Gå til hovedindhold
Personalejura

Afskedigelser

Vurderer den forhandlingsberettigede organisation, at en afskedigelse ikke er rimeligt begrundet i kommunens eller medarbejderens forhold, kan organisationen indbringe sagen for et afskedigelsesnævn.

Indhold

  Det vil altid være en konkret vurdering, om en afsked er rimeligt begrundet, og vurderingen vil bl.a. basere sig på praksis fra afskedigelsesnævnene og domstolene. KL følger løbende med i udviklingen i retspraksis og vil derfor kunne rådgive kommunerne om de forventede krav til en saglig opsigelse baseret på den aktuelle retstilstand på området. 

  Hvis den faglige organisation eller kommunen foreslår en forhandling med deltagelse af overenskomstens parter, efter organisationen har fremsat krav om at få sagen behandlet ved et afskedigelsesnævn, men inden organisationen udarbejder klageskrift, og parterne er enige om dette, afholdes en forhandling for at vurdere, om der er grundlag for at afslutte sagen forligsmæssigt.

  Forhandlingerne foregår i KL-huset eller via teams med deltagelse af kommunen, den faglige organisation og en ansættelsesretlig konsulent. KL's deltagelse i disse forhandlinger er en del af KL's interessevaretagelse og er således uden omkostninger for kommunerne. Hvis kommunen ønsker KL's deltagelse i en lokal forhandling, vil KL opkræve et konsulenthonorar.

  Det er KL, der udarbejder referat af forhandlingen.

  Videreføres sagen til et afskedigelsesnævn, kan kommunen vælge at antage en advokat, der kan føre sagen for kommunen. Udgiften hertil afholder kommunen. KL deltager i forberedelsen af sagen, herunder ved møder med advokaten og bidrager i den forbindelse med relevant og aktuel viden om retspraksis på det kommunale område. Afskedigelsesnævnet består af en opmand (typisk en højesteretsdommer) og fire sidedommere – to fra KL og to fra den faglige organisation. KL udpeger i samarbejde med den faglige organisation den opmand, som skal bedømme sagen. Hovedforhandlingen af afskedigelsessagen foregår i KL-huset.

  Jura og EU yder rådgivning og bistand i alle spørgsmål om håndteringen af afskedigelsessager.

  Jura og EU udbyder jævnligt forskellige kurser med fokus på bl.a. afskedigelsessager.

  Du kan se mere på komponents Hjemmeside, hvor du kan tilmelde dig kurserne

  Sidst opdateret: 6. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Gert Højby

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3180

  E-mail: geh@kl.dk