Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Aftaler

Trepartsaftale skal sikre flere faglærte – herunder social- og sundhedsassistenter

Den 21. november 2020 indgik regeringen, FH, DA, Danske Regioner og KL en ny Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar. Aftalen er en opfølgning på forårets Trepartsaftale kaldet trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (AUB), hvor der blev tilbageført 600 mio. kr. til kommunerne i 2020.

Indhold

  Begge trepartsaftaler følger op på en række af de anbefalinger, som kom med KL, Danske Regioner og regeringens Task Force fra maj 2020. Task Forcen har tidligere peget på forskellige løsninger på rekrutteringsudfordringen på ældre- og sundhedsområdet. 

  Med den nye aftale udmøntes samlet set 500 mio. kr. i varige midler i AUB-systemet. Midlerne har effekt fra 2021 og frem. Aftalen adresserer hovedsagelig den private sektors lærepladsudfordringer, men der er også vigtige kommunale aftryk på de udfordringer, som kommunerne står overfor. Samlet set bidrager trepartsaftalen til et fælles kollektivt uddannelsesansvar og til sikring af flere faglærte i Danmark.

  Ramme på 156 mio. kroner

  De forhold i aftalen, der relaterer sig til kommunerne, er særligt en økonomisk ramme på 156 mio. kroner til øget rekruttering på sundheds- og ældreområdet. Den indeholder følgende elementer: 

  • Fra 1. juli 2021 forpligter kommunerne sig på at ansætte voksne elever over 25 år på social- og sundhedsassistentuddannelsen allerede fra begyndelsen af grundforløbets anden del. Derved sikres de voksne et halvt års elevløn i stedet for SU, som for ansøgere med fx børn er af stor betydning, når valget om at tage uddannelse skal træffes.
  • Kommunerne får refunderet alle lønudgifter hertil via AUB.
  • Eleverne skal opfylde de gældende adgangskrav, og der skal være en løbende forventningsafstemning i forhold til kvaliteten af grundforløbets 2 del for SOSU-assistenter mellem det faglige udvalg, SOSU-skolerne og Børne- og Undervisningsministeriet om skolernes og elevernes forståelse af disse krav og de kommunale arbejdsgiveres konkrete forventningerne til eleverne.
  • Ordningen evalueres i 2024.
  • Inden udgangen af maj 2021 skal KL, DR, regeringen og FOA have aftalt en ny minimumsdimensionering for de to social- og sundhedsuddannelser. Aftaleperioden vil være 5-årige.

  Ansvar for læreplads flyttes væk fra eleven

  Som led i den samlede forpligtigelse til at ansætte elever fra grundforløbets start (assistenter) vil der blive et styrket fokus på kvaliteten i grundforløbet – samt skolernes forberedelse af elevernes start i praktik. Ligesom KL, FOA, DR, BUVM og Danske SOSU-skoler vil følge udviklingen heraf i de kommende år. Alt i alt vurderes aftalen at være et vigtigt skridt i den rigtige retning i forhold til at øge kommunernes rekrutteringsgrundlag til SOSU-assistentuddannelsen.

  Herudover er der tre hovedelementer fra den brede trepartsaftale, der kan trækkes frem:

  1. Opsøgende indsats: Ansvaret for at frembringe lærepladser flyttes fra eleven til parternes faglige udvalg og erhvervsskolerne med forankring i erhvervsskolernes bestyrelser. (Træder i kraft primo 2021. Elementer, der kræver lovændring, træder i kraft primo 2022).
  2. Der udarbejdes måltal for elever, som skal sikres læreplads allerede under grundforløbet med henblik på at reducere frafald. Dette vil også betyde, at kommunerne generelt skal indgå aftaler på et tidligere tidspunkt end i dag, også på øvrige områder såsom HK, rengøring, det grønne område mm. (Træder i kraft primo 2022).
  3. AUB-praktikpladsmodellen forenkles, således at modstridende incitamentsstrukturer fjernes og alle kommunerne, der opnår deres måltal, får en bonus (forventes at træde i kraft 1. januar 2021).