.

  Rekruttering af unge til indsatsen og opfølgning

  Fagpersoner i forskellige kommunale afdelinger samarbejder på tværs i kommunen for at sikre, at fritidsjob tænkes ind som en løftestang til øget trivsel og positiv udvikling for unge i målgruppen. Disse fagpersoner arbejder som både officielle og uofficielle fritidsjobambassadører ind i en rekrutterende rolle i forhold til indsatsen samt en opfølgende rolle i forhold til fastholdelse af fritidsjobbet. Det være sig: lærere, uddannelsesvejledere, klubpædagoger, mentorer, sagsbehandlere, boligsociale medarbejdere, SSP-politi, socialrådgiver i familieafdelingen, ungekonsulenter m.fl

  At aktivere de eksisterende relationer til de unge

  EX: En ungekonsulent – som er kontaktperson for en ung pige, der bor på et bosted – skriver en mail til fritidsjobkonsulenten og fritidsjobvejlederen med henblik på, at pigen kan få vejledning ift. fritidsjob. Det foreslås, at den unge møder op til Åben vejledning, hvilket hun gør med sin mentor. Fritidsjobvejlederen på ungdomsskolen taler med pigen om, hvordan hun kan søge job og peger hende i retningen af en virksomhed, hvor der er opgaver, der passer til de unges ønsker.

   Det er fritidsjobkonsulenten fra jobcenteret, der har talt med virksomheden og noteret, hvilke opgaver der skal løses. På den måde kan der laves et match. Fritidsjobvejlederen orienterer tilbage til ungekonsulenten, at det er en god idé at tale med den unge om opstarten og løbende om, hvordan det går samt nemkonto, skattekort, kontrakt osv., og ungekonsulenten svarer tilbage, at de sammen får styr på fx MitId m.m. på borgerservice. Fritidsjobvejlederen har derudover kontakt med den unge det næste halve år og lytter efter, om der er spørgsmål/usikkerheder fra den unge. Kadencen i kontakten kan variere afhængig af behov.

  Åben vejledning på Ungdomsskolen og WORKshops på skolerne

  De unge lærer om, hvad der skal til for at finde, søge og varetage et fritidsjob, og de lærer at lave en ansøgning. På WORKshoppen er der er erhvervsmentor med, som bidrager med både netværk og en praksisnær fortælling om, hvad leder og medarbejder kan forvente af hinanden. Systematisk opfølgning er en vigtig del at indsatsen og varetages af henholdsvis fritidsjobkonsulenten, fritidsjobvejlederen eller en fritidsjobambassadør efter aftale.

  Virksomheder og erhvervsmentorer

  Fritidsjobkonsulenten arbejder – gennem virksomhedsbesøg, brancheguides, oplæg og samarbejdsaftaler – på at motivere virksomheder i forskellige brancher til at ansætte unge – også på 14-15 år. Samtidig er kommunes erhvervsmentorer med til at inspirere de unge og deres forældre til vores løbende arrangement jobbørs med mere.

  Læs mere om indsatsen på viborg.dk

  Kontaktoplysninger

  Karin Nørgaard Sivebæk, Virksomhedskoordinator i Jobcenter Viborg kan kontaktes på tlf.: 87 87 47 45 eller på mail: k4n@jobcenterviborg.dk

  Jobplaneten arbejder med en række indsatser for unge, der skal hjælpe til et bedre ungeliv og flere fremtidsmuligheder inden for de faglige erhverv. Projektets målgruppe er børn og unge i alderen 13-25 år, der bor i boligområder i Roskilde, som har en boligsocial helhedsplan. Den primære målgruppe er børn og unge i udsatte positioner, men projektet ønsker at tiltrække en bred gruppe af børn og unge, således at deltagelsen i projektet ikke gøres stigmatiserende.

  De unge rekrutteres primært til projektet gennem oplæg på skoler, via fritidsjobcaféerne samt via henvisninger fra fagpersoner fra UU-vejledningen, SSP Roskilde og Roskilde Ungecenter. Projektet i form af fx fritidsjobcaféerne er endvidere åbent for alle børn og unge, som færdes i boligområderne, og som ønsker at deltage. Fritidsjobcaféerne er placeret centralt i de udsatte boligområder. Fritidsjobcaféerne foregår i regi af Klub Ung Roskilde, der er målrettet de 13-17-årige. Således er den primære rekrutteringsvej af de 13-17-årige via klubberne. Projektet samarbejder endvidere med Roskilde Kommunes Ungeenhed ”Ungeguiden”, som kan henvise unge over 18 år, der ikke er selvforsørgende, til projektet.

  2020 fik Boligselskabet Sjælland en bevilling fra den A.P. Møllerske Støttefond til at udvikle og igangsætte en fritidsjobindsats til unge i Roskilde. Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet indsatsen med 5.181.000 kr., Roskilde Kommune har afsat 500.000 kr. til indsatsen og Boligselskabet Sjælland har afsat 1.054.000 kr. til indsatsen. Projektets samlede økonomi er således på 6.735.000 kr. Formålet med fritidsjobprojektet er at bidrage til, at ”alle børn og unge, uagtet hvor de bor, skal have en uddannelse og senere et fodfæste på arbejdsmarkedet”.

  Kilde: VIVE

  Et progressivt forløb med fire udviklingstrin

  Projektet er bygget op som et progressivt forløb med fire udviklingstrin, hvor de unge løbende udvikler sig og hjælpes videre fra et trin til det næste trin. Fra de unge er 13-14 år kan de starte på det første trin med lommepengejobs i boligområdet. Fra de er 14-15 år kan de starte på det andet trin med fritidsjobs i offentlige virksomheder. Fra de er 15-25 år, kan de starte på det tredje trin med vejledning og eller brobygning til fritidsjob eller studiejob i private virksomheder. Og fra de er 15-25 år, kan de starte på det fjerde trin med vejledning i forhold til praktik- og lærepladser. Trinnene er fleksible, således at de unge starter på det trin, som passer til dem, og de kan efterfølgende gå videre til det trin, der herefter passer bedst.

  Samarbejde med lokale virksomheder

  Der er etableret samarbejde med kommunale institutioner (plejecentre og daginstitutioner), samt indgået samarbejdsaftaler med større aktører indenfor dagligvarebutikker.

  Læs mere på

  Jobplanetens hjemmeside

  Jobplaneten Roskilde - Første evalueringsrapport om fritidsjobsindsatsen Jobplaneten Roskilde (vive.dk)

  Kontaktoplysninger

  Jan Mansur Hussain, projektleder. jmh@bosj.dk 51 28 58 59

  Sidst opdateret: 2. oktober 2023