Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Overenskomster
Nyhed

LPNyt 2019

Forlig med Sundhedskartellet: Onsdag den 9. maj 2018 blev der indgået forlig mellem KL og Sundhedskartellet om overenskomst for Sundhedskartellets basis- og ledergrupper.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Der er mellem KL og Sundhedskartellet aftalt udmøntning af rekrutteringspuljen og organisationsmidler for samlet 133 mio. kr.

  Rekrutteringspuljen har været ét af KL's hovedkrav ved overenskomstforhandlingerne. Puljen anvendes til at imødegå rekrutteringsudfordringerne for sygeplejersker, som kommunerne står overfor i dag. 

  For sygeplejerskerne er der blandt andet aftalt:

  • Et erfaringstillæg efter 10 år.
  • En forenkling og forhøjelse af tillægget til de specialuddannede sygeplejersker.
  • Højere betaling for at arbejde på skæve tidspunkter.

  Udover sygeplejerskerne har flertallet af grupperne i Sundhedskartellet med forliget opnået en løn- og/eller pensionsforbedring.

  Forliget har endvidere et solidt pensionsaftryk, idet ATP-satsen med forliget bliver forhøjet for de resterende grupper til A-sats, flere grupper får en pensionsforbedring samt en forhøjelse af pension af særydelser.

  Forligets nærmere indhold er uddybet nedenfor:

  Der er med forliget aftalt følgende løn- og pensionsforbedringer. Ændringerne træder i kraft pr. 1. april 2019, medmindre andet er anført.

  Alle beløb er årlige, pensionsgivende og i 1/1 2006-niveau.

  Overenskomst for Sundhedskartellets basispersonale

  Sygeplejersker

  • For sygeplejersker med mindst 10 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indføres et tillæg på 6.250 kr. årligt. Tillægget ydes ikke til specialuddannede sygeplejersker.
  • Tillægget til specialuddannede sygeplejersker, herunder sundhedsplejersker, jf. § 5, stk. 2, nr. 1, litra a og c, sammenlægges og erstattes af et nyt tillæg til specialuddannede sygeplejersker med indtil 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen på 6.900 kr. årligt. Efter 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen udgør det årlige tillæg i alt 15.000 kr.
  • Pensionsbidrag for månedslønnede og timelønnede sygeplejersker og specialuddannede sygeplejersker, herunder sundhedsplejersker, forhøjes med 0,24 % fra 13,60 % til 13,84 %. For månedslønnede sygeplejersker og specialuddannede sygeplejersker, herunder sundhedsplejersker, der har valgt pension, forhøjes pensionsbidraget med 0,24 % fra 13,94 % til 14,18 %. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede ansatte.

  Ovenstående lønændringer for sygeplejerskerne betyder, at der pr. 1. april 2019 vil være separate lønforløb for henholdsvis sygeplejersker og sygeplejersker med en specialuddannelse, herunder sundhedsplejersker:

  1. Sygeplejersker uden en specialuddannelse vil pr. 1. april 2019 have et lønforløb på løntrin 4 (+3.100 kr. i tillæg) indtil 4 år, løntrin 7 indtil 10 år og løntrin 7 (+6.250 kr. i tillæg) efter 10 år.
  2. Sygeplejersker med en relevant specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen vil pr. 1. april 2019 have et lønforløb på løntrin 5 (+3.100 kr. og 6.900 kr. i tillæg) indtil 4 år og løntrin 8 (+15.000 kr. i tillæg) efter 4 år.
  3. Sygeplejersker med en specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen, der af ansættelsesmyndigheden ikke vurderes relevant, vil pr. 1. april 2019 have et lønforløb på løntrin 4 (+3.100 kr. og 6.900 kr. i tillæg) indtil 4 år og løntrin 7 (+15.000 kr. i tillæg) efter 4 år eller mere.

  Har kommunen specialuddannede sygeplejersker ansat, der er indplaceret på løntrin 4 eller 7, skal disse fremover have tillæggene til specialuddannede sygeplejersker på henholdsvis 6.900 kr. (indtil 4 år) og 15.000 kr. (efter 4 år eller mere).

  Det nye tillæg for specialuddannede sygeplejersker gives også til de specialuddannede sygeplejersker, herunder sundhedsplejersker, der er indplacerede på løntrin 9.

  Særligt om tillæg pr. 1. april 2019 og overgangen fra sygeplejerske til sygeplejerske med specialuddannelse

  Ved overgang fra ansættelse som sygeplejerske til ansættelse som specialuddannet sygeplejerske bortfalder tillægget til sygeplejersker for erfaring efter 10 år (+6.250 kr.). I stedet vil sygeplejersker med en specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen aflønnes som ovenfor beskrevet i pkt. b) eller c).

  Ergoterapeuter

  • For ergoterapeuter med mindst 10 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indføres et tillæg på 2.200 kr. årligt. Tillægget ydes ikke til ergoterapeuter, der er ansat som kliniske undervisere.

  Fysioterapeuter

  • For fysioterapeuter med mindst 10 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indføres et tillæg på 2.200 kr. årligt. Tillægget ydes ikke til fysioterapeuter, der er ansat som kliniske undervisere.

  Kliniske undervisere (ergoterapeuter og fysioterapeuter)

  • For ergoterapeuter og fysioterapeuter, der er ansat og indplaceret som kliniske undervisere, ydes et tillæg på 8.400 kr. årligt.
  • Tillægget i § 5, stk. 5, nr. 2 vedrørende midlertidige kliniske undervisere bortfalder med virkning fra og med den 1. april 2019. Ergoterapeuter og fysioterapeuter, som midlertidigt pålægges at fungere som klinisk underviser og som sådan skal forestå praktikuddannelsen af ergoterapeutstuderende og fysioterapeutstuderende, sidestilles pr. 1. april 2019 med kliniske undervisere, der er ansat som kliniske undervisere.

  De kostfaglige grupper

  • For professionsbachelorer i ernæring og sundhed med mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen ydes et tillæg på 1.500 kr. årligt. Tillægget ydes ikke til professionsbachelorer i ernæring og sundhed med studieretningen klinisk diætetik.
  • For kostfaglige enesvarlige med mindst 7 års sammenlagt beskæftigelse som kostfaglig eneansvarlig forhøjes det årlige tillæg med 3.000 kr. årligt, således at tillægget hæves fra 3.100 kr. til 6.100 kr. årligt.
   For ernæringsassistenter med mindre end 7 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen hæves det årlige tillæg med 900 kr. årligt, således at tillægget hæves fra 3.100 kr. til 4.000 kr. årligt.
   Månedslønnen for ernæringsassistent- og ernæringshjælperelever forhøjes, således at alle tre satser hæves med 450 kr. årligt.
   Pensionsbidrag for månedslønnede og timelønnede økonomaer forhøjes med 0,4 % fra 13,63 % til 14,03 %. For månedslønnede økonomaer, der har valgt pension, forhøjes pensionsbidraget med 0,4 % fra 13,97 % til 14,37 %. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede ansatte.
   Pensionsbidrag for månedslønnede og timelønnede ernæringsassistenter og ernæringshjælpere forhøjes med 0,3 % fra 13,29 % til 13,59 %. For månedslønnede ernæringsassistenter og ernæringshjælpere, der har valgt pension, forhøjes pensionsbidraget med 0,3 % fra 13,63 % til 13,93 %. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede ansatte.

  Jordemødre

  • For jordemødre med mindst 10 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indføres et tillæg på 2.200 kr. årligt.
  • Pensionsbidrag for månedslønnede og timelønnede jordemødre forhøjes med 0,22 % fra 13,88 % til 14,10 %. For månedslønnede jordemødre, der har valgt pension, forhøjes pensionsbidraget med 0,22 % fra 14,22 % til 14,44 %. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede ansatte.

  Tandplejere

  • For tandplejere med mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen forhøjes det årlige tillæg med 3.000 kr. årligt, således at tillægget hæves fra 1.100 kr. til 4.100 kr. årligt.

  Psykomotoriske terapeuter

  • For psykomotoriske terapeuter med mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indføres et årligt tillæg på 3.000 kr.

  Farmakonomer

  • For farmakonomer med mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen indføres et årligt tillæg på 1.250 kr.
  • Pensionsbidrag for månedslønnede og timelønnede farmakonomer forhøjes med 0,2 % fra 17,46 % til 17,66 %. For månedslønnede farmakonomer, der har valgt pension, forhøjes pensionsbidraget med 0,2 % fra 17,80 % til 18 %. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede ansatte.

  Fodterapeuter

  • For fodterapeuter med mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen forhøjes det årlige tillæg med 1.100 kr. årligt, således at tillægget hæves fra 3.100 kr. til 4.200 kr. årligt.

  Der er med forliget aftalt en forhøjelse af ATP-satsen, der betyder, at alle Sundhedskartellets grupper pr. 1. april 2020 får A-sats i ATP-bidrag.

  Grundlønnen hæves fra L5 til L6 for følgende ledergrupper:

  • Ledende ergoterapeuter.
  • Ledende fysioterapeuter.
  • Ledende psykomotoriske terapeuter
  • Ledende tandplejere.

  For disse ledere gælder herefter følgende grundlønninger: L6, L10, L12 og L14.

  Grundlønsforbedringen har kun betydning for de ledende ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter og tandplejere, som er indplaceret på L5. Ved forhøjelsen af lønnen skal der ikke ske modregning i trin og tillæg, medmindre der lokalt er aftalt modregning som følge af centralt aftalte ændringer. Alle centralt aftalte trin og tillæg besvares.

  Følgende ledergrupper har med forliget fået et forhøjet pensionsbidrag:

  • Pensionsbidraget for ledere, der er sygeplejerskeuddannet med grundløn L5 eller L6 forhøjes med 1,65 %. Alle ledende sygeplejersker har derefter samme pensionsbidrag på henholdsvis 16,83 % ved valg af løn eller 17,17 % ved valg af pension.
   • Herefter forhøjes pensionsbidraget for alle ledende sygeplejersker med 0,46 % fra 16,83 % til 17,29 %. For ledere, der er uddannet sygeplejersker, der har valgt pension, forhøjes pensionsbidraget med 0,46 % fra 17,17 % til 17,63 %. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede ansatte.
  • Pensionsbidrag for kostfaglige ledere forhøjes med 0,38 % fra 13,53 % til 13,91 %. For kostfaglige ledere, der har valgt pension, forhøjes pensionsbidraget med 0,38 % fra 13,87 % til 14,25 %. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede ansatte.
  • Pensionsbidrag for ledere, der er uddannet ergoterapeuter, forhøjes med 0,05 % fra 17,43 % til 17,48 %. For ledere, der er uddannet ergoterapeuter, der har valgt pension, forhøjes pensionsbidraget med 0,05 % fra 17,95 % til 18 %. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede ansatte.
  • Pensionsbidrag for ledere, der er uddannet fysioterapeut, forhøjes med 0,03 % fra 17,43 % til 17,46 %. For ledere, der er uddannet fysioterapeuter, der har valgt pension, forhøjes pensionsbidraget med 0,03 % fra 17,95 % til 17,98 %. Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede ansatte.

  Ulempeydelsen for effektiv tjeneste om aftenen, natten og lørdage forhøjes:

  • alle dage mellem kl. 17.00 og kl. 23.00 med 3 % fra 27 % af timelønnen til 30 %.
  • alle dage mellem kl. 23.00 og kl. 06.00 med 2,5 % fra 32,5 % af timelønnen til 35 %.
  • på lørdage mellem kl. 08.00 og kl. 24.00 med 2 % fra 28 % af timelønnen til 30 %.

  Forhøjelsen af ulempeydelsen omfatter alle de af Sundhedskartellets grupper, der er omfattet af arbejdstidsaftalen for Sundhedskartellets grupper (79.03).

  Pensionen af udbetalte særydelser forhøjes med 2 % fra 3 % til 5 %.

  Der er i forliget aftalt en pulje, der skal yde økonomisk støtte til projekter, som sigter mod øget kvalitet og evidens i de indsatser, Sundhedskartellets grupper leverer og præsterer hver dag i kommunerne.

  Puljens primære hovedsigte er til projekter, der omhandler blandt andet kroniske sygdomme, herunder multisygdomme, rehabilitering eller forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.

  Ledende jordemødre bliver overenskomstdækket på Sundhedskartellets overenskomst for ledere pr. 1. april 2018.

  Overenskomstdækningen indebærer følgende:

  • Grundlønninger: L5, L6, L10, L12 eller L14
  • Pensionsprocent på 17 % (valg af pension) / 16,66 % (valg af løntillæg)
  • ATP-sats A
  • Særlig feriegodtgørelse på 2,3 %
  • Arbejdstidsregler: Uden højeste tjenestetid

  Allerede ansatte ledende jordemødre i kommunerne indplaceres efter overenskomsten og bevarer den del af deres nuværende løn og pension, som måtte være højere end overenskomstens, som en lokalt aftalt ordning.

  Parterne blev endvidere enige om at revidere dækningsområdet for professionsbachelorer i ernæring og sundhed i Protokollat 3 i Sundhedskartellets basisoverenskomst i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 502 af 30. maj 2016. Revisionen af dækningsområdet er ligeledes en del af forliget mellem KL og Lærernes Centralorganisation om overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC's forhandlingsområde.

  Modernisering af forhandlingsretten for ledere forlænges

  Forsøgsordningen for Sundhedskartellets ledere vedrørende forhandlingsretten af visse løndele er aftalt forlænget og gælder dermed til og med den 31. marts 2021.

  Ny bemærkning i basisoverenskomsten

  Parterne har aftalt, at følgende bemærkning om kliniske undervisere og selvtilrettelæggende syge- og sundhedsplejersker skal indsættes i basisoverenskomsten:

  "For ergoterapeuter, fysioterapeuter og syge- og sundhedsplejersker, der efter lokal aftale allerede er indplaceret på trin 8 eller derover, og som efterfølgende ansættes som klinisk underviser eller selvtilrettelæggende syge- eller sundhedsplejerske, kan det lokalt drøftes, hvordan lønsammensætning og lønniveau fastlægges under hensyntagen til de begrundelser, som er bragt i anvendelse i forhold til den lokale indplacering på trin 8 eller derover."

  Ny opbygning af overenskomstens § 5

  Der er ved overenskomstfornyelsen aftalt dels en række nye tillæg og dels forhøjelse eller ændring af eksisterende tillæg for ansatte på basisoverenskomsten. På den baggrund har KL og Sundhedskartellet aftalt at ændre opbygningen i § 5 om tillæg i basisoverenskomsten til fremover at være delt op efter uddannelse/stillingsbetegnelse. Den nye opbygning af § 5 om tillæg skal medvirke til at gøre bestemmelsen mere overskuelig og brugervenlig. Der er ingen realitetsændringer som følge af den redaktionelle ændring.

  Den nye opbygning af § 5 i basisoverenskomsten betyder, at § 5, stk. 5 bliver brudt op. I den forbindelse skal det bemærkes, at tillægget på 3.100 kr. fortsat bortfalder, når den ansatte har opnået 4 års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen. For de kostfaglige eneansvarlige bortfalder tillægget dog, når den ansatte har opnået 7 års ansættelse. Tillægget ydes fortsat også til selvtilrettelæggende med mindre end 4 års beskæftigelse på baggrund af grunduddannelsen.

  Det årlige tillæg til ernæringsassistenter på 4.000 kr. bortfalder, når den ansatte har opnået 7 års ansættelse på grundlag af grunduddannelsen.

  Rekrutteringspuljen medfører, at der bør differentieres i lønfremskrivningen, således at midlerne også tilfalder ældre- og sundhedsområdet i budgetlægningen.

  For rekrutteringspuljen er omkostningsberegningerne baseret på landsgennemsnit, hvormed der kan være forskel på udgifterne i den enkelte kommune og indenfor de forskellige forvaltninger/budgetområder/ institutioner (ligesom for organisationsforhandlingerne i øvrigt).

  Det bemærkes, at der kan være en merudgift som følge af rekrutteringspuljen på andre områder end ældre- og sundhedsområdet. Eksempelvis kan der være sygeplejersker på det sociale område og/eller psykiatriområdet, eller sundhedsplejersker på børneområdet, der ikke indgår som en del af ældre- og sundhedsområdet rent budgetmæssigt.

  Læs mere om rekrutteringspuljens betydning i forhold til budgetlægningen i Budgetvejledningen, Tillæg til skrivelse G.1-1 samt G.1-3.