Arbejdsgiver Personalejura

Diskrimination

Der er stort fokus på, at medarbejdere ikke forskelsbehandles - hverken ved ansættelsen, under ansættelsen eller i forbindelse med afskedigelse. Lovgivningens forbud mod forskelsbehandling retter sig mod køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap samt national, social eller etnisk oprindelse.

KL's bistand

Sager om forskelsbehandling behandles som udgangspunkt ved Ligebehandlingsnævnet eller ved domstolene. Hvis en kommune bliver indklaget for Ligebehandlingsnævnet, tilbyder KL at bistå kommunen under sagen for nævnet. Bistanden vil typisk bestå i, at KL på kommunens vegne indgiver de nødvendige skriftlige bemærkninger til nævnet om kommunens indstilling til sagen. Bistanden ydes på almindelige konsulentvilkår og til KL's gældende konsulentsats.

Sager om afskedigelse, hvor forskelsbehandling bliver gjort gældende, kan også behandles efter overenskomsternes regler om afskedigelsesnævn. I så tilfælde yder KL samme bistand som i andre afskedigelsessager

Hvor kan jeg få hjælp?

Hvis en kommune har spørgsmål om forståelsen af forskelsbehandlingsreglerne, fx i forbindelse med håndteringen af konkrete personalesager, yder KL rådgivning herom som led i KL’s almindelige varetagelse af kommunernes interesser som arbejdsgivere. 

Kurser om diskrimination

Hvis I i kommunen ønsker et kursus om forskelsbehandlingsreglerne er I velkommen til at tage kontakt til os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

Log ind