Arbejdsgiver Personalejura

Sygefravær

Der er fokus på sygefravær i kommunerne. På denne side findes information om ansættelsesretlige spørgsmål, der skal håndteres i forbindelse med medarbejderes sygefravær, fx anvendelse af mulighedserklæring eller friattest.

Fravær på grund af sygdom er lovligt

En medarbejders fravær på grund af sygdom er lovlig i henhold til funktionærloven, og kommunen yder som udgangspunkt løn under fraværet.

Sygedagpengerefusion

Ved længerevarende sygdom eller ved nyansattes sygdom modtager arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune i henhold til sygedagpengelovens regler. Udbetaling af sygedagpenge forudsætter, at medarbejderen opfylder bopælskommunens dokumentationskrav. I modsat fald kan dagpengene bortfalde, hvorved arbejdsgiveren lider et tab. Kommunen kan i sådan tilfælde modregne tabet i medarbejderens løn.

Sag om mistet sygedagpengerefusion er afgjort af Højesteret.

KL's notat af 24. oktober 2022 beskriver nærmere dommen og de nærmere retningslinjer om indhentning af sygedagpengerefusion og reaktionsuligheder overfor lønmodtageren. 

Sygefraværspolitik

Det anbefales, at kommunen i en sygefraværspolitik fastsætter, hvordan medarbejderen skal anmelde sygefravær, og hvordan kommunen som arbejdsgiver følger op på sygefraværet ved sygefraværssamtaler eller lign. 

Dokumentation af sygdom

Arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation for medarbejderens sygefravær enten i form af en mulighedserklæring, varighedsattest eller friattest. Opfylder medarbejderen ikke dokumentationskravet, vil dette kunne være en væsentlig misligholdelse, der kan berettige arbejdsgiver til at opsige eller bortvise medarbejderen. 

Afsked på grund sygefravær

Hvis en medarbejders sygefravær bliver så omfattende og langvarigt, at det forstyrrer driften, kan dette begrunde en afskedigelse. Manglende sygemelding eller manglende efterkommelse af krav om fremsendelse af dokumentation kan begrunde en bortvisning eller en opsigelse. Hvis sygdommen skyldes et handicap, stilles der særlige krav til arbejdsgiveren, før en medarbejder kan afskediges.

Læs mere om diskrimination. 

Ret til fravær i forbindelse med en speciallægeundersøgelse

Østre Landsret har i en dom afsagt den 31. oktober 2016 slået fast, at lægeundersøgelser så vidt muligt skal placeres udenfor arbejdstiden.

Hvor kan jeg få hjælp?

Jura og EU yder rådgivning og vejledning i alle ansættelsesretslige spørgsmål vedrørende sygefravær.

×

Log ind